Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Brochure | Publikācija

Galamērķis Zeme

Šajā brošūrā sniegts īss pārskats par galamērķi Zeme: Zemes digitālais dvīnis palīdz mums veidot ilgtspējīgu nākotni.

Kas ir iniciatīva “Galamērķis Zeme”? 

Galamērķis Zeme (DestinE) ir nozīmīga Eiropas Komisijas iniciatīva. Tā mērķis ir izstrādāt ļoti precīzu Zemes digitālo modeli (“digitālais dvīnis”), lai uzraudzītu un prognozētu vides pārmaiņas un cilvēka ietekmi nolūkā atbalstīt ilgtspējīgu attīstību. Lai sasniegtu šo vērienīgo mērķi, Komisija apvieno spēkus ar Eiropas zinātnisko un rūpniecisko izcilību, lai parādītu, kā digitālās tehnoloģijas var efektīvi veicināt ilgtspējīgāku un digitālāku nākotni.

Lai atbalstītu sarežģītu vides problēmu risināšanu, “DestinE” palīdzēs politikas veidotājiem:

 • uzraudzīt un simulēt Zemes sistēmas attīstību (zeme, jūra, atmosfēra, biosfēra) un cilvēka iejaukšanos;
 • paredzēt vides katastrofas un no tām izrietošās sociālekonomiskās krīzes, lai glābtu dzīvības un izvairītos no lielas ekonomikas lejupslīdes;
 • dot iespēju izstrādāt un pārbaudīt arvien ilgtspējīgākas attīstības scenārijus.

“Galamērķis” var gūt labumu no dalībvalstu investīcijām saskaņā ar to Atveseļošanas un noturības fonda plāniem apvienojumā ar programmu “Digitālā Eiropa” (saistībā ar kopuzņēmumu EuroHPC) un programmu “Apvārsnis Eiropa” saistītajām pētniecības darbībām.

Nožēlojiet par labu sabiedrībai un videi

 

DestinE shēma var palīdzēt tādās jomās kā klimata pārmaiņas, dabas katastrofu riska pārvaldība, enerģētika, lauksaimniecība

Kāpēc “Galamērķis Eiropai” 

Ikona “Pasaules orbītā”

Uz pierādījumiem balstītas politikas izstrāde

Uz datiem balstītas inovācijas un ekoloģiskās pārkārtošanās pamatā ir pieejami un sadarbspējīgