Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Brochure | Pubblikazzjoni

Destinazzjoni d-Dinja

Dan il-fuljett jagħtik ħarsa ġenerali ta’ malajr lejn Destinazzjoni d-Dinja: it-tewmin diġitali tad-Dinja jgħinna naslu għal futur sostenibbli.

X’inhi l-inizjattiva Destinazzjoni d-Dinja? 

Destinazzjoni d-Dinja (DestinE) hija inizjattiva ewlenija tal-Kummissjoni Ewropea. Dan għandu l-għan li jiżviluppa mudell diġitali preċiż ħafna tad-Dinja (“tewmin diġitali”) biex jimmonitorja u jbassar it-tibdil ambjentali u l-impatt tal-bniedem biex jappoġġa l-iżvilupp sostenibbli. Biex jintlaħaq dan l-għan ambizzjuż, il-Kummissjoni qed tingħaqad mal-eċċellenza xjentifika u industrijali Ewropea biex turi kif it-teknoloġiji diġitali jistgħu jikkontribwixxu b’mod effettiv għal futur aktar sostenibbli u diġitali.

Biex tappoġġa l-indirizzar ta’ sfidi ambjentali kumplessi, id-DestinE se tgħin lil dawk li jfasslu l-politika biex:

 • jimmonitorjaw u jissimulaw l-iżviluppi tas-sistema tad-Dinja (l-art, il-baħar, l-atmosfera, il-bijosfera) u l-interventi tal-bniedem;
 • jantiċipaw id-diżastri ambjentali u l-kriżijiet soċjoekonomiċi li jirriżultaw biex isalvaw il-ħajjiet u jevitaw tnaqqis kbir fir-ritmu ekonomiku;
 • jippermettu l-iżvilupp u l-ittestjar ta’ xenarji għal żvilupp dejjem aktar sostenibbli.

Id-DestinE tista’ tibbenefika mill-investimenti tal-Istati Membri taħt il-Pjanijiet tal-Fond għall-Irkupru u r-Reżiljenza tagħhom flimkien ma’ Ewropa Diġitali (fil-kuntest tal-Impriża Konġunta EuroHPC), u Orizzont Ewropa għall-attivitajiet ta’ riċerka relatati.

Destinazzjoni għas-soċjetà u l-ambjent

 

Dijagramma li turi d-DestinE tista’ tgħin f’oqsma li jinkludu t-tibdil fil-klima, il-ġestjoni tar-riskju ta’ diżastri naturali, l-enerġija, il-biedja

Għaliex DestinE għall-Ewropa? 

Ikona tal-orbita tas-satellita fuq globu

Żvilupp ta’ politika bbażata fuq l-evidenza

Id-data aċċessibbli u interoperabbli hija fil-qalba tal-innovazzjoni mmexxija mid-data u tat-tranżizzjoni ekoloġika. Id-destinazzjoni se tgħin biex jiġi ġġenerat għarfien iċċentrat fuq l-utent biex jiġu appoġġati l-objettivi tat-tranżizzjoni doppja diġitali u ekoloġika. Billi jiddependu fuq id-data ġeospazjali u soċjoekonomika flimkien ma’ mudelli ta’ simulazzjoni f’ “tewmin diġitali”, dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet, l-esperti u l-utenti mhux esperti se jkollhom aċċess għal informazzjoni, servizzi, mudelli affidabbli, xenarji, previżjonijiet u viżwalizzazzjonijiet ta’ kwalità għolja fir-rigward tal-isfidi ambjentali u soċjetali ewlenin. Għall-ewwel darba, il-gwida dwar l-affidabbiltà tat-tbassir sottostanti se tappoġġa t-teħid effettiv tad-deċiżjonijiet.

COGS wara globu, b’werqa li tikber minn fuq

 
Kontribut għall-Patt Ekoloġiku Ewropew

Huwa vitali li nagħmlu dak kollu li nistgħu biex nifhmu kif il-klima tagħna se tevolvi matul id-deċennji li ġejjin, mhux biss għall-politiki ta’ mitigazzjoni, iżda wkoll għall-bini tar-reżiljenza għall-klima. Id-destinazzjoni se toffri sistema doppja diġitali tad-Dinja b’ammonti ta’ dettall mingħajr preċedent. Dawk li jfasslu l-politika se jużawha biex jifhmu aħjar l-impatt tat-tibdil fil-klima eż. fuq l-użu tal-art, is-sigurtà tal-ikel jew ir-riżorsi tal-ilma, biex jevalwaw aħjar l-impatt potenzjali tal-leġiżlazzjoni u biex ifasslu miżuri xierqa ta’ mitigazzjoni.

Ikoni ta’ nies bilwieqfa quddiem cloud

 
Aċċess għad-data u mudelli ta’ valutazzjoni komparattiva

L-utenti se jkollhom aċċess ibbażat fuq il-cloud għal mudelli, algoritmi, applikazzjonijiet u data naturali u soċjoekonomika tad-DestinE biex jisfruttaw u jittestjaw il-mudelli tagħhom stess. Is-sistema ġenerali u l-komponenti tagħha (pjattaforma ewlenija miftuħa, tewmin diġitali, u servizzi) se jkunu faċli għall-utent u flessibbli biex jadattaw għal spettru wiesa’ ta’ ħtiġijiet u xenarji tal-utenti.

Ikoni tan-nies wara żewġ linji sofor

 
Previżjonijiet Speċifiċi għall-Utent u Azzjonabbli

Id-destinazzjoni tista’ ġġib innovazzjoni f’sistemi esperti għall-ġenerazzjoni ta’ għarfien ġdid. Pereżempju, il-fornituri tal-enerġija jistgħu jippjanaw għal disponibbiltà fit-tul ta’ riżorsi tal-enerġija rinnovabbli dipendenti mit-temp u jfasslu riżorsi tal-enerġija ġeotermali fil-fond. Is-settur tal-protezzjoni ċivili u l-industrija tar-riassigurazzjoni jistgħu jittestjaw il-prevenzjoni tar-riskju u l-istrateġiji ta’ mitigazzjoni u l-effettività tal-ġestjoni tar-riskju ta’ diżastri.

 

Komponenti ewlenin tad-DestinE

Pjattaforma Ewlenija Miftuħa

Fil-qalba ta’ DestinE se jkun hemm mudell diġitali sigur u faċli għall-utent u pjattaforma miftuħa ta’ simulazzjoni. Dan se jiftaħ lid-DestinE għal firxa wiesgħa ta’ partijiet ikkonċernati minn esperti, xjentisti, u dawk li jfasslu l-politika għal utenti individwali.  

Infografika li turi pjattaforma ewlenija miftuħa alimentata minn infrastrutturi tal-cloud, sorsi tad-data, computing ta’ prestazzjoni għolja u għajnuna lil diversi gruppi ta’ utenti

Lag ta’ Data Ddestinata

Biex jimmaniġġja u joffri diversi sorsi ta’ data b’mod effettiv, id-DestinE se juża Lag tad-Data ddedikat: Ġabra ta’ data li tibni fuq il-federazzjoni ta’ sorsi ta’ data distribwiti.  

Infografika li turi l-lagi tad-data li qed jiddaħħlu mid-data tal-IoT, id-data tal-utenti, id-data dwar it-temp, il-klima, il-baħar, is-sismika, is-soċjetà u l-ekonomija

Żewġt ibtieħi Diġitali

It-tnejn Diġitali huma mirja tar-realtà, simulaturi li jirreplikaw ir-realtà ristretta minn data f’ħin reali. Dawn intużaw fil-proċessi industrijali għat-titjib tal-effiċjenza ġenerali tal-produzzjoni. Issa jidħlu f’ħafna setturi oħra (l-enerġija, it-trasport, is-saħħa, il-bliet intelliġenti, it-tibdil fil-klima, l-agrikoltura, eċċ.)

Infografika li turi spazju virtwali li jirrifletti l-ispazju reali permezz tad-data

It-tewmin diġitali destin huma repliki diġitali tas-sistema tad-dinja kumplessa ħafna, u se jinbnew taħt kategorizzazzjonijiet tematiċi mid-dominji differenti tax-xjenza tad-Dinja, bħal diżastri naturali estremi, l-adattament għat-tibdil fil-klima, l-oċeani, jew il-bijodiversità. L-għan aħħari huwa li dawn ir-repliki diġitali jiġu integrati biex jiffurmaw tewmin diġitali komprensiv tas-sistema sħiħa tad-Dinja.

Digital_Twins_graph_update20220325_cV98zUPZE3kAu74JK1DsoNH44WA_84822.png

Fażi inizjali (sa tmiem l-2024): L-ewwel Tewġinijiet Diġitali

Tewmin diġitali mifrux fis-setturi Ewropej

It-tnejn Diġitali tad-Diżastri Naturali Estremi se jikkombinaw id-data ma’ kapaċitajiet ta’ simulazzjoni ta’ livelli bla preċedent ta’ veloċità u interattività. Dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet se jkunu jistgħu jantiċipaw l-okkorrenza u l-impatti ta’ avvenimenti naturali estremi (eż. għargħar, nixfiet, nirien fil-foresti) bi preċiżjoni akbar. L-informazzjoni dwar l-affidabbiltà tat-tbassir sottostanti se tgħinhom jivvalutaw kemm x’aktarx li jkunu affidabbli l-istrateġiji tal-ġestjoni tar-riskju tagħhom.

Eżempju:  Pjanijiet ta’ maniġġar ta’ għargħar jew nixfa għal baċiri tax-xmajjar vulnerabbli. L-awtoritajiet u dawk li jfasslu l-politika se jkunu jistgħu jittestjaw l-effettività tal-azzjonijiet ta’ mitigazzjoni possibbli:  

 • Fil-protezzjoni ċivili: l-iżvilupp ta’ pjanijiet ta’ ġestjoni ta’ emerġenza lokali b’riżoluzzjoni għolja; 
 • Fil-qasam tal-agrikoltura: l-użu mill-ġdid ta’ għelejjel reżistenti għall-ilma mormi u għan-nixfa;
 • Fl-enerġija u fit-trasport: tħejjija għal interruzzjonijiet għall-idroenerġija u għat-tkessiħ għall-impjanti tal-enerġija termali

It-tieni Twin Diġitali tal-Adattament għat-Tibdil fil-Klima se tintuża biex tbassar l-impatt tat-tibdil fil-klima b’affidabbiltà bla preċedent fil-livelli reġjonali u nazzjonali. Dan se jappoġġa lill-UE u lill-Istati Membri fl-iżvilupp ta’ strateġiji ta’ adattament affidabbli u affidabbli biex jittaffew l-effetti tat-tibdil fil-klima.

Eżempju: Id-destinazzjoni se tappoġġa l-agrikoltura intelliġenti. Filwaqt li jibni fuq l-analiżi tad-data u x-xejriet rilevanti (eż. l-istaġuni proġettati ta’ xita jew nixfa u l-korrelazzjoni tagħhom ma’ mard jew infestazzjonijiet possibbli tal-pjanti), dan se jgħin biex jiġu adottati strateġiji tal-biedja aktar kosteffiċjenti u sostenibbli. Id-destinazzjoni se tagħti gwida lill-awtoritajiet agrikoli dwar il-kwalità tat-tbassir sottostanti u b’hekk tgħinhom jivvalutaw l-affidabbiltà tal-miżuri tagħhom.

Żewġ Tnejn Diġitali oħra

Lil hinn mill-2023, DestinE se tappoġġa tewmin diġitali addizzjonali, bħal dawk li jinvolvu l-oċeani, il-bijodiversità, jew il-migrazzjoni. F’diversi Stati Membri qed jitfaċċaw ukoll tewmin diġitali urban għal bliet intelliġenti. Dawn se jikkontribwixxu għall-kisba ta’ Tnejn Diġitali sħaħ tad-Dinja.

It-tnejn Urbani Diġitali huma rappreżentazzjoni virtwali tal-ambjent ta’ belt: bini, toroq, parks, u siġar.

Tewmin diġitali mifrux fis-setturi Ewropej

Bliet Intelliġenti &Urban Digital Twins @metamoworks permezz tal-iStock

Bl-użu ta’ teknoloġiji avvanzati bħall-cloud storage u l-HPC, dawn jintegraw data f’ħin reali permezz ta’ sensuri (eż. sinjali tat-traffiku, grilji tal-enerġija) għall-użu mid-dipartimenti tal-bliet u minn dawk li jfasslu l-politika permezz ta’ viżwalizzazzjonijiet f’ħin reali biex:

 • it-titjib tal-ippjanar urban u l-ġestjoni tal-infrastruttura
 • immaniġġjar tat-traffiku urban
 • tbassir ta’ avvenimenti estremi tat-temp
 • titjib tal-ġbir tal-iskart
 • tnaqqis fil-konsum tal-enerġija

Sħab Destinati

Taħt it-tmexxija tal-Kummissjoni Ewropea, u f’koordinazzjoni mal-Istati Membri, il-komunitajiet xjentifiċi u partijiet ikkonċernati oħra, tliet entitajiet inkarigati se jimplimentaw il-pjattaforma ewlenija miftuħa u l-ewwel żewġ tewmin diġitali:

Finanzjament għad-destinazzjoni  

Ikona ta’ basket tal-flus bl-euro fuq quddiem

 • Programm Ewropa Diġitali għall-implimentazzjoni tal-inizjattiva
 • Orizzont Ewropa, il-Programm Qafas Ewropew għar-Riċerka, għall-attivitajiet tar-R &Ib’ appoġġ għad-DestinE
 • Fond għall-Irkupru u r-Reżiljenza għall-attivitajiet tal-Istati Membri marbuta mad-DestinE

Il-pjan Direzzjonali ta’ DestinE

L-Istati membri jistgħu jinvestu f’elementi biex jgħinu fit-tewmin diġitali, inkluż id-data u l-IA, l-iżvilupp ta’ tewmin diġitali u ewlieni miftuħ għat-tibdil fil-klima u d-diżastri naturali