Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Brochure | Δημοσίευση

Προορισμός: Γη

Το φυλλάδιο αυτό σας δίνει μια σύντομη επισκόπηση της Destination Earth: το ψηφιακό δίδυμο της Γης μας βοηθά στην επίτευξη ενός βιώσιμου μέλλοντος.

Τι είναι η πρωτοβουλία «Προορισμός Γη»; 

Ο προορισμός Γη (DestinE) αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός εξαιρετικά ακριβούς ψηφιακού μοντέλου της Γης (ενός «ψηφιακού δίδυμου») για την παρακολούθηση και την πρόβλεψη της περιβαλλοντικής αλλαγής και των ανθρώπινων επιπτώσεων για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Για την επίτευξη αυτού του φιλόδοξου στόχου, η Επιτροπή ενώνει τις δυνάμεις της με την ευρωπαϊκή επιστημονική και βιομηχανική αριστεία για να καταδείξει τον τρόπο με τον οποίο οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά σε ένα πιο βιώσιμο και ψηφιακό μέλλον.

Για να στηρίξει την αντιμετώπιση πολύπλοκων περιβαλλοντικών προκλήσεων, το πρόγραμμα «Προορισμός» θα βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής:

 • παρακολούθηση και προσομοίωση των εξελίξεων του συστήματος της Γης (χερσαίες, θαλάσσιες, ατμοσφαιρικές, βιόσφαιρες) και των ανθρώπινων παρεμβάσεων·
 • πρόβλεψη των περιβαλλοντικών καταστροφών και των συνακόλουθων κοινωνικοοικονομικών κρίσεων για τη διάσωση ζωών και την αποφυγή μεγάλης οικονομικής ύφεσης·
 • να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη και η δοκιμή σεναρίων για ολοένα και πιο βιώσιμη ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα «Προορισμός» μπορεί να επωφεληθεί από επενδύσεις των κρατών μελών στο πλαίσιο των σχεδίων τους για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε συνδυασμό με το πρόγραμμα « Ψηφιακή Ευρώπη» (στο πλαίσιο της κοινής επιχείρησης EuroHPC) και το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» για τις σχετικές ερευνητικές δραστηριότητες.

Προορισμός για την κοινωνία και το περιβάλλον

 

Διάγραμμα που δείχνει ότι το πρόγραμμα DestinE μπορεί να βοηθήσει σε τομείς όπως η κλιματική αλλαγή, η διαχείριση των κινδύνων φυσικών καταστροφών, η ενέργεια, η γεωργία

Γιατί το πρόγραμμα «Προορισμός για την Ευρώπη»; 

Εικονίδιο δορυφόρου σε τροχιά σε τροχιά παγκόσμιας εμβέλειας

Τεκμηριωμένη ανάπτυξη πολιτικής

Τα προσβάσιμα και διαλειτουργικά δεδομένα βρίσκονται στο επίκεντρο της καινοτομίας που βασίζεται στα δεδομένα και της οικολογικής μετάβασης. Ο προορισμός θα συμβάλει στη δημιουργία γνώσεων με επίκεντρο τον χρήστη για τη στήριξη των στόχων της διττής ψηφιακής και πράσινης μετάβασης. Βασιζόμενοι σε γεωχωρικά και κοινωνικοοικονομικά δεδομένα σε συνδυασμό με μοντέλα προσομοίωσης σε «ψηφιακά δίδυμα», οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων, οι εμπειρογνώμονες και οι μη εξειδικευμένοι χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας πληροφορίες, υπηρεσίες, αξιόπιστα μοντέλα, σενάρια, προβλέψεις και απεικονίσεις σε σχέση με μείζονες περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις. Για πρώτη φορά, η καθοδήγηση σχετικά με την αξιοπιστία των υποκείμενων προβλέψεων θα στηρίξει την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

Το COGS πίσω από έναν κόσμο, με ένα φύλλο από την κορυφή

 
Συμβολή στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Είναι ζωτικής σημασίας να κάνουμε ό, τι μπορούμε για να κατανοήσουμε πώς θα εξελιχθεί το κλίμα μας τις επόμενες δεκαετίες, όχι μόνο για τις πολιτικές μετριασμού, αλλά και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή. Το πεπρωμένο θα προσφέρει ένα ψηφιακό δίδυμο του συστήματος της Γης με πρωτοφανείς ποσότητες λεπτομερειών. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα το χρησιμοποιήσουν για την καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, π.χ. στη χρήση της γης, την επισιτιστική ασφάλεια ή τους υδάτινους πόρους, για την καλύτερη αξιολόγηση του δυνητικού αντικτύπου της νομοθεσίας και για τον σχεδιασμό κατάλληλων μέτρων μετριασμού.

