Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Brochure | Δημοσίευση

Προορισμός: Γη

Το φυλλάδιο αυτό σας παρέχει μια σύντομη επισκόπηση του Προορισμού Γη: το ψηφιακό δίδυμο της Γης μας βοηθά προς ένα βιώσιμο μέλλον.

Τι είναι η πρωτοβουλία «Προορισμός Γη»; 

Ο προορισμός Γη (DestinE) είναι μια σημαντική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός υψηλής ακρίβειας ψηφιακού μοντέλου της Γης («ψηφιακό δίδυμο») για την παρακολούθηση και την πρόβλεψη των περιβαλλοντικών αλλαγών και των ανθρώπινων επιπτώσεων για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Για την επίτευξη αυτού του φιλόδοξου στόχου, η Επιτροπή ενώνει τις δυνάμεις της με την ευρωπαϊκή επιστημονική και βιομηχανική αριστεία για να καταδείξει τον τρόπο με τον οποίο οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά σε ένα πιο βιώσιμο και ψηφιακό μέλλον.

Για τη στήριξη της αντιμετώπισης πολύπλοκων περιβαλλοντικών προκλήσεων, το πρόγραμμα DestinE θα βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής:

 • παρακολούθηση και προσομοίωση των εξελίξεων του συστήματος της Γης (ξηρά, θάλασσα, ατμόσφαιρα, βιόσφαιρα) και των ανθρώπινων παρεμβάσεων·
 • πρόβλεψη περιβαλλοντικών καταστροφών και επακόλουθων κοινωνικοοικονομικών κρίσεων για τη διάσωση ζωών και την αποφυγή μεγάλων οικονομικών υφέσεων·
 • να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη και η δοκιμή σεναρίων για ολοένα και πιο βιώσιμη ανάπτυξη.

Το DestinE μπορεί να επωφεληθεί από τις επενδύσεις των κρατών μελών στο πλαίσιο των οικείων σχεδίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» (στο πλαίσιο της κοινής επιχείρησης EuroHPC) και το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» για τις σχετικές ερευνητικές δραστηριότητες.

Πεπρωμένο για την κοινωνία και το περιβάλλον

 

Διάγραμμα που απεικονίζει το DestinE μπορεί να βοηθήσει σε τομείς όπως η κλιματική αλλαγή, η διαχείριση κινδύνων φυσικών καταστροφών, η ενέργεια, η γεωργία

Γιατί το DestinE για την Ευρώπη; 

Εικονίδιο δορυφόρου σε τροχιά σε παγκόσμιο επίπεδο

Τεκμηριωμένη ανάπτυξη πολιτικής

Τα προσβάσιμα και διαλειτουργικά δεδομένα βρίσκονται στο επίκεντρο της καινοτομίας που βασίζεται στα δεδομένα και της οικολογικής μετάβασης. Το πεπρωμένο θα συμβάλει στη δημιουργία γνώσεων με επίκεντρο τον χρήστη για τη στήριξη των στόχων της διττής ψηφιακής και πράσινης μετάβασης. Με βάση τα γεωχωρικά και κοινωνικοοικονομικά δεδομένα σε συνδυασμό με μοντέλα προσομοίωσης σε «ψηφιακά δίδυμα», οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων, οι εμπειρογνώμονες και οι μη ειδικοί χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας πληροφορίες, υπηρεσίες, αξιόπιστα μοντέλα, σενάρια, προβλέψεις και οπτικές απεικονίσεις σε σχέση με μείζονες περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις. Για πρώτη φορά, η καθοδήγηση σχετικά με την αξιοπιστία των υποκείμενων προβλέψεων θα στηρίξει την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

ΚΠΕ πίσω από τον πλανήτη, με φυλλί που μεγαλώνει από την κορυφή

 
Συμβολή στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Είναι ζωτικής σημασίας να κάνουμε ό, τι μπορούμε για να κατανοήσουμε πώς θα εξελιχθεί το κλίμα μας τις επόμενες δεκαετίες, όχι μόνο για τις πολιτικές μετριασμού, αλλά και για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή. Το πεπρωμένο θα προσφέρει ένα ψηφιακό δίδυμο του γήινου συστήματος με πρωτοφανείς λεπτομέρειες. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα το χρησιμοποιήσουν για να κατανοήσουν καλύτερα τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, π.χ. στη χρήση της γης, την επισιτιστική ασφάλεια ή τους υδάτινους πόρους, να αξιολογήσουν καλύτερα τον δυνητικό αντίκτυπο της νομοθεσίας και να σχεδιάσουν κατάλληλα μέτρα μετριασμού.

