Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Európsky akt o čipoch: Iniciatíva Čipy pre Európu

V pilieri I európskeho aktu o čipoch sa zriaďuje iniciatíva Čipy pre Európu, ktorej cieľom je podporovať budovanie technologických kapacít a inovácie v Únii preklenutím priepasti medzi vyspelými výskumnými a inovačnými kapacitami Únie a ich priemyselným využívaním.

Na tento účel má iniciatíva Čipy pre Európu týchto päť operačných cieľov:

 1. Vytvorenie dizajnovej platformy

 2. Posilnenie existujúcich a vývoj nových pokročilých pilotných tratí

 3. Budovanie kapacít na urýchlenie vývoja kvantových čipov a súvisiacich polovodičových technológií

 4. Zriadenie siete kompetenčných centier v celej Únii

 5. Zriadenie fondu čipov na uľahčenie prístupu k dlhovému financovaniu a vlastnému kapitálu, najmä pre začínajúce podniky, rozširujúce sa podniky, MSP a malé spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou

S výnimkou Fondu pre čipy (ktorý bude vykonávať Európska rada pre inováciu a Program InvestEU) sa iniciatíva bude vykonávať najmä prostredníctvom spoločného podniku pre čipy, ktorý bol predtým známy ako spoločný podnik pre kľúčové digitálne technológie.

Iniciatíva je podporovaná financovaním z programov Horizont Európa a Digitálna Európa.

Prehľad iniciatívy Čipy pre Európu

Design platform - Chips Act

Projektová platforma

Projektová platforma navrhovaná v akte o čipoch je virtuálne prostredie založené na cloude, ktoré sa má sprístupniť v celej Únii a ktoré zahŕňa širokú škálu dizajnových zariadení, od knižníc IP až po nástroje elektronickej automatizácie dizajnu (EDA), ako aj podporné služby. Platforma bude prístupná otvoreným, nediskriminačným a transparentným spôsobom. Podnieti širokú spoluprácu medzi používateľmi a kľúčovými aktérmi ekosystému a posilní európsku kapacitu navrhovania čipov.

Pilotné linky

Iniciatíva Čipy pre Európu zahŕňa niekoľko pilotných liniek na účely vývoja procesov, testovania a experimentovania, ako aj výroby v malom rozsahu. Budú slúžiť ako platforma pre európsky výskum a vývoj s priemyselnou perspektívou na preklenutie priepasti od laboratória k fab.

Neúplný zoznam troch pilotných líniových oblastí strategického významu pre Európu už bol určený:

 • Vývoj procesnej technológie GAA sub-2 nm
 • Technológia FD-SOI pri 10 nm a menej
 • Heterogénna integrácia

Kvantové čipy a súvisiace polovodičové technológie

Iniciatíva Čipy pre Európu sa zameria aj na osobitné potreby budúcej generácie komponentov spracovania informácií, ktoré využívajú neklasické zásady, najmä čipy využívajúce kvantové efekty (t. j. kvantové čipy).

Iniciatíva bude podporovať najmä vývoj dizajnových knižníc pre kvantové čipy, nové alebo existujúce pilotné linky, čisté priestory a zlievarne na prototypovanie a výrobu kvantových čipov, ako aj zariadenia na testovanie a validáciu pokročilých kvantových čipov vyrábaných pilotnými linkami.

Kompetenčné centrá a zručnosti

two people working at a computer

Kompetenčné centrá v oblasti polovodičov zohrávajú zásadnú úlohu v iniciatíve Čipy pre Európu. Centrá budú poskytovať prístup k technickým odborným znalostiam a experimentovaniu v oblasti polovodičov, pričom pomôžu spoločnostiam, najmä MSP, pristupovať a zlepšovať projektové schopnosti a rozvíjať zručnosti. Kompetenčné centrá budú poskytovať služby zainteresovaným stranám v oblasti polovodičov vrátane startupov a MSP.

Príkladmi sú:

 • uľahčenie prístupu k pilotným tratiam a k projektovej platforme,
 • poskytovanie odbornej prípravy a rozvoja zručností, podpora pri hľadaní investorov,
 • nasmerovanie na príslušné vertikály.

Služby by sa mali poskytovať na otvorenom, transparentnom a nediskriminačnom základe. Každé kompetenčné centrum by malo spájať a byť súčasťou európskej siete kompetenčných centier v polovodičoch a malo by pôsobiť ako prístupový bod k iným uzlom siete.

S cieľom posilniť zručnosti v odvetví polovodičov sa iniciatíva Čipy pre Európu zameriava na 

 • zvýšiť viditeľnosť a atraktívnosť odvetvia polovodičov
 • podporovať rozvoj sietí vysokoškolského vzdelávania a odbornej prípravy

 

 

Fond pre čipy

Na rozvoj prosperujúceho ekosystému polovodičov je potrebný ľahší prístup k financovaniu a investičným príležitostiam pre MSP. Na tento účel sa v rámci iniciatívy Čipy pre Európu zriaďuje fond pre čipy s cieľom uľahčiť prístup k dlhovému financovaniu a vlastnému kapitálu, najmä pre začínajúce podniky, rozširujúce sa podniky, MSP a malé spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou v hodnotovom reťazci polovodičov, a to prostredníctvom mechanizmu kombinovaného financovania v rámci Fondu InvestEU a Európskej rady pre inováciu.