Εικονίδια ατόμων που στέκονται μπροστά σε νέφος

 
Πρόσβαση σε δεδομένα και μοντέλα συγκριτικής αξιολόγησης

Οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε υπολογιστικό νέφος σε μοντέλα, αλγόριθμους, εφαρμογές και φυσικά και κοινωνικοοικονομικά δεδομένα για την εκμετάλλευση και τη δοκιμή των δικών τους μοντέλων. Το συνολικό σύστημα και οι συνιστώσες του (ανοικτή βασική πλατφόρμα, ψηφιακά δίδυμα και υπηρεσίες) θα είναι φιλικά προς τον χρήστη και ευέλικτα ώστε να προσαρμόζονται σε ευρύ φάσμα αναγκών και σεναρίων των χρηστών.

Εικονίδια ατόμων που στέκονται πίσω από δύο κίτρινες γραμμές

 
Ειδικές και εφαρμόσιμες προβλέψεις για τον χρήστη

Ο πεπρωμένος μπορεί να φέρει καινοτομία σε εξειδικευμένα συστήματα για την παραγωγή νέων γνώσεων. Για παράδειγμα, οι πάροχοι ενέργειας μπορούν να σχεδιάσουν τη μακροπρόθεσμη διαθεσιμότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες και να σχεδιάσουν πόρους γεωθερμικής ενέργειας με βαθύ μανδύα. Ο τομέας της πολιτικής προστασίας και ο κλάδος αντασφάλισης μπορούν να δοκιμάσουν τις στρατηγικές πρόληψης και μετριασμού των κινδύνων, καθώς και την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών.

 

Βασικές συνιστώσες του προορισμού

Ανοικτή βασική πλατφόρμα

Στο επίκεντρο του DestinE θα βρίσκεται μια φιλική προς τον χρήστη και ασφαλής ψηφιακή μοντελοποίηση και ανοικτή πλατφόρμα προσομοίωσης με βάση το υπολογιστικό νέφος. Θα ανοίξει το πρόγραμμα DestinE σε ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών, από εμπειρογνώμονες, επιστήμονες και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής έως μεμονωμένους χρήστες.  

Ενημερωτικό γράφημα που δείχνει ότι η ανοικτή βασική πλατφόρμα τροφοδοτείται από υποδομές υπολογιστικού νέφους, πηγές δεδομένων, υπολογιστική υψηλών επιδόσεων και βοηθά διάφορες ομάδες χρηστών

Πεπρωμένη λίμνη δεδομένων

Για την αποτελεσματική διαχείριση και προσφορά διαφόρων πηγών δεδομένων, η DestinE θα χρησιμοποιήσει μια ειδική λίμνη δεδομένων: μια δεξαμενή δεδομένων που βασίζεται στην ομοσπονδία κατανεμημένων πηγών δεδομένων.  

Ενημερωτικό γράφημα που απεικονίζει τις λίμνες δεδομένων που τροφοδοτούνται από δεδομένα του διαδικτύου των πραγμάτων, δεδομένα χρηστών, δεδομένα σχετικά με τις καιρικές συνθήκες, το κλίμα, τη θάλασσα, τη σεισμική, την κοινωνία και την οικονομία

Ψηφιακοί δίσκοι

Οι ψηφιακοί δίσκοι αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα, προσομοιωτές που αναπαράγουν την πραγματικότητα και περιορίζονται από δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Έχουν χρησιμοποιηθεί σε βιομηχανικές διαδικασίες για τη βελτίωση της συνολικής αποδοτικότητας της παραγωγής. Τώρα εισέρχονται σε πολλούς άλλους τομείς (ενέργεια, μεταφορές, υγεία, έξυπνες πόλεις, κλιματική αλλαγή, γεωργία κ.λπ.)

Ενημερωτικό γράφημα που απεικονίζει τον εικονικό χώρο που αντικατοπτρίζει τον πραγματικό χώρο μέσω δεδομένων

Τα πεπρωμένα ψηφιακά δίδυμα είναι ψηφιακά αντίγραφα του εξαιρετικά σύνθετου συστήματος της Γης και θα οικοδομηθούν στο πλαίσιο θεματικών κατηγοριοποιήσεων από τους διάφορους τομείς της γεωεπιστήμης, όπως οι ακραίες φυσικές καταστροφές, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, οι ωκεανοί ή η βιοποικιλότητα. Απώτερος στόχος είναι η ενσωμάτωση αυτών των ψηφιακών αντιγράφων ώστε να σχηματιστεί ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό δίδυμο ολόκληρου του συστήματος της Γης.

