Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Brochure | Väljaanne

Sihtkoht Maa

Käesolev brošüür annab lühiülevaate „Destination Earth“: Maa digitaalne kaksik aitab meil liikuda kestliku tuleviku suunas.

Mis on algatus „Destination Earth“? 

Sihtmaa (DestinE) on Euroopa Komisjoni oluline algatus. Selle eesmärk on töötada välja Maa väga täpne digitaalne mudel (nn digitaalne kaksik), et jälgida ja prognoosida keskkonnamuutusi ja inimmõju, et toetada kestlikku arengut. Selle ambitsioonika eesmärgi saavutamiseks ühendab komisjon jõud Euroopa teaduse ja tööstuse tipptasemega, et näidata, kuidas digitehnoloogia saab tõhusalt kaasa aidata kestlikumale ja digitaalsemale tulevikule.

Et toetada keeruliste keskkonnaprobleemide lahendamist, aitab DestinE poliitikakujundajatel:

 • jälgida ja simuleerida Maa süsteemi arengut (maa, mere, atmosfääri, biosfääri) ja inimsekkumisi;
 • ennetada keskkonnakatastroofe ja neist tulenevaid sotsiaal-majanduslikke kriise, et päästa elusid ja vältida suurt majanduslangust;
 • võimaldada üha säästvama arengu stsenaariumide väljatöötamist ja katsetamist.

DestinE võib saada kasu liikmesriikide taaste- ja vastupidavuskava kohastest investeeringutest koos programmiga „Digitaalne Euroopa“ (ühisettevõtte EuroHPC raames) ja programmiga „Euroopa horisont“ seonduvate teadusuuringute jaoks.

Destiinimine ühiskonna ja keskkonna heaks

 

Diagramm, mis näitab, et DestinE võib aidata sellistes valdkondades nagu kliimamuutused, loodusõnnetuste riskijuhtimine, energeetika, põllumajandus

Miks DestinE Euroopa heaks? 

Maailma orbiidi orbiidi ikoon

Tõenditel põhinev poliitika väljatöötamine

Kättesaadavad ja koostalitlusvõimelised andmed on andmepõhise innovatsiooni ja ökoloogilise ülemineku keskmes. Destink aitab luua kasutajakeskseid teadmisi, et toetada digi- ja rohepöörde eesmärke. Tuginedes georuumilistele ja sotsiaalmajanduslikele andmetele koos simulatsioonimudelitega digitaalseteks kaksikuteks, on otsustajatel, ekspertidel ja mitteekspertidel juurdepääs kvaliteetsele teabele, teenustele, usaldusväärsetele mudelitele, stsenaariumidele, prognoosidele ja visualiseerimisele seoses peamiste keskkonna- ja ühiskonnaprobleemidega. Esimest korda toetavad tõhusate otsuste tegemist suunised aluseks olevate prognooside usaldusväärsuse kohta.

Müüdud kauba maht maailma taga, tipust lehed kasvavad

 
Panus Euroopa rohelisse kokkuleppesse

Väga oluline on teha kõik endast olenev, et mõista, kuidas meie kliima järgnevatel aastakümnetel areneb, seda mitte ainult leevendamispoliitika, vaid ka kliimamuutustele vastupanuvõime suurendamise seisukohast. Destine pakub Maa süsteemist enneolematu üksikasjalikkusega digitaalset kaksikut. Poliitikakujundajad kasutavad seda selleks, et paremini mõista kliimamuutuste mõju näiteks maakasutusele, toiduga kindlustatusele või veevarudele, paremini hinnata õigusaktide võimalikku mõju ja töötada välja asjakohased leevendusmeetmed.

Pilvandmetöötluse ees seisvad inimeste ikoonid

 
Juurdepääs andmetele ja võrdlusanalüüsi mudelitele

Kasutajatel on oma mudelite kasutamiseks ja katsetamiseks pilvepõhine juurdepääs DestinE mudelitele, algoritmidele, rakendustele ning looduslikele ja sotsiaal-majanduslikele andmetele. Üldine süsteem ja selle komponendid (avatud põhiplatvorm, digitaalsed kaksikud ja teenused) on kasutajasõbralikud ja paindlikud, et kohaneda kasutajate mitmesuguste vajaduste ja stsenaariumidega.

Kahe kollase joone taga seisvad inimeste ikoonid

 
Kasutajapõhised ja kasutatavad ettevaated

Destine võib tuua kaasa uuendusi ekspertsüsteemides, et luua uusi teadmisi. Näiteks võivad energiatarnijad kavandada ilmastikust sõltuvate taastuvate energiaallikate pikaajalist kättesaadavust ja kavandada süvasõltuvat geotermilist energiat. Kodanikukaitsesektor ja edasikindlustussektor saavad katsetada riskide ennetamise ja maandamise strateegiaid ning katastroofiohu juhtimise tõhusust.

 

DestinE põhikomponendid

Avatud põhiplatvorm

DestinE keskmes on kasutajasõbralik ja turvaline pilvepõhine digitaalne modelleerimine ja avatud simulatsiooniplatvorm. See avab DestinE paljudele sidusrühmadele alates ekspertidest, teadlastest ja poliitikakujundajatest kuni üksikkasutajateni.  

Infograafik, mis näitab avatud põhiplatvormi, mida toetavad pilvetaristud, andmeallikad, kõrgjõudlusega andmetöötlus ja eri kasutajarühmade abistamine

Destiini andmejärv

Eri andmeallikate tõhusaks haldamiseks ja pakkumiseks kasutab DestinE spetsiaalset andmejärve: andmekogum, mis põhineb hajutatud andmeallikate liitmisel.  

