Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Brochure | Julkaisu

Kohdemaa

Tässä esitteessä saat lyhyen yleiskuvan Destination Earth -sivustosta: maapallon digitaalinen kaksonen auttaa meitä kohti kestävää tulevaisuutta.

Mikä on Destination Earth -aloite? 

Kohdemaa (DestinE) on Euroopan komission merkittävä aloite. Sen tavoitteena on kehittää maapallolle erittäin tarkka digitaalinen malli (digitaalinen kaksoismalli), jonka avulla voidaan seurata ja ennustaa ympäristön muutoksia ja inhimillisiä vaikutuksia kestävän kehityksen tukemiseksi. Tämän kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamiseksi komissio yhdistää voimansa Euroopan tieteelliseen ja teolliseen huippuosaamiseen osoittaakseen, miten digitaaliteknologia voi tehokkaasti edistää kestävämpää ja digitaalisempaa tulevaisuutta.

Monimutkaisten ympäristöhaasteiden ratkaisemiseksi DestinE auttaa poliittisia päättäjiä

 • seurata ja simuloida maapallon järjestelmän kehitystä (maa, meri, ilmakehä, biosfääri) ja ihmisen toimintaa;
 • ennakoimaan ympäristökatastrofeja ja niistä aiheutuvia sosioekonomisia kriisejä ihmishenkien pelastamiseksi ja suurten taloudellisten laskusuhdanteiden välttämiseksi;
 • mahdollistetaan yhä kestävämmän kehityksen skenaarioiden kehittäminen ja testaaminen.

DestinE voi hyötyä elpymis- ja palautumistukirahaston suunnitelmien mukaisista jäsenvaltioiden investoinneista yhdessä Digitaalinen Eurooppa -ohjelman (EuroHPC-yhteisyrityksen yhteydessä) ja Horisontti Eurooppa -puiteohjelman kanssa asiaan liittyvissä tutkimustoimissa.

Destine yhteiskunnassa ja ympäristössä

 

Kaavio, joka osoittaa, että DestinE voi auttaa esimerkiksi ilmastonmuutoksen, luonnonkatastrofien riskinhallinnan, energian ja maatalouden aloilla

Miksi DestinE for Europe? 

Satelliitin maapalloa kiertävä kuvake

Näyttöön perustuva politiikan kehittäminen

Saatavilla oleva ja yhteentoimiva data on datavetoisen innovoinnin ja ekologisen siirtymän ytimessä. Destine auttaa tuottamaan käyttäjäkeskeistä tietoa digitaalisen ja vihreän siirtymän tavoitteiden tukemiseksi. Käyttämällä geospatiaalisia ja sosioekonomisia tietoja sekä simulointimalleja digitaalisiksi kaksosiksi päätöksentekijät, asiantuntijat ja muut kuin asiantuntijat saavat käyttöönsä laadukkaita tietoja, palveluja, luotettavia malleja, skenaarioita, ennusteita ja visualisaatioita, jotka liittyvät suuriin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviin haasteisiin. Ensimmäistä kertaa ohjeet taustalla olevien ennusteiden luotettavuudesta tukevat tehokasta päätöksentekoa.

Maapallon takana olevat COGS-hankkeet, joiden lehdet kasvavat ylhäältä

 
Panos Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan

On erittäin tärkeää tehdä kaikkemme ymmärtääksemme, miten ilmasto kehittyy tulevina vuosikymmeninä, ei ainoastaan hillitsemistoimien kannalta vaan myös ilmastokestävyyden parantamiseksi. Destine tarjoaa ennennäkemättömän yksityiskohtaisen maapallojärjestelmän digitaalisen kaksosen. Poliittiset päättäjät hyödyntävät sitä ymmärtääkseen paremmin ilmastonmuutoksen vaikutuksia esimerkiksi maankäyttöön, elintarviketurvaan tai vesivaroihin, arvioidakseen paremmin lainsäädännön mahdollisia vaikutuksia ja suunnitellakseen asianmukaisia lieventäviä toimenpiteitä.

Pilven edessä seisovien henkilöiden kuvakkeet

 
Tietojen saatavuus ja vertailuanalyysimallit

Käyttäjillä on pilvipohjainen pääsy DestinE-malleihin, algoritmeihin, sovelluksiin sekä luonnollisiin ja sosioekonomisiin tietoihin omien malliensa hyödyntämiseksi ja testaamiseksi. Yleinen järjestelmä ja sen komponentit (avoin ydinalusta, digitaaliset kaksoset ja palvelut) ovat käyttäjäystävällisiä ja joustavia, jotta ne voivat mukautua moniin erilaisiin käyttäjien tarpeisiin ja skenaarioihin.

Kahden keltaisen viivan takana olevien ihmisten kuvakkeet

 
Käyttäjäkohtaiset ja toteuttamiskelpoiset varotoimet

Destine voi tuoda uutta tietoa luovia asiantuntijajärjestelmiä koskevia innovaatioita. Energiantuottajat voivat esimerkiksi suunnitella säästä riippuvaisten uusiutuvien energialähteiden pitkän aikavälin saatavuutta ja suunnitella syvämanttisen geotermisen energian lähteitä. Pelastuspalveluala ja jälleenvakuutusala voivat testata riskien ehkäisy- ja lieventämisstrategioita ja katastrofiriskien hallinnan tehokkuutta.

 

DestinE:n keskeiset osatekijät

Avoin ydinalusta

DestinE:n ytimessä on käyttäjäystävällinen ja turvallinen pilvipohjainen digitaalinen mallintaminen ja avoin simulointialusta. Se avaa DestinE:n monenlaisille sidosryhmille, kuten asiantuntijoille, tutkijoille ja poliittisille päättäjille sekä yksittäisille käyttäjille.  

Infografiikka, jossa esitetään pilvipalveluinfrastruktuurien, tietolähteiden ja suurteholaskennan syöttämät avoimet ydinalustat ja autetaan eri käyttäjäryhmiä

Destiinidatajärvi

Jotta DestinE voisi hallinnoida ja tarjota tehokkaasti erilaisia tietolähteitä, se käyttää erityistä datajärveä: datapooli, joka perustuu hajautettujen tietolähteiden federointiin.  

Infografiikka, josta käyvät ilmi esineiden internetin data, käyttäjätiedot, sää-, ilmasto-, meri-, seisminen, yhteiskunta- ja taloustiede

Digitaaliset kaksoset

Digitaaliset kaksoset ovat todellisuuden peilejä ja simulaattoreita, jotka jäljittelevät todellisuuden todellisuutta, jota reaaliaikaiset tiedot rajoittavat. Niitä on käytetty teollisissa prosesseissa tuotannon yleisen tehokkuuden parantamiseksi. Nyt ne siirtyvät monille muille aloille (energia, liikenne, terveys, älykkäät kaupungit, ilmastonmuutos, maatalous jne.)

Infografiikka, jossa esitetään virtuaalinen avaruus, joka heijastaa todellista tilaa datan avulla

Destine-digitaaliset kaksoset ovat erittäin monimutkaisen maapallon järjestelmän digitaalisia jäljennöksiä, ja ne rakennetaan geotieteen eri alojen temaattisissa luokituksissa, kuten äärimmäiset luonnonkatastrofit, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, valtameret ja biologinen monimuotoisuus. Perimmäisenä tavoitteena on integroida nämä digitaaliset kopiot, jotta voidaan muodostaa kattava digitaalinen kaksonen koko maapallon järjestelmästä.

Digital_Twins_graph_päivitys20220325_cV98zUPZE3kAu74JK1DsoNH44WA_84822.png

Alkuvaihe (vuoden 2024 loppuun mennessä): Ensimmäiset digitaaliset kaksoset

Digitaaliset kaksoset leviävät kaikille eurooppalaisille aloille

Extreme Natural Disasters Digital Twin -hankkeessa yhdistetään tiedot ennennäkemättömän nopeuden ja interaktiivisuuden simulointivalmiuksiin. Päätöksentekijät voivat paremmin ennakoida äärimmäisten luonnonilmiöiden (esim. tulvat, kuivuus, metsäpalot) esiintymistä ja vaikutuksia. Tiedot taustalla olevien ennusteiden luotettavuudesta auttavat niitä arvioimaan, kuinka luotettavia niiden riskinhallintastrategiat todennäköisesti ovat.

Esimerkki:  Tulvan tai kuivuuden hallintasuunnitelmat haavoittuville vesistöalueille. Viranomaiset ja poliittiset päättäjät voivat testata mahdollisten lieventävien toimien tehokkuutta:  

 • Pelastuspalvelun alalla: korkean resoluution paikallisten hätätilanteiden hallintasuunnitelmien laatiminen; 
 • Maataloudessa: jäteveden ja kuivuutta kestävien viljelykasvien uudelleenkäyttö;
 • Energia ja liikenne: varautuminen lämpövoimalaitosten vesivoiman ja jäähdytyksen häiriöihin

Ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevaa digitaalista kaksosta käytetään ilmastonmuutoksen vaikutusten ennustamiseen ennennäkemättömän luotettavasti alueellisella ja kansallisella tasolla. Se tukee EU:ta ja jäsenvaltioita luotettavien ja luotettavien sopeutumisstrategioiden kehittämisessä ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämiseksi.

Esimerkki: Destine tukee älykästä maataloutta. Tietojen analysoinnin ja asiaan liittyvien suuntausten (esim. ennustetut sademäärät tai kuivuuskaudet ja niiden korrelaatio mahdollisten kasvitautien tai tuholaisten kanssa) pohjalta se auttaa ottamaan käyttöön kustannustehokkaampia ja kestävämpiä viljelystrategioita. Destine antaa maatalousviranomaisille ohjeita taustalla olevien ennusteiden laadusta ja auttaa niitä näin arvioimaan toimenpiteidensä luotettavuutta.

Muut digitaaliset kaksoset

Vuoden 2023 jälkeen DestinE tukee uusia digitaalisia kaksosia, jotka liittyvät esimerkiksi valtameriin, biologiseen monimuotoisuuteen tai muuttoliikkeeseen. Useissa jäsenvaltioissa on myös syntymässä digitaalisia kaksosia älykkäille kaupungeille. Ne edistävät osaltaan maapallon täyden digitaalisen kaksosen saavuttamista.

Urban Digital Twins on kaupungin ympäristön virtuaalinen esitys: rakennukset, kadut, puistot ja puut.

Digitaaliset kaksoset leviävät kaikille eurooppalaisille aloille

Älykäs kaupunki ja kaupunkien digitaaliset kaksoset @metamoworks iStockin mukaan

Käyttämällä huipputeknologiaa, kuten pilvivarastoa ja suurteholaskentaa, niissä yhdistetään reaaliaikaista dataa antureiden (esim. liikennesignaalit, sähköverkot) avulla kaupunkien departementtien ja poliittisten päättäjien käyttöön reaaliaikaisen visualisoinnin avulla, jotta voidaan

 • kaupunkisuunnittelun ja infrastruktuurin hallinnan parantaminen
 • kaupunkiliikenteen hallinta
 • äärimmäisten sääilmiöiden ennustaminen
 • jätteenkeräyksen parantaminen
 • vähentää energiankulutusta

Destine-kumppanit

Euroopan komission johdolla ja koordinoidusti jäsenvaltioiden, tiedeyhteisöjen ja muiden sidosryhmien kanssa kolme täytäntöönpanosta vastaavaa yhteisöä toteuttaa avoimen ydinalustan ja kaksi ensimmäistä digitaalista kaksosta:

Destiinirahoitus  

Rahapussin kuvake, jonka edessä on euro

 • Digitaalinen Eurooppa -ohjelma aloitteen täytäntöönpanoa varten
 • Euroopan tutkimuksen puiteohjelma ”Horisontti Eurooppa” DestinE:tä tukeville tutkimus- ja innovointitoimille
 • Elpymis- ja palautumistukirahasto jäsenvaltioiden DestinE-toimintaan liittyviä toimia varten

DestinE-etenemissuunnitelma

Jäsenmaat voivat investoida elementteihin, joilla autetaan digitaalisia kaksosia, kuten dataa ja tekoälyä, avoimen ytimen kehittämistä ja digitaalisia kaksosia ilmastonmuutoksen ja luonnonkatastrofien varalta.