Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Europejski akt w sprawie czipów: Inicjatywa Chips for Europe

Filar I europejskiego aktu w sprawie czipów ustanawia inicjatywę w zakresie czipów dla Europy, której celem jest wspieranie budowania zdolności technologicznych i innowacji w Unii poprzez zlikwidowanie luki między zaawansowanymi zdolnościami badawczymi i innowacyjnymi Unii a ich przemysłowym wykorzystaniem.

W tym celu inicjatywa „Cips for Europe” ma następujące pięć celów operacyjnych:

 1. Tworzenie platformy projektowej

 2. Ulepszenie istniejących i opracowanie nowych zaawansowanych linii pilotażowych

 3. Budowanie zdolności w zakresie przyspieszenia rozwoju czipów kwantowych i związanych z nimi technologii półprzewodnikowych

 4. Utworzenie sieci centrów kompetencji w całej Unii

 5. Utworzenie funduszu czipów w celu ułatwienia dostępu do finansowania dłużnego i kapitału własnego, w szczególności dla przedsiębiorstw typu start-up, scale-up, MŚP i małych spółek o średniej kapitalizacji

Z wyjątkiem Funduszu Czipów (który będzie wdrażany przez Europejską Radę ds. Innowacji i InvestEU), inicjatywa będzie realizowana głównie za pośrednictwem Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Czipów; – wcześniej znanego jako Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych.

Inicjatywa jest wspierana przez finansowanie z programów „Horyzont Europa” i „Cyfrowa Europa”.

100%
0
Top

Przegląd inicjatywy „Cips for Europe”

Design platform - Chips Act

100%
0
Top

Platforma projektowa

Platforma projektowa zaproponowana w ustawie o czipach to wirtualne środowisko oparte na chmurze, które ma być udostępniane w całej Unii, obejmujące szeroki zakres obiektów projektowych, od bibliotek IP po narzędzia do elektronicznej automatyzacji projektowania (EDA), a także usługi wsparcia. Platforma będzie dostępna w sposób otwarty, niedyskryminacyjny i przejrzysty. Pobudzi on szeroką współpracę między użytkownikami a kluczowymi podmiotami ekosystemu oraz wzmocni zdolności Europy w zakresie projektowania układów scalonych.

Linie pilotażowe

Inicjatywa „Cips for Europe” obejmuje szereg linii pilotażowych do celów opracowywania, testowania i eksperymentowania procesów, a także produkcji na małą skalę. Będą one służyć jako platforma dla europejskich badań i rozwoju z perspektywą przemysłową, aby wypełnić lukę od laboratorium do fab.

Określono już niewyczerpujący wykaz trzech obszarów pilotażowych o strategicznym znaczeniu dla Europy:

 • Rozwój technologii procesu GAA sub-2 nm
 • Technologia FD-SOI przy 10 nm i poniżej
 • Integracja heterogeniczna

Chipy kwantowe i związane z nimi technologie półprzewodnikowe

Inicjatywa „Cips for Europe” będzie również koncentrowała się na szczególnych potrzebach przyszłych generacji komponentów przetwarzania informacji wykorzystujących zasady nieklasyczne, w szczególności chipy wykorzystujące efekty kwantowe (tj. czipy kwantowe).

W szczególności inicjatywa będzie wspierać rozwój bibliotek projektowych układów kwantowych, nowych lub istniejących linii pilotażowych, pomieszczeń czystych i odlewni do prototypowania i produkcji czipów kwantowych, a także urządzeń do testowania i walidacji zaawansowanych układów kwantowych produkowanych przez linie pilotażowe.

100%
0
Right

Centra kompetencji i umiejętności

two people working at a computer

Centra kompetencji w zakresie półprzewodników odgrywają zasadniczą rolę w inicjatywie „Cips for Europe”. Ośrodki te zapewnią dostęp do specjalistycznej wiedzy technicznej i eksperymentów w dziedzinie półprzewodników, pomagając przedsiębiorstwom, w szczególności MŚP, w podejściu i poprawie zdolności projektowych oraz rozwijaniu umiejętności. Centra kompetencji będą świadczyć usługi na rzecz zainteresowanych stron z sektora półprzewodników, w tym przedsiębiorstw typu start-up i MŚP.

100%
0
Left

Przykłady obejmują:

 • ułatwienie dostępu do linii pilotażowych i do platformy projektowej,
 • zapewnienie szkoleń i rozwoju umiejętności, wsparcie w poszukiwaniu inwestorów,
 • docieranie do odpowiednich pionów.

Usługi powinny być świadczone na otwartych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach. Każde centrum kompetencyjne powinno łączyć się i wchodzić w skład europejskiej sieci centrów kompetencji w zakresie półprzewodników oraz działać jako punkt dostępu do innych węzłów sieci.

W celu wzmocnienia umiejętności w branży półprzewodników inicjatywa „Cips for Europe” ma na celu: 

 • zwiększenie widoczności i atrakcyjności sektora półprzewodników
 • wspieranie rozwoju sieci szkolnictwa wyższego i kształcenia zawodowego

 

 

100%
0
Left

Fundusz chipsowy

Aby stworzyć dobrze prosperujący ekosystem półprzewodników, potrzebny jest łatwiejszy dostęp do finansowania i możliwości inwestycyjnych dla MŚP. W tym celu inicjatywa „Cips for Europe” ustanawia Fundusz Czipów w celu ułatwienia dostępu do finansowania dłużnego i kapitału własnego, w szczególności dla przedsiębiorstw typu start-up, scale-up, MŚP i małych spółek o średniej kapitalizacji w łańcuchu wartości półprzewodników, za pośrednictwem instrumentu łączonego w ramach Funduszu InvestEU oraz za pośrednictwem Europejskiej Rady ds. Innowacji.

100%
0
Left