Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Brochure | Foilseachán

Ceann scríbe an Domhain

Tugann an bróisiúr seo forbhreathnú tapa duit ar Destination Earth: an cúpla digiteach den Domhan a chabhraíonn linn todhchaí inbhuanaithe a bhaint amach.

Cad é an tionscnamh Destination Earth? 

Is mórthionscnamh de chuid an Choimisiúin Eorpaigh é Ceann Scríbe Earth (destine). Is é is aidhm dó samhail dhigiteach bheacht an-ard den Domhan a fhorbairt (‘cúpla digiteach’) chun faireachán agus tuar a dhéanamh ar athrú comhshaoil agus ar thionchar an duine chun tacú le forbairt inbhuanaithe. Chun an sprioc uaillmhianach sin a bhaint amach, tá an Coimisiún ag obair i gcomhar le barr feabhais san eolaíocht agus sa tionsclaíocht san Eoraip chun a léiriú conas is féidir le teicneolaíochtaí digiteacha rannchuidiú go héifeachtach le todhchaí níos inbhuanaithe agus níos digití.

Chun tacú le dul i ngleic le dúshláin chasta chomhshaoil, cuideoidh destine le lucht déanta beartas an méid seo a leanas a dhéanamh:

 • faireachán agus ionsamhlú a dhéanamh ar fhorbairtí chóras an Domhain (talamh, muirí, atmaisféar, bithsféar) agus idirghabhálacha daonna;
 • tubaistí comhshaoil agus géarchéimeanna socheacnamaíocha a thiocfaidh as sin a thuar chun beatha daoine a shábháil agus chun mórchor chun donais eacnamaíoch a sheachaint;
 • forbairt agus tástáil cásanna a chumasú le haghaidh forbairt atá níos inbhuanaithe ná riamh.

Is féidir leis an dístine tairbhe a bhaint as infheistíochtaí na mBallstát faoina bPleananna maidir leis an gCiste Téarnaimh agus Athléimneachta i gcomhar leis an Eoraip Dhigiteach (i gcomhthéacs an Chomhghnóthais Ríomhaireachta Ardfheidhmíochta Eorpaigh), agus Fís Eorpach le haghaidh na ngníomhaíochtaí taighde gaolmhara.

Dístine don tsochaí agus don chomhshaol

 

Is féidir le léaráid lena léirítear an destine cabhrú i réimsí lena n-áirítear an t-athrú aeráide, bainistiú riosca tubaistí nádúrtha, fuinneamh, feirmeoireacht

Cén fáth a bhfuil an dístine don Eoraip? 

Deilbhín de shatailít ar fhithis cruinne

Forbairt beartais atá bunaithe ar fhianaise

Tá sonraí inrochtana agus idir-inoibritheacha i gcroílár na nuálaíochta sonraíbhunaithe agus an aistrithe éiceolaíochta. Cuideoidh Destine le heolas úsáideoir-lárnach a ghiniúint chun tacú le cuspóirí an aistrithe dhigitigh agus an aistrithe ghlais. Trí bheith ag brath ar shonraí geospásúla agus socheacnamaíocha mar aon le samhlacha ionsamhlúcháin ar ‘chúplaí digiteacha’, beidh rochtain ag lucht déanta cinntí, saineolaithe agus úsáideoirí neamh-shaineolaithe ar fhaisnéis, ar sheirbhísí, ar shamhlacha iontaofa, ar chásanna, ar réamhaisnéisí agus ar léirshamhlú a bhaineann le mórdhúshláin chomhshaoil agus shochaíocha. Den chéad uair, tacóidh treoir maidir le hiontaofacht na réamh-mheastachán bunúsach le cinnteoireacht éifeachtach.

Cogs taobh thiar de chruinneog, le duille ag fás ón mbarr

 
Rannchuidiú leis an gComhaontú Glas don Eoraip

Tá sé ríthábhachtach gach rud is féidir a dhéanamh chun tuiscint a fháil ar an gcaoi a n-athróidh ár n-aeráid sna blianta amach romhainn, ní hamháin do bheartais mhaolaithe, ach freisin chun athléimneacht in aghaidh an athraithe aeráide a fhorbairt. Cuirfidh Destine cúpla digiteach de chóras an Domhain ar fáil le méideanna nach bhfacthas riamh roimhe seo. Bainfidh lucht déanta beartas úsáid as chun tuiscint níos fearr a fháil ar thionchar an athraithe aeráide e.g. ar úsáid talún, ar shlándáil bia nó ar acmhainní uisce, chun meastóireacht níos fearr a dhéanamh ar an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag an reachtaíocht agus chun bearta maolaitheacha iomchuí a cheapadh.

Deilbhíní daoine ina seasamh os comhair scamall

 
Rochtain a fháil ar shonraí agus samhlacha tagarmharcála

Beidh rochtain néalbhunaithe ag úsáideoirí ar shamhlacha destine, ar algartaim, ar fheidhmchláir agus ar shonraí nádúrtha agus socheacnamaíocha chun a samhlacha féin a shaothrú agus a thástáil. Beidh an córas foriomlán agus a chomhpháirteanna (ardán lárnach oscailte, cúplaí digiteacha, agus seirbhísí) soláimhsithe agus solúbtha chun iad féin a chur in oiriúint do réimse leathan de riachtanais agus de chásanna úsáideoirí.

Deilbhíní daoine ina seasamh taobh thiar de dhá líne bhuí

 
Predictions Úsáideoir-Shonrach agus Inghníomhaithe

Is féidir le Destine nuálaíocht a thabhairt i gcórais saineolaithe chun eolas nua a ghiniúint. Mar shampla, is féidir le soláthraithe fuinnimh pleanáil a dhéanamh maidir le hinfhaighteacht fhadtéarmach acmhainní fuinnimh in-athnuaite atá spleách ar an aimsir agus acmhainní fuinnimh gheoiteirmigh atá dlúthbhainteach a dhearadh. Is féidir le hearnáil na cosanta sibhialta agus le tionscal athárachais tástáil a dhéanamh ar straitéisí chun rioscaí a chosc agus a mhaolú agus ar éifeachtacht an bhainistithe riosca tubaiste.

 

Príomhchodanna an dístine

Oscail an Croí-Ardán

I gcroílár na dístine beidh samhaltú digiteach néalbhunaithe agus ardán ionsamhlúcháin oscailte atá éasca le húsáid agus slán. Osclóidh sé destine do réimse leathan páirtithe leasmhara, idir shaineolaithe, eolaithe agus lucht déanta beartas agus úsáideoirí aonair.  

Grafaic faisnéise a léiríonn croí-ardán oscailte a bheith á chothú ag bonneagair néalríomhaireachta, ag foinsí sonraí, ag ríomhaireacht ardfheidhmíochta agus ag cabhrú le grúpaí úsáideoirí éagsúla

Loch Sonraí Destine

Chun foinsí sonraí éagsúla a bhainistiú agus a thairiscint go héifeachtach, úsáidfidh destine Loch Sonraí tiomnaithe: comhthiomsú sonraí ag tógáil ar chónascadh foinsí sonraí dáilte.  

Grafaic faisnéise ina léirítear lochanna sonraí a bheith á gcothú ag sonraí IoT, sonraí úsáideora, sonraí faoin aimsir, faoin aeráid, faoin bhfarraige, faoi sheismeach, faoin tsochaí agus faoin ngeilleagar

Seirbhís do Chustaiméirí

Tá Twins Digiteach scátháin réaltachta, insamhlóirí a mhacasamhlú réaltacht srianta ag sonraí fíor-ama. Baineadh úsáid astu i bpróisis thionsclaíocha chun éifeachtúlacht fhoriomlán an táirgthe a fheabhsú. Anois téann siad isteach in go leor earnálacha eile (fuinneamh, iompar, sláinte, cathracha cliste, athrú aeráide, talmhaíocht, etc.)

Grafaic faisnéise ina dtaispeántar spás fíorúil lena léirítear fíorspás trí shonraí

Is éard atá i gceist le cúpla destine digiteach, macasamhlacha digiteacha de chóras an Domhain an-chasta, agus tógfar iad faoi chatagóirí téamacha ó na réimsí éagsúla d’eolaíocht na Cruinne, amhail tubaistí nádúrtha foircneacha, oiriúnú don athrú aeráide, na haigéin, nó bithéagsúlacht. Is é an aidhm deiridh ná na macasamhlacha digiteacha seo a chomhtháthú chun cúpla digiteach cuimsitheach de chóras iomlán an Domhain a chruthú.

Digital_Twins_graph_update20220325_cV98zUPZE3kAu74JK1DsoNH44WA_84822.png

An chéim thosaigh (faoi dheireadh 2023): An Chéad Twins Digiteach

Lúba digiteacha scaipthe ar fud earnálacha na hEorpa

Comhcheanglóidh an Twin Digiteach Díbir Nádúrtha Extreme sonraí le cumais insamhalta de leibhéil luais agus idirghníomhaíochta nach bhfacthas a leithéid riamh roimhe seo. Beidh cinnteoirí in ann tarlú agus tionchar teagmhas nádúrtha foircneach (e.g. tuilte, triomaigh, dóiteáin foraoise) a réamh-mheas le beachtas méadaithe. Cabhróidh faisnéis maidir le hiontaofacht na réamh-mheastachán bunúsach leo measúnú a dhéanamh ar cé chomh hiontaofa is a bheidh a gcuid straitéisí bainistithe riosca.

