Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Offentliggørelse

Kommissionen opfordrer Polen til at overholde EU-reglerne om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

Kommissionen har i dag udstedt en begrundet udtalelse til Polen for at have tilsidesat EU-lovgivningen om beskyttelse af den nationale tilsynsmyndigheds uafhængighed, hvilket er et af hovedprincipperne i EU's telekommunikationslovgivning. Nærmere bestemt giver de retlige bestemmelser, som ændrede den polske telekommunikationslov, og som har ført til førtidigt ophør af chefen for den polske tilsynsmyndigheds (kontoret for elektronisk kommunikation) mandatperiode, anledning til bekymring.

Ifølge EU-lovgivningen, dvs. det dagældende rammedirektiv, som for nylig blev styrket ved den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation, kan cheferne for de nationale tilsynsmyndigheder alene afskediges, hvis de ikke længere opfylder betingelserne for udøvelse af deres opgaver, som er fastlagt på forhånd i national ret. Formålet med disse regler er at fjerne enhver tvivl om organets neutralitet og dets uimodtagelighed over for udefrakommende indblanding.

Chefen for den nationale tilsynsmyndighed blev afskediget som følge af ændringer af reglerne om udnævnelse og afskedigelse af chefer for tilsynsmyndigheden, som den polske regering har anvendt med tilbagevirkende kraft i forbindelse med den igangværende mandatperiode. Chefens mandat blev således opsagt, fordi udnævnelsesproceduren ikke var i overensstemmelse med krav, der er blevet indført mange år, efter at han påtog sig opgaven.

Kommissionens begrundede udtalelse følger oven på den åbningsskrivelse, der blev sendt den 2. juli 2020. Polen har nu to måneder til at træffe de nødvendige foranstaltninger. Sker dette ikke, kan Kommissionen beslutte at indbringe sagen for EU-Domstolen.