Infograafik andmejärvede kohta, mida sisestatakse asjade interneti andmetesse, kasutajaandmetesse, ilma-, kliima-, mere-, seismilistesse, ühiskonna- ja majandusandmetesse

Digitaalsed mestid

Digitaalsed kaksikud peegeldavad tegelikkust, simulaatorid, mis kordavad reaalaja andmetega piiratud tegelikkust. Neid on kasutatud tööstuslikes protsessides tootmise üldise tõhususe parandamiseks. Nüüd sisenevad nad paljudesse muudesse sektoritesse (energeetika, transport, tervishoid, arukad linnad, kliimamuutused, põllumajandus jne).

Infograafik, mis näitab andmete abil tegelikku ruumi peegeldavat virtuaalruumi

Destiliseerivad digitaalsed kaksikud, on väga keerulise Maa süsteemi digitaalsed koopiad ning need ehitatakse temaatiliste liigituste alusel erinevatest geoteaduste valdkondadest, nagu äärmuslikud loodusõnnetused, kliimamuutustega kohanemine, ookeanid või bioloogiline mitmekesisus. Lõppeesmärk on integreerida need digitaalsed koopiad, et moodustada terviklik digitaalne kaksik kogu Maa süsteemist.

Digital_Twins_graph_update20220325_cV98zUPZE3kAu74JK1DsoNH44WA_84822.png

Algetapp (24. aasta lõpuks): Esimesed digitaalsed mestid

Digitaalsed kaksikud jagunevad Euroopa sektorite vahel

Extreme Natural Disasters Digital Twin ühendab andmed enneolematu kiiruse ja interaktiivsusega simulatsioonivõimega. Otsusetegijad saavad prognoosida äärmuslike loodusnähtuste (nt üleujutused, põuad, metsatulekahjud) esinemist ja mõju suurema täpsusega. Teave aluseks olevate prognooside usaldusväärsuse kohta aitab neil hinnata oma riskijuhtimisstrateegiate tõenäolist usaldusväärsust.

Näide:  Haavatavate vesikondade üleujutus- või põuaohjekavad. Ametiasutused ja poliitikakujundajad saavad testida võimalike leevendusmeetmete tõhusust:  

 • Kodanikukaitse valdkonnas: kõrgresolutsiooniga kohalike hädaolukordade ohjamise kavade väljatöötamine; 
 • Põllumajanduses: reovee ja põuakindlate põllukultuuride taaskasutamine;
 • Energeetika ja transpordi valdkonnas: ettevalmistamine hüdroenergia ja jahutuse häireteks soojuselektrijaamades

Kliimamuutustega kohanemise digitaalset mestit kasutatakse kliimamuutuste mõju prognoosimiseks enneolematu usaldusväärsusega piirkondlikul ja riiklikul tasandil. Sellega toetatakse ELi ja liikmesriike usaldusväärsete ja usaldusväärsete kohanemisstrateegiate väljatöötamisel, et leevendada kliimamuutuste mõju.

Näide: Destine toetab arukat põllumajandust. Tuginedes andmete analüüsile ja asjakohastele suundumustele (nt prognoositav sademete hulk või põuahooaeg ja nende seos võimalike taimehaiguste või nakkustega), aitab see vastu võtta kulutõhusamaid ja säästvamaid põllumajandusstrateegiaid. Destine annab põllumajandusasutustele suuniseid alusprognooside kvaliteedi kohta ja aitab neil seega hinnata oma meetmete usaldusväärsust.

Muud digitaalsed mestid

Pärast 2023. aastat toetab DestinE täiendavaid digiteareid, näiteks neid, mis hõlmavad ookeane, bioloogilist mitmekesisust või rännet. Mitmes liikmesriigis on tekkimas ka arukate linnade digitaalsed kaksikud. Need aitavad kaasa Maa digitaalse mestimise täielikule saavutamisele.

Linna digitaalsed kaksikud kujutavad endast linna keskkonna virtuaalset esitust: hooned, tänavad, parkid ja puud.

Digitaalsed kaksikud jagunevad Euroopa sektorite vahel

Arukad linnad ja linna digitaalsed sõpruslinnad @metamoworks, iStock

Kasutades tipptasemel tehnoloogiaid, nagu pilvsalvestus ja kõrgjõudlusega andmetöötlus, integreerivad nad andurite kaudu reaalajas andmeid (nt liiklussignaalid, elektrivõrgud), et kasutada neid linnaosakondadele ja poliitikakujundajatele reaalajas visualiseerimise kaudu, et:

 • linnaplaneerimise ja taristu haldamise parandamine
 • linnaliiklust haldama
 • äärmuslikke ilmastikunähtusi prognoosima
 • jäätmete kogumise parandamine
 • energiatarbimise vähendamine

Destiinipartnerid

Euroopa Komisjoni juhtimisel ning koostöös liikmesriikide, teadusringkondade ja muude sidusrühmadega rakendavad kolm volitatud üksust avatud põhiplatvormi ja kaks esimest digiteisikut:

Destiinine rahastamine  

Rahakoti ikoon, mille esiküljel on euro

 • Digitaalse Euroopa programm algatuse rakendamiseks
 • Programm „Euroopa horisont“, Euroopa teadusuuringute raamprogramm DestinEt toetavaks teadus- ja innovatsioonitegevuseks
 • Taaste- ja vastupidavusrahastu liikmesriikide tegevuseks, mis on seotud DestinEga

DestinE tegevuskava

Liikmesriigid võivad investeerida elementidesse, mis aitavad kaasa digitaalsele kaksikule, sealhulgas andmed ja tehisintellekt, avatud tuumik- ja digiteisikute arendamine kliimamuutuste ja loodusõnnetuste jaoks