Sampla:  Pleananna bainistithe tuilte nó triomaigh d’abhantracha leochaileacha. Beidh údaráis agus lucht déanta beartas in ann tástáil a dhéanamh ar éifeachtacht na ngníomhaíochtaí maolaitheacha a d’fhéadfadh a bheith ann:  

 • I gcosaint shibhialta: pleananna bainistíochta éigeandála áitiúla ardtaifigh a fhorbairt; 
 • Sa talmhaíocht: athúsáid fuíolluisce agus barra atá frithsheasmhach in aghaidh triomaigh;
 • I réimse an fhuinnimh agus an iompair: ullmhú do shuaitheadh hidreachumhachta agus fuaraithe do ghléasraí cumhachta teirmí

Bainfear úsáid as an gCúpla Digiteach um Oiriúnú don Athrú Aeráide chun tionchar an athraithe aeráide a thuar le hiontaofacht gan fasach ar an leibhéal réigiúnach agus ar an leibhéal náisiúnta. Tacóidh sé leis an Aontas agus leis na Ballstáit straitéisí oiriúnaithe iontaofa iontaofa a fhorbairt chun éifeachtaí an athraithe aeráide a mhaolú.

Sampla: Tacóidh Destine le talmhaíocht chliste. Ag tógáil ar anailís sonraí agus ar threochtaí ábhartha (e.g. séasúir réamh-mheasta báistí nó triomaigh agus a gcomhghaol le galair plandaí nó inmhíoluithe a d’fhéadfadh a bheith ann), cuideoidh sé le straitéisí feirmeoireachta atá níos costéifeachtúla agus níos inbhuanaithe a ghlacadh. Tabharfaidh Destine treoir do na húdaráis talmhaíochta maidir le cáilíocht na réamh-mheastachán bunúsach agus, ar an gcaoi sin, cuideoidh sé leo iontaofacht a mbeart a mheas.

To jump to a conclusion, dóigh a dhéanamh de do bharúil.

Tar éis 2023, tacóidh dístine le cúpla digiteach breise, amhail na cinn a bhaineann leis na haigéin, leis an mbithéagsúlacht nó leis an imirce. Tá cúpla digiteach uirbeach do chathracha cliste ag teacht chun cinn freisin i roinnt Ballstát. Cuideoidh siad sin le Dána Digiteach iomlán den Domhan a bhaint amach.

Is léiriú fíorúil ar thimpeallacht na cathrach iadTwins Digiteach Uirbeach: foirgintí, sráideanna, páirceanna, agus crainn.

Lúba digiteacha scaipthe ar fud earnálacha na hEorpa

Naisc Dhigiteacha na Cathrach Cliste & Uirbeach @metamoworks ag iStock

Trí úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí ceannródaíocha amhail néalstóráil agus ríomhaireacht ardfheidhmíochta, comhtháthaíonn siad sonraí fíor-ama trí bhraiteoirí (e.g. comharthaí tráchta, greillí cumhachta) lena n-úsáid ag ranna cathrach agus ag lucht déanta beartas trí léirshamhlú fíor-ama chun:

 • pleanáil uirbeach agus bainistiú bonneagair a fheabhsú
 • trácht uirbeach a bhainistiú
 • teagmhais adhaimsire a thuar
 • bailiú dramhaíola a fheabhsú
 • ídiú fuinnimh a laghdú

Comhpháirtithe Destine

Faoi cheannaireacht an Choimisiúin Eorpaigh, agus i gcomhar leis na Ballstáit, leis na pobail eolaíochta agus le geallsealbhóirí eile, déanfaidh trí eintiteas a gcuirfear cúram orthu an croíardán oscailte agus an chéad dá chúpla dhigiteach a chur chun feidhme:

Maoiniú Destine  

Deilbhín an mhála airgid le euro ar aghaidh an leathanaigh

 • An Clár don Eoraip Dhigiteach chun an tionscnamh a chur chun feidhme
 • Fís Eorpach, an Creatchlár Eorpach um Thaighde, le haghaidh gníomhaíochtaí T & N a thacaíonn le dístine
 • Ciste Téarnaimh agus Athléimneachta le haghaidh ghníomhaíochtaí na mBallstát a bhfuil baint acu le dístine

An Treochlár Destine

Is féidir leis na Ballstáit infheistíocht a dhéanamh i ngnéithe chun cabhrú leis an gcúpla digiteach, lena n-áirítear sonraí agus an intleacht shaorga, croí oscailte a fhorbairt, agus cúplaí digiteacha a fhorbairt don athrú aeráide agus do thubaistí nádúrtha