Digital_Twins_graph_update20220325_cV98zUPZE3kAu74JK1DsoNH44WA_84822.png

Αρχική φάση (έως το τέλος του 2024): Πρώτοι ψηφιακοί δίσκοι

Τα ψηφιακά δίδυμα είναι διασκορπισμένα σε όλους τους ευρωπαϊκούς τομείς

Το ψηφιακό Twin Extreme Natural Disasters θα συνδυάζει δεδομένα με ικανότητες προσομοίωσης πρωτοφανών επιπέδων ταχύτητας και διαδραστικότητας. Οι φορείς λήψης αποφάσεων θα είναι σε θέση να προβλέπουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την εμφάνιση και τις επιπτώσεις ακραίων φυσικών φαινομένων (π.χ. πλημμύρες, ξηρασίες, δασικές πυρκαγιές). Οι πληροφορίες σχετικά με την αξιοπιστία των υποκείμενων προβλέψεων θα τους βοηθήσουν να αξιολογήσουν πόσο αξιόπιστες είναι οι στρατηγικές τους για τη διαχείριση κινδύνων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:  Σχέδια διαχείρισης πλημμυρών ή ξηρασίας για ευάλωτες λεκάνες απορροής ποταμών. Οι αρχές και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα είναι σε θέση να δοκιμάσουν την αποτελεσματικότητα των πιθανών δράσεων μετριασμού:  

 • Στον τομέα της πολιτικής προστασίας: ανάπτυξη τοπικών σχεδίων διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης υψηλής ευκρίνειας· 
 • Στον τομέα της γεωργίας: την επαναχρησιμοποίηση των καλλιεργειών που είναι ανθεκτικές στην ξηρασία και στα λύματα·
 • Στον τομέα της ενέργειας «Μεταφορές»: προετοιμασία για διαταραχές όσον αφορά την υδροηλεκτρική ενέργεια και την ψύξη των θερμοηλεκτρικών σταθμών

Το ψηφιακό δίπτυχο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή θα χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής με πρωτοφανή αξιοπιστία σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Θα στηρίξει την ΕΕ και τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη αξιόπιστων και αξιόπιστων στρατηγικών προσαρμογής για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Ο προορισμός θα στηρίξει την έξυπνη γεωργία. Με βάση την ανάλυση δεδομένων και τις σχετικές τάσεις (π.χ. προβλεπόμενες βροχοπτώσεις ή περιόδους ξηρασίας και συσχέτισή τους με πιθανές ασθένειες των φυτών ή προσβολές), θα συμβάλει στην υιοθέτηση οικονομικά αποδοτικότερων και βιώσιμων γεωργικών στρατηγικών. Ο προορισμός θα δώσει στις γεωργικές αρχές καθοδήγηση σχετικά με την ποιότητα των υποκείμενων προβλέψεων και, ως εκ τούτου, θα τις βοηθήσει να αξιολογήσουν την αξιοπιστία των μέτρων τους.

Άλλοι ψηφιακοί δίσκοι

Μετά το 2023, το πρόγραμμα «Προορισμός» θα στηρίξει πρόσθετα ψηφιακά δίδυμα, όπως αυτά που αφορούν τους ωκεανούς, τη βιοποικιλότητα ή τη μετανάστευση. Σε αρκετά κράτη μέλη αναδύονται επίσης αστικά ψηφιακά δίδυμα για έξυπνες πόλεις. Αυτά θα συμβάλουν στην επίτευξη ενός πλήρους ψηφιακού δίσκου της Γης.

Οι αστικοί ψηφιακοί δίσκοι αποτελούν εικονική αναπαράσταση του περιβάλλοντος μιας πόλης: κτίρια, δρόμοι, πάρκα και δέντρα.

Τα ψηφιακά δίδυμα είναι διασκορπισμένα σε όλους τους ευρωπαϊκούς τομείς

Έξυπνες πόλεις/Urban Digital Twins @metamoworks του iStock

Με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής, όπως η αποθήκευση υπολογιστικού νέφους και η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, ενσωματώνουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο μέσω αισθητήρων (π.χ. σήματα κυκλοφορίας, δίκτυα ισχύος) προς χρήση από τις δημοτικές υπηρεσίες και τους φορείς χάραξης πολιτικής μέσω απεικόνισης σε πραγματικό χρόνο με σκοπό:

 • βελτίωση του πολεοδομικού σχεδιασμού και της διαχείρισης των υποδομών
 • διαχείριση της αστικής κυκλοφορίας
 • πρόβλεψη ακραίων καιρικών φαινομένων
 • βελτίωση της συλλογής αποβλήτων
 • μείωση της κατανάλωσης ενέργειας

Πεπρωμένοι εταίροι

Υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε συντονισμό με τα κράτη μέλη, τις επιστημονικές κοινότητες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, τρεις εντεταλμένες οντότητες θα υλοποιήσουν την ανοικτή βασική πλατφόρμα και τα πρώτα δύο ψηφιακά δίδυμα:

Πεπερασμένη χρηματοδότηση  

Εικονίδιο τσάντας με ευρώ στο μπροστινό μέρος

 • Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας
 • Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το ευρωπαϊκό πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα, για δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας προς υποστήριξη του προγράμματος «Προορισμός»
 • Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τις δραστηριότητες των κρατών μελών που συνδέονται με τον προορισμό

Ο οδικός χάρτης του DestinE

Τα κράτη μέλη μπορούν να επενδύσουν σε στοιχεία για να βοηθήσουν με το ψηφιακό δίδυμο, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης, την ανάπτυξη ανοικτού πυρήνα και ψηφιακών δίδυμων για την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές