Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Det Europæiske AI-kontor

Det Europæiske AI-kontor vil være centrum for AI-ekspertise i hele EU. Den vil spille en central rolle i gennemførelsen af AI-retsakten — navnlig for så vidt angår kunstig intelligens til generelle formål — fremme udviklingen og anvendelsen af pålidelig kunstig intelligens og internationalt samarbejde.

  Lilla baggrund med hvad der ligner en krøllet papirkugle i midten. Hvide bogstaver siger kunstig intelligens
  The image depicts a symbolic handshake between a human hand and a robotic hand. The background is vibrant purple with abstract digital elements, including hexagonal shapes and connecting lines. The robotic hand is detailed, showcasing mechanical components like wires and joints. On the left side of the image, there’s white text that reads “EUROPEAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE OFFICE” encircled by stars. The overall theme seems to represent collaboration or partnership between humanity and AI

 

Det Europæiske Kontor for kunstig intelligens vil støtte udviklingen og anvendelsen af pålidelig kunstig intelligens og samtidig beskytte mod AI-risici. Kontoret for kunstig intelligens blev oprettet i Europa-Kommissionen som centrum for AI-ekspertise og danner grundlaget for et fælles europæisk AI-forvaltningssystem.

EU sigter mod at sikre, at kunstig intelligens er sikker og pålidelig. Med henblik herpåer AI-retsakten den første omfattende retlige ramme for kunstig intelligens på verdensplan, der garanterer menneskers sundhed, sikkerhed og grundlæggende rettigheder og skaber retssikkerhed for virksomheder i de 27 medlemsstater.

AI-kontoret er unikt udstyret til at støtte EU's tilgang til kunstig intelligens. Det vil spille en central rolle i gennemførelsen af AI-retsakten ved at støtte forvaltningsorganerne i medlemsstaterne i deres opgaver. Den vil håndhæve reglerne for AI-modeller til generelle formål. Dette understøttes af de beføjelser, som Kommissionen tillægges ved AI-retsakten, herunder muligheden for at foretage evalueringer af AI-modeller til generelle formål, anmode om oplysninger og foranstaltninger fra modelleverandører og anvende sanktioner. AI-kontoret fremmer også et innovativt økosystem af pålidelig kunstig intelligens for at høste de samfundsmæssige og økonomiske fordele. Det vil sikre en strategisk, sammenhængende og effektiv europæisk tilgang til kunstig intelligens på internationalt plan og blive et globalt referencepunkt.

Med henblik på en velinformeret beslutningstagning samarbejder AI- kontoret med medlemsstaterne og det bredere ekspertsamfund gennem særlige fora og ekspertgrupper. Disse kombinerer viden fra det videnskabelige samfund, industrien, tænketanke, civilsamfundet og open source-økosystemet og sikrer, at der tages hensyn til deres synspunkter og ekspertise. Baseret på omfattende indsigt i AI-økosystemet, herunder fremskridt inden for kapacitet, implementering og andre tendenser, fremmer AI-kontoret en grundig forståelse af potentielle fordele og risici.

GenAI4EU

I januar 2024 lancerede Kommissionen en innovationspakke for kunstig intelligens for at støtte nystartede virksomheder og SMV'er i at udvikle pålidelig kunstig intelligens, der er i overensstemmelse med EU's værdier og regler. Både "GenAI4EU"-initiativet og AI-kontoret var en del af denne pakke. Sammen vil de bidrage til udviklingen af nye anvendelsessager og nye anvendelser i Europas 14 industrielle økosystemer samt den offentlige sektor. Anvendelsesområder omfatter robotteknologi, sundhed, bioteknologi, fremstilling, mobilitet, klima og virtuelle verdener.

  Central chip reads “GenAI4EU”. 12 icons around representing a different field or sector: Virtual worlds and digital twins Public sector Robotics Healthcare Biotechnologies and chemicals Materials and batteries Manufacturing and engineering Climate change and environmental sustainability Mobility Cybersecurity Aerospace AgriFood and Sciences

AI-kontorets opgaver

Støtte til retsakten om kunstig intelligens og håndhævelseaf reglerne om kunstig intelligens

AI-kontoret gør brug af sin ekspertise til at støtte gennemførelsen af AI-retsakten ved at:

 • Bidrage til en sammenhængende anvendelse af AI-retsakten på tværs af medlemsstaterne, herunder oprettelse af rådgivende organer på EU-plan, fremme af støtte og informationsudveksling
 • Udvikling af værktøjer, metoder og benchmarks til evaluering af kapaciteter og rækkevidde af AI-modeller til generelle formål og klassificering af modeller med systemiske risici
 • Udarbejdelse af topmoderne adfærdskodekser med henblik på at præcisere reglerne i samarbejde med førende AI-udviklere, forskersamfundet og andre eksperter
 • Undersøge mulige overtrædelser af reglerne, herunder evalueringer med henblik på at vurdere modelkapaciteter, og anmode udbydere om at træffe korrigerende foranstaltninger
 • Udarbejdelse af retningslinjer og retningslinjer, gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter og andre værktøjer til støtte for en effektiv gennemførelse af AI-retsakten og overvågning af overholdelsen af forordningen

Styrkelse af udviklingen og anvendelsen af pålidelig kunstig intelligens

Kommissionen sigter mod at fremme pålidelig kunstig intelligens i hele det indre marked. Kontoret for kunstig intelligens bidrager i samarbejde med relevante offentlige og private aktører og opstartsfællesskabet til dette ved at:

 • Fremme af tiltag og politikker for at høste de samfundsmæssige og økonomiske fordele ved kunstig intelligens i hele EU
 • Yde rådgivning om bedste praksis og muliggøre let adgang til AI-sandkasser, testning i den virkelige verden og andre europæiske støttestrukturer for anvendelse af kunstig intelligens
 • Fremme af innovative økosystemer med pålidelig kunstig intelligens for at styrke EU's konkurrenceevne og økonomiske vækst
 • Hjælpe Kommissionen med at udnytte brugen af transformative AI-værktøjer og styrke AI-færdighederne

Fremme af internationalt samarbejde

På internationalt plan bidrager AI-kontoret til en strategisk, sammenhængende og effektiv EU-tilgang ved at:

 • Fremme af EU's tilgang til pålidelig kunstig intelligens, herunder samarbejde med lignende institutioner i hele verden
 • Fremme af internationalt samarbejde og forvaltning vedrørende kunstig intelligens med henblik på at bidrage til en global tilgang til kunstig intelligens
 • Støtte til udvikling og gennemførelse af internationale aftaler om kunstig intelligens, herunder støtte fra medlemsstaterne

For effektivt at udføre alle opgaver baseret på evidens og fremsyn overvåger AI-kontoret løbende AI-økosystemet, den teknologiske udvikling og markedsudviklingen, men også fremkomsten af systemiske risici og andre relevante tendenser.

Samarbejde med institutioner, eksperter og interessenter

Samarbejde med en bred vifte af institutioner, eksperter og interessenter er afgørende for AI-kontorets arbejde.

På institutionelt plan arbejder AI-kontoret tæt sammen med Det Europæiske Udvalg for Kunstig Intelligens bestående af repræsentanter for medlemsstaterne og Det Europæiske Center for Algoritmisk Gennemsigtighed (ECAT) under Kommissionen.

Ekspertpanelet af uafhængige eksperter sikrer en stærk forbindelse til det videnskabelige samfund. Yderligere teknisk ekspertise samles i et rådgivende forum, der repræsenterer et afbalanceret udvalg af interessenter, herunder industri, nystartede virksomheder og SMV'er, den akademiske verden, tænketanke og civilsamfundet. AI-kontoret kan også samarbejde med individuelle eksperter og organisationer. Det vil også skabe fora for samarbejde mellem udbydere af AI-modeller og -systemer, herunder AI til generelle formål, og på samme måde for open source-fællesskabet, for at udveksle bedste praksis og bidrage til udviklingen af adfærdskodekser og adfærdskodekser.

Kontoret for kunstig intelligens vil også føre tilsyn med AI-pagten, som giver virksomhederne mulighed for at samarbejde med Kommissionen og andre interessenter, f.eks. udveksling af bedste praksis og deltagelse i aktiviteter. Dette engagement vil begynde, inden AI-forordningen træder i kraft, og vil gøre det muligt for virksomhederne at planlægge og forberede gennemførelsen af AI-loven. Alt dette vil være en del af den europæiske AI-alliance, et initiativ fra Kommissionen, for at etablere en åben politisk dialog om kunstig intelligens.

Yderligere initiativer til fremme af pålidelig udvikling og udbredelse af kunstig intelligens i EU er kortlagt i den koordinerede plan for kunstig intelligens.

Jobmuligheder og samarbejde

AI-kontoret rekrutterer talenter med en bred vifte af baggrunde til politisk, teknisk og juridisk arbejde og administrativ bistand. Læs mere om de ledige stillinger i meddelelsen Fristen for interessetilkendegivelser er den 27. marts 2024 kl. 12.00 CET. Du kan tilkendegive din interesse via det respektive ansøgningsskema for teknologispecialister og administrative assistenter

Se indkaldelserne af interessetilkendegivelser på EPSO's websted:

Eksterne eksperter og interessenter vil også få mulighed for at deltage i særlige fora og støtte AI-kontorets arbejde gennem en særskilt indkaldelse af interessetilkendegivelser.

Du kan også tilmelde dig for at modtage opdateringer fra AI Office.

Du kan kontakte Det Europæiske AI-kontor via følgende kontaktoplysninger: CNECT-AIOFFICE@ec.europa.eu for generelle henvendelser og for forespørgsler vedrørende jobmuligheder.

Se også

Det store billede

Kunstig intelligens

EU sigter mod at opbygge pålidelig kunstig intelligens (AI), der sætter mennesker først.

Se også

AI-fabrikker

AI-fabrikker udnytter EuroHPC-fællesforetagendets supercomputerkapacitet til at udvikle pålidelige banebrydende generative AI-modeller.

Sprogteknologier

Sprogteknologier åbner porten til et mere forbundet, innovativt og tilgængeligt Europa.

Robotteknologi

EU fremmer aktivt forskning, jobskabelse og innovation gennem bedre og sikrere robotter, samtidig med at de etiske aspekter af de opnåede fremskridt bevares.

Europæisk tilgang til kunstig intelligens

EU's tilgang til kunstig intelligens centrerer om ekspertise og tillid med henblik på at styrke forskning og industriel kapacitet og samtidig sikre sikkerhed og grundlæggende rettigheder.