Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Brochure | Objava

Namembni kraj Zemlja

Ta brošura vsebuje kratek pregled Destinacije Zemlja: digitalni dvojček Zemlje pomaga na poti k trajnostni prihodnosti.

Kaj je pobuda Destinacija Zemlja? 

Destination Earth (DestinE) je pomembna pobuda Evropske komisije. Njegov cilj je razviti zelo natančen digitalni model Zemlje („digitalni dvojček“) za spremljanje in napovedovanje okoljskih sprememb in človeškega vpliva v podporo trajnostnemu razvoju. Za dosego tega ambicioznega cilja Komisija združuje moči z evropsko znanstveno in industrijsko odličnostjo, da bi dokazala, kako lahko digitalne tehnologije učinkovito prispevajo k bolj trajnostni in digitalni prihodnosti.

V podporo reševanju kompleksnih okoljskih izzivov bo DestinE oblikovalcem politik pomagal:

 • spremljanje in simulacija razvoja zemeljskega sistema (zemljišča, morja, ozračja, biosfere) in človeških posegov;
 • predvideti okoljske nesreče in posledične socialno-ekonomske krize, da bi rešili življenja in se izognili velikim gospodarskim upadom;
 • omogočiti razvoj in preskušanje scenarijev za vse bolj trajnostni razvoj.

DestinE ima lahko koristi od naložb držav članic v okviru njihovih načrtov sklada za okrevanje in odpornost v kombinaciji z digitalno Evropo (v okviru Skupnega podjetja EuroHPC) in programom Obzorje Evropa za povezane raziskovalne dejavnosti.

Destine za družbo in okolje

 

Shema DestinE lahko pomaga na področjih, kot so podnebne spremembe, obvladovanje tveganja naravnih nesreč, energija, kmetijstvo

Zakaj DestinE za Evropo? 

Ikona satelitske orbite na svetu

Z dokazi podprt razvoj politike

Dostopni in interoperabilni podatki so v središču podatkovno vodenih inovacij in ekološkega prehoda. Destine bo pripomogla k ustvarjanju znanja, osredotočenega na uporabnika, v podporo ciljem dvojnega digitalnega in zelenega prehoda. Z opiranjem na geoprostorske in socialno-ekonomske podatke v povezavi s simulacijskimi modeli v „digitalne dvojčke“, nosilce odločanja, strokovnjake in nestrokovne uporabnike bodo imeli dostop do visokokakovostnih informacij, storitev, zanesljivih modelov, scenarijev, napovedi in vizualizacije v zvezi z velikimi okoljskimi in družbenimi izzivi. Smernice o zanesljivosti osnovnih napovedi bodo prvič podprle učinkovito odločanje.

COGS za svetom, z več listi od vrha

 
Prispevek k evropskemu zelenemu dogovoru

Vse, kar je v naši moči, da bi razumeli, kako se bo naše podnebje razvijalo v prihodnjih desetletjih, je ključnega pomena ne le za politike blažitve, temveč tudi za krepitev odpornosti proti podnebnim spremembam. Destine bo omogočil digitalni dvojček zemeljskega sistema z doslej največjimi podrobnostmi. Oblikovalci politik ga bodo uporabili za boljše razumevanje vpliva podnebnih sprememb, npr. na rabo zemljišč, prehransko varnost ali vodne vire, za boljšo oceno morebitnega vpliva zakonodaje in za oblikovanje ustreznih blažilnih ukrepov.

Ikone ljudi, ki stojijo pred oblakom

 
Dostop do podatkov in modelov primerjalne analize

Uporabniki bodo imeli dostop do modelov, algoritmov, aplikacij ter naravnih in socialno-ekonomskih podatkov v oblaku za izkoriščanje in preskušanje lastnih modelov. Celotni sistem in njegovi sestavni deli (odprta jedrna platforma, digitalni dvojčki in storitve) bodo uporabniku prijazni in prožni, da se bodo lahko prilagodili širokemu spektru potreb in scenarijev uporabnikov.

Ikone ljudi, ki stojijo za dvema rumenima črtama

 
Napovedi, specifične za uporabnika in izvedljive

Destine lahko prinese inovacije v strokovne sisteme za ustvarjanje novega znanja. Ponudniki energije lahko na primer načrtujejo dolgoročno razpoložljivost obnovljivih virov energije, odvisnih od vremena, in oblikujejo globoko mantne vire geotermalne energije. Sektor civilne zaščite in pozavarovalna industrija lahko preskusita strategije za preprečevanje in zmanjševanje tveganj ter učinkovitost obvladovanja tveganja nesreč.

 

Ključni elementi DestinE

Odprta osrednja platforma

V središču projekta DestinE bosta uporabniku prijazna in varna platforma za digitalno modeliranje v oblaku in odprta simulacijska platforma. Pobuda DestinE bo odprla široko paleto zainteresiranih strani, od strokovnjakov, znanstvenikov in oblikovalcev politik do posameznih uporabnikov.  

Infografika, ki prikazuje odprto jedrno platformo, ki jo napajajo infrastruktura v oblaku, podatkovni viri, visokozmogljivostno računalništvo in pomoč različnim skupinam uporabnikov

Destinsko podatkovno jezero

Za učinkovito upravljanje in ponudbo različnih virov podatkov bo DestinE uporabljal posebno podatkovno jezero: zbirka podatkov, ki temelji na združevanju porazdeljenih virov podatkov.  