Εικονίδια ατόμων που στέκουν μπροστά σε νέφος

 
Πρόσβαση σε δεδομένα και μοντέλα συγκριτικής αξιολόγησης

Οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση με βάση το υπολογιστικό νέφος σε μοντέλα DestinE, αλγόριθμους, εφαρμογές και φυσικά και κοινωνικοοικονομικά δεδομένα για την εκμετάλλευση και τη δοκιμή των δικών τους μοντέλων. Το συνολικό σύστημα και οι συνιστώσες του (ανοικτή κεντρική πλατφόρμα, ψηφιακά δίδυμα και υπηρεσίες) θα είναι φιλικά προς τον χρήστη και ευέλικτα ώστε να προσαρμόζονται σε ευρύ φάσμα αναγκών και σεναρίων των χρηστών.

Εικονίδια ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από δύο κίτρινες γραμμές

 
Ειδικές για τον χρήστη και εφαρμόσιμες προγνώσεις

Το πεπρωμένο μπορεί να φέρει καινοτομία σε εξειδικευμένα συστήματα για την παραγωγή νέων γνώσεων. Για παράδειγμα, οι πάροχοι ενέργειας μπορούν να σχεδιάζουν τη μακροπρόθεσμη διαθεσιμότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες και να σχεδιάζουν γεωθερμική ενέργεια σε βαθύ μανδύα. Ο τομέας πολιτικής προστασίας και ο αντασφαλιστικός κλάδος μπορούν να δοκιμάσουν στρατηγικές πρόληψης και μετριασμού των κινδύνων, καθώς και την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών.

 

Βασικά στοιχεία του DestinE

Ανοικτή κεντρική πλατφόρμα

Στο επίκεντρο του DestinE θα βρίσκεται μια φιλική προς τον χρήστη και ασφαλής ψηφιακή μοντελοποίηση και ανοικτή πλατφόρμα προσομοίωσης με βάση το υπολογιστικό νέφος. Θα ανοίξει το DestinE σε ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών, από εμπειρογνώμονες, επιστήμονες και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής έως μεμονωμένους χρήστες.  

Ενημερωτικό γράφημα που απεικονίζει την ανοικτή βασική πλατφόρμα τροφοδοτείται από υποδομές υπολογιστικού νέφους, πηγές δεδομένων, υπολογιστική υψηλών επιδόσεων και παροχή βοήθειας σε διάφορες ομάδες χρηστών

Πορθμισμένη λίμνη δεδομένων

Για την αποτελεσματική διαχείριση και προσφορά διαφόρων πηγών δεδομένων, η DestinE θα χρησιμοποιήσει μια ειδική λίμνη δεδομένων: δεξαμενή δεδομένων με βάση την ομοσπονδία κατανεμημένων πηγών δεδομένων.  

Ενημερωτικό γράφημα που δείχνει τις λίμνες δεδομένων που τροφοδοτούνται από δεδομένα του διαδικτύου των πραγμάτων, δεδομένα χρηστών, δεδομένα σχετικά με τις καιρικές συνθήκες, το κλίμα, τη θάλασσα, τη σεισμική τεχνολογία, την κοινωνία και την οικονομία

Ψηφιακά δίδυμα

Οι ψηφιακοί δίδυμοι είναι καθρέφτες της πραγματικότητας, προσομοιωτές που αναπαράγουν την πραγματικότητα που περιορίζεται από δεδομένα πραγματικού χρόνου. Έχουν χρησιμοποιηθεί σε βιομηχανικές διεργασίες για τη βελτίωση της συνολικής αποδοτικότητας της παραγωγής. Τώρα εισέρχονται σε πολλούς άλλους τομείς (ενέργεια, μεταφορές, υγεία, έξυπνες πόλεις, κλιματική αλλαγή, γεωργία κ.λπ.)

Ενημερωτικό γράφημα που απεικονίζει τον εικονικό χώρο που αντικατοπτρίζει τον πραγματικό χώρο μέσω δεδομένων

Τα πεπρωμένα ψηφιακά δίδυμα, αποτελούν ψηφιακές αναπαραστάσεις του εξαιρετικά πολύπλοκου συστήματος της Γης και θα δομηθούν στο πλαίσιο θεματικών κατηγοριοποιήσεων από τους διάφορους τομείς της γεωλογίας, όπως οι ακραίες φυσικές καταστροφές, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, οι ωκεανοί ή η βιοποικιλότητα. Απώτερος στόχος είναι η ενσωμάτωση αυτών των ψηφιακών αντιγράφων ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό δίδυμο του πλήρους γήινου συστήματος.

Digital_Twins_graph_update20220325_cV98zUPZE3kAu74JK1DsoNH44WA_84822.png

Αρχική φάση (έως το τέλος του 2024): Πρώτο ψηφιακό δίδυμο

Ψηφιακά δίδυμα κατανεμημένα σε όλους τους ευρωπαϊκούς τομείς

Το ψηφιακό δίδυμο ακραίων φυσικών καταστροφών θα συνδυάζει δεδομένα με ικανότητες προσομοίωσης πρωτοφανών επιπέδων ταχύτητας και διαδραστικότητας. Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων θα είναι σε θέση να προβλέπουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την εμφάνιση και τις επιπτώσεις ακραίων φυσικών φαινομένων (π.χ. πλημμύρες, ξηρασίες, δασικές πυρκαγιές). Οι πληροφορίες σχετικά με την αξιοπιστία των υποκείμενων προβλέψεων θα τις βοηθήσουν να εκτιμήσουν πόσο αξιόπιστες είναι οι στρατηγικές τους για τη διαχείριση κινδύνων.

Παράδειγμα:  Σχέδια διαχείρισης πλημμυρών ή ξηρασίας για ευάλωτες λεκάνες απορροής ποταμών. Οι αρχές και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα είναι σε θέση να δοκιμάσουν την αποτελεσματικότητα των πιθανών δράσεων μετριασμού:  

 • Στον τομέα της πολιτικής προστασίας: ανάπτυξη τοπικών σχεδίων διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης υψηλής ευκρίνειας· 
 • Στον τομέα της γεωργίας: την επαναχρησιμοποίηση καλλιεργειών ανθεκτικών στα λύματα και στην ξηρασία·
 • Στον τομέα της ενέργειας; Μεταφορές: προετοιμασία διαταραχών για υδροηλεκτρικούς και ψυκτικούς σταθμούς

Το ψηφιακό δίδυμο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή θα χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής με πρωτοφανή αξιοπιστία σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Θα στηρίξει την ΕΕ και τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη αξιόπιστων και αξιόπιστων στρατηγικών προσαρμογής για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Παράδειγμα: Το πεπρωμένο θα στηρίξει την έξυπνη γεωργία. Με βάση την ανάλυση δεδομένων και τις σχετικές τάσεις (π.χ. προβλεπόμενες βροχοπτώσεις ή εποχές ξηρασίας και συσχέτισή τους με πιθανές ασθένειες ή μολύνσεις των φυτών), θα συμβάλει στην υιοθέτηση πιο αποδοτικών ως προς το κόστος και βιώσιμων γεωργικών στρατηγικών. Το πεπρωμένο θα παράσχει καθοδήγηση στις γεωργικές αρχές σχετικά με την ποιότητα των υποκείμενων προβλέψεων και, ως εκ τούτου, θα τις βοηθήσει να αξιολογήσουν την αξιοπιστία των μέτρων τους.

Άλλοι ψηφιακοί δίδυμοι

Μετά το 2023, το DestinE θα στηρίξει πρόσθετα ψηφιακά δίδυμα, όπως αυτά που αφορούν τους ωκεανούς, τη βιοποικιλότητα ή τη μετανάστευση. Σε αρκετά κράτη μέλη αναδύονται επίσης αστικά ψηφιακά δίδυμα για έξυπνες πόλεις. Αυτά θα συμβάλουν στην επίτευξη ενός πλήρους ψηφιακού δίδυμου της Γης.

Τααστικά ψηφιακά δίδυμα αποτελούν εικονική αναπαράσταση του περιβάλλοντος μιας πόλης: κτίρια, οδοί, πάρκα και δέντρα.

Ψηφιακά δίδυμα κατανεμημένα σε όλους τους ευρωπαϊκούς τομείς

Έξυπνες πόλεις & Αστικές ψηφιακές δίδυμες @metamoworks από το iStock

Χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής, όπως η αποθήκευση υπολογιστικού νέφους και η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (HPC), ενσωματώνουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο μέσω αισθητήρων (π.χ. σήματα κυκλοφορίας, δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας) προς χρήση από τα δημοτικά τμήματα και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής μέσω απεικονίσεων σε πραγματικό χρόνο για:

 • βελτίωση του πολεοδομικού σχεδιασμού και της διαχείρισης των υποδομών
 • διαχείριση της αστικής κυκλοφορίας
 • πρόβλεψη ακραίων καιρικών φαινομένων
 • βελτίωση της συλλογής αποβλήτων
 • μείωση της κατανάλωσης ενέργειας

Πεπρωμένοι εταίροι

Υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε συντονισμό με τα κράτη μέλη, τις επιστημονικές κοινότητες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, τρεις εντεταλμένες οντότητες θα υλοποιήσουν την ανοικτή βασική πλατφόρμα και τα δύο πρώτα ψηφιακά δίδυμα:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ  

Εικονίδιο μονού σάκου με ευρώ στην εμπρόσθια όψη

 • Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας
 • Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το ευρωπαϊκό πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας, για δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας προς υποστήριξη του DestinE
 • Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για δραστηριότητες των κρατών μελών που συνδέονται με το DestinE

Ο οδικός χάρτης «DestinE»

Τα κράτη μέλη μπορούν να επενδύσουν σε στοιχεία που θα βοηθήσουν με το ψηφιακό δίδυμο, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων και της ΤΝ, την ανάπτυξη ανοικτού πυρήνα και ψηφιακών δίδυμων για την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές