Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Brochure | Väljaanne

Maa-sihtkoht

Käesolev brošüür annab teile lühiülevaate Destination Earthst: maailma digitaalne kaksik, mis aitab meil saavutada kestlikku tulevikku.

Mis on algatus „Destination Earth“? 

Sihtmaa (DestinE) on Euroopa Komisjoni oluline algatus. Selle eesmärk on töötada välja väga täpne Maa digitaalne mudel (digitaalne kaksik), et jälgida ja prognoosida keskkonnamuutusi ja mõju inimestele, et toetada kestlikku arengut. Selle ambitsioonika eesmärgi saavutamiseks ühendab komisjon jõud Euroopa teaduse ja tööstuse tipptasemega, et näidata, kuidas digitehnoloogia saab tõhusalt aidata kaasa kestlikumale ja digitaalsemale tulevikule.

Selleks et toetada keerukate keskkonnaprobleemide lahendamist, aitab DestinE poliitikakujundajatel:

 • jälgida ja simuleerida Maa süsteemi arengut (maa-, mere-, atmosfääri-, biosfääri-) ja inimsekkumist;
 • ennetada keskkonnakatastroofe ja sellest tulenevaid sotsiaal-majanduslikke kriise, et päästa elusid ja vältida suurt majanduslangust;
 • võimaldada töötada välja ja katsetada stsenaariume üha säästvama arengu jaoks.

DestinE saab kasu liikmesriikide taaste- ja vastupidavusrahastu kavade raames tehtavatest investeeringutest koos programmiga „Digitaalne Euroopa“ (ühisettevõtte EuroHPC raames) ja programmiga „Euroopa horisont“ seotud teadusuuringuteks.

Destiipe ühiskonna ja keskkonna heaks

 

DestinE diagramm võib olla abiks sellistes valdkondades nagu kliimamuutused, loodusõnnetuste riskijuhtimine, energeetika, põllumajandus

Miks „DestinE for Europe“? 

Ülemaailmse orbiidi orbiidile ikoon

Tõenditel põhinev poliitika väljatöötamine

Kättesaadavad ja koostalitlusvõimelised andmed on andmepõhise innovatsiooni ja ökoloogilise ülemineku keskmes. Destine aitab luua kasutajakeskseid teadmisi, et toetada digi- ja rohepöörde eesmärke. Tuginedes georuumilistele ja sotsiaalmajanduslikele andmetele koos simulatsioonimudelitega digitaalseteks kaksikuteks, on otsustajatel, ekspertidel ja mitteekspertidel juurdepääs kvaliteetsele teabele, teenustele, usaldusväärsetele mudelitele, stsenaariumidele, prognoosidele ja visualiseerimisele seoses suurte keskkonna- ja ühiskonnaprobleemidega. Esimest korda toetavad tõhusate otsuste tegemist suunised aluseks olevate prognooside usaldusväärsuse kohta.

Maailma taga olevad kaubavood, mille lehed kasvavad ülevalt

 
Panus Euroopa rohelisse kokkuleppesse

Väga oluline on teha kõik endast oleneva, et mõista, kuidas meie kliima lähikümnenditel areneb, mitte ainult leevendamispoliitika, vaid ka kliimamuutustele vastupanu võime suurendamiseks. Destine pakub enneolematu üksikasjalikkusega digitaalset kaksik Maa süsteemist. Poliitikakujundajad kasutavad seda selleks, et paremini mõista kliimamuutuste mõju näiteks maakasutusele, toiduga kindlustatusele või veevarudele, hinnata paremini õigusaktide võimalikku mõju ja kavandada asjakohaseid leevendusmeetmeid.

Pilvandmetöötluse ees seisvate inimeste ikoonid

 
Juurdepääs andmetele ja võrdlusanalüüsi mudelitele

Kasutajatel on pilvepõhine juurdepääs DestinE mudelitele, algoritmidele, rakendustele ning looduslikele ja sotsiaal-majanduslikele andmetele, et kasutada ja katsetada oma mudeleid. Üldine süsteem ja selle komponendid (avatud põhiplatvorm, digiteisikud ja teenused) on kasutajasõbralikud ja paindlikud, et kohaneda kasutajate mitmesuguste vajaduste ja stsenaariumidega.

Kahe kollase joone taga seisvate inimeste ikoonid

 
Kasutajaspetsiifilised ja rakendatavad eeldused

Destine võib tuua kaasa uuendusi ekspertsüsteemides, et luua uusi teadmisi. Näiteks saavad energiatarnijad kavandada ilmastikust sõltuvate taastuvate energiaallikate pikaajalist kättesaadavust ja kavandada süvasõrmelise geotermilise energia hankimist. Kodanikukaitse- ja edasikindlustussektor saab katsetada riskide ennetamise ja leevendamise strateegiaid ning katastroofiohu juhtimise tõhusust.

 

DestinE põhikomponendid

Avatud põhiplatvorm

DestinE keskmes on kasutajasõbralik ja turvaline pilvepõhine digitaalne modelleerimine ja avatud simulatsiooniplatvorm. See avab DestinE paljudele sidusrühmadele alates ekspertidest, teadlastest ja poliitikakujundajatest kuni üksikkasutajateni.  

Infograafik, millel on kujutatud avatud põhiplatvorm, mida kasutavad pilvetaristud, andmeallikad, kõrgjõudlusega andmetöötlus ja eri kasutajarühmade abistamine

Destine Data Lake

Erinevate andmeallikate tõhusaks haldamiseks ja pakkumiseks kasutab DestinE spetsiaalset andmejärvet: andmekogum, mis põhineb hajutatud andmeallikate liitmisel.  

Infograafik, millel on kujutatud andmejärved, mida sisestatakse asjade interneti andmetega, kasutajaandmetega, ilma-, kliima-, mere-, seismi-, ühiskonna- ja majandusandmetega

Digitaalsed kaksikud

Digitaalsed kaksik on tegelikkuse peeglid, simulaatorid, mis kordavad tegelikkust, mida piiravad reaalajas andmed. Neid on kasutatud tööstusprotsessides tootmise üldise tõhususe parandamiseks. Nüüd sisenevad nad paljudesse muudesse sektoritesse (energeetika, transport, tervishoid, arukad linnad, kliimamuutused, põllumajandus jne).

Infograafik, millel on kujutatud virtuaalne ruum, mis kajastab tegelikku ruumi läbi andmete

Destineeri digitaalsed kaksikud, on väga keerulise Maa süsteemi digitaalsed koopiad ning need ehitatakse geoteaduste eri valdkondade, nagu äärmuslikud loodusõnnetused, kliimamuutustega kohanemine, ookeanid või bioloogiline mitmekesisus, temaatiliste liigituste alla. Lõppeesmärk on integreerida need digitaalsed koopiad, et moodustada terviklik digitaalne kaksik kogu Maa süsteemist.

Digital_Twins_graph_update20220325_cV98zUPZE3kAu74JK1DsoNH44WA_84822.png

Algetapp (24. aasta lõpuks): Esimesed digitaalsed kaksikud

Digiteisikud jagunevad Euroopa sektoritesse

Äärmuslike looduskatastroofide digitender ühendab andmed enneolematu kiiruse ja interaktiivsuse tasemega simulatsioonivõimega. Otsustajad suudavad äärmuslike loodusnähtuste (nt üleujutused, põuad, metsatulekahjud) esinemist ja mõju paremini prognoosida. Teave aluseks olevate prognooside usaldusväärsuse kohta aitab neil hinnata, kui usaldusväärsed on nende riskijuhtimisstrateegiad.

Näide:  Üleujutuste või põua ohjamise kavad haavatavates vesikondades. Ametiasutused ja poliitikakujundajad saavad katsetada võimalike leevendusmeetmete tõhusust:  

 • Kodanikukaitse valdkonnas: kõrge resolutsiooniga kohalike hädaolukordade ohjamise kavade väljatöötamine; 
 • Põllumajanduses: reovee ja põuakindlate põllukultuuride taaskasutamine;
 • Energeetika ja transpordi valdkonnas: hüdroenergia ja jahutuse häirete ettevalmistamine soojuselektrijaamades

Kliimamuutustega kohanemise digitaalset poolt kasutatakse selleks, et prognoosida enneolematu usaldusväärsusega kliimamuutuste mõju piirkondlikul ja riiklikul tasandil. See toetab ELi ja liikmesriike usaldusväärsete ja usaldusväärsete kohanemisstrateegiate väljatöötamisel, et leevendada kliimamuutuste mõju.

Näide: Destine toetab arukat põllumajandust. Tuginedes andmete analüüsile ja asjakohastele suundumustele (nt prognoositav sademete hulk või põuahooaeg ja nende seos võimalike taimehaiguste või infestatsioonidega), aitab see vastu võtta kulutõhusamaid ja säästvamaid põllumajandusstrateegiaid. Destine annab põllumajandusasutustele suuniseid aluseks olevate prognooside kvaliteedi kohta ja aitab neil seega hinnata oma meetmete usaldusväärsust.

Muud digitaalsed kaksikud

Pärast 2023. aastat toetab DestinE täiendavaid digiteisikuid, näiteks neid, mis hõlmavad ookeane, elurikkust või rännet. Mitmes liikmesriigis on esile kerkimas ka linnade digitaalsed kaksikud arukate linnade jaoks. Need aitavad saavutada Maa täielikku digiteisikut.

Linna digiteisikud on linnakeskkonna virtuaalne esitus: hooned, tänavad, parkid ja puud.

Digiteisikud jagunevad Euroopa sektoritesse

Arukas linn ja linna digitaalsed kaksikud @metamoworks, iStock

Kasutades tipptasemel tehnoloogiaid, nagu pilvsalvestus ja kõrgjõudlusega andmetöötlus, integreerivad need reaalajas andmeid andurite (nt liiklussignaalid, elektrivõrgud) kaudu, et neid saaksid kasutada linnaosakondadele ja poliitikakujundajatele reaalajas visualiseerimise kaudu, et:

 • parandada linnaplaneerimist ja taristu haldamist
 • linnaliiklust juhtima
 • äärmuslikke ilmastikunähtusi prognoosima
 • parandada jäätmete kogumist
 • energiatarbimise vähendamine

Destine Partners

Euroopa Komisjoni juhtimisel ning koostöös liikmesriikide, teadusringkondade ja muude sidusrühmadega rakendavad kolm volitatud üksust avatud põhiplatvormi ja kahte esimest digiteisikut:

Rahastamise destineerimine  

Rahakoti ikoon, mille esiküljel on euro

 • Digitaalse Euroopa programm algatuse rakendamiseks
 • Euroopa teadusuuringute raamprogramm „Euroopa horisont“ teadus- ja innovatsioonitegevuse jaoks DestinE’d toetavaks teadus- ja innovatsioonitegevuseks
 • Taaste- ja vastupidavusrahastu liikmesriikide tegevuse jaoks, mis on seotud DestinE-ga

DestinE tegevuskava

Liikmesriigid võivad investeerida elementidesse, mis aitavad kaasa digitaalsele kaksikule, sealhulgas andmetele ja tehisintellektile, avatud tuumiku ja digiteisikute arendamisele kliimamuutuste ja loodusõnnetuste jaoks.