Infografika, ki prikazuje podatkovna jezera, v katera se vnašajo podatki interneta stvari, podatki o uporabnikih, podatki o vremenu, podnebju, morju, potresu, družbi in gospodarstvu

Digitalni dvojčki

Digitalni dvojčki so zrcala realnosti, simulatorji, ki posnemajo resničnost, ki jo omejujejo podatki v realnem času. Uporabljajo se v industrijskih postopkih za izboljšanje splošne učinkovitosti proizvodnje. Zdaj vstopijo v številne druge sektorje (energetika, promet, zdravje, pametna mesta, podnebne spremembe, kmetijstvo itd.).

Infografika, ki prikazuje virtualni prostor, ki s podatki odraža dejanski prostor

Destinski digitalni dvojčki so digitalne kopije zelo kompleksnega zemeljskega sistema in bodo vzpostavljeni v okviru tematskih kategorizacij z različnih področij znanosti o Zemlji, kot so ekstremne naravne nesreče, prilagajanje podnebnim spremembam, oceani ali biotska raznovrstnost. Končni cilj je povezati te digitalne kopije, da bi oblikovali celovit digitalni dvojček celotnega zemeljskega sistema.

Digital_Twins_graph_update20220325_cV98zUPZE3kAu74JK1DsoNH44WA_84822.png

Začetna faza (do konca leta 2024): Prvi digitalni dvojčki

Digitalni dvojčki so porazdeljeni po evropskih sektorjih

Digitalni dvojček Extreme Natural Disasters (Extreme Natural Disasters Digital Twin) bo združeval podatke s simulacijskimi zmogljivostmi z doslej največjo hitrostjo in interaktivnostjo. Nosilci odločanja bodo lahko bolj natančno predvideli pojav ekstremnih naravnih dogodkov (npr. poplave, suše, gozdni požari) in njihove vplive. Informacije o zanesljivosti osnovnih napovedi jim bodo pomagale oceniti, kako zanesljive so njihove strategije obvladovanja tveganj.

Primer:  Načrti za obvladovanje poplav ali suše za ranljiva povodja. Organi in oblikovalci politik bodo lahko preskusili učinkovitost morebitnih blažilnih ukrepov:  

 • Na področju civilne zaščite: razvoj lokalnih načrtov za obvladovanje izrednih razmer visoke ločljivosti; 
 • V kmetijstvu: ponovna uporaba rastlin, odpornih na odpadno vodo in sušo;
 • Na področju energetike in prometa: priprava na motnje pri hidroelektrarnah in hlajenju termoelektrarn

Digitalni dvojček za prilagajanje podnebnim spremembam se bo uporabljal za napovedovanje vpliva podnebnih sprememb z največjo zanesljivostjo na regionalni in nacionalni ravni. Podpiral bo EU in države članice pri razvoju zaupanja vrednih in zanesljivih strategij prilagajanja za ublažitev učinkov podnebnih sprememb.

Primer: Destine bo podpiral pametno kmetijstvo. Na podlagi analize podatkov in ustreznih trendov (npr. predvidene padavinske ali sušne sezone ter njihove povezave z morebitnimi boleznimi rastlin ali napadi) bo pomagal sprejeti stroškovno učinkovitejše in bolj trajnostne strategije kmetovanja. Destine bo kmetijskim organom zagotovil smernice o kakovosti osnovnih napovedi in jim tako pomagal oceniti verodostojnost njihovih ukrepov.

Drugi digitalni dvojčki

Po letu 2023 bo DestinE podpiral dodatne digitalne dvojčke, kot so tisti, ki vključujejo oceane, biotsko raznovrstnost ali migracije. V več državah članicah se pojavljajo tudi digitalni mestni dvojčki za pametna mesta. Ti bodo prispevali k doseganju popolnega digitalnega dvojčka Zemlje.

Urbani digitalni dvojčki so virtualna predstavitev mestnega okolja: stavbe, ulice, parki in drevesa.

Digitalni dvojčki so porazdeljeni po evropskih sektorjih

Pametni mestni in mestni digitalni dvojčki @metamoworks po iStocku

Z uporabo najsodobnejših tehnologij, kot sta shranjevanje v oblaku in visokozmogljivostno računalništvo, vključujejo podatke v realnem času prek senzorjev (npr. prometni signali, električna omrežja), ki jih uporabljajo mestni oddelki in oblikovalci politik prek vizualizacije v realnem času za:

 • izboljšanje urbanističnega načrtovanja in upravljanja infrastrukture
 • upravljati mestni promet
 • napovedovati ekstremne vremenske pojave
 • izboljšanje zbiranja odpadkov
 • zmanjšanje porabe energije

Destinski partnerji

Pod vodstvom Evropske komisije in v sodelovanju z državami članicami, znanstvenimi skupnostmi in drugimi deležniki bodo trije pooblaščeni subjekti izvajali odprto jedrno platformo in prva dva digitalna dvojčka:

Financiranje destine  

Ikona denarne vrečke z eurom na sprednji strani

 • Program za digitalno Evropo za izvajanje pobude
 • Obzorje Evropa, evropski okvirni program za raziskave, za raziskovalne in inovacijske dejavnosti v podporo DestinE
 • Sklad za okrevanje in odpornost za dejavnosti držav članic, povezane z DestinE

Načrt DestinE

Države članice lahko vlagajo v elemente za pomoč pri digitalnem dvojnem delovanju, vključno s podatki in umetno inteligenco, razvojem odprtih jedrnih in digitalnih dvojčkov za podnebne spremembe in naravne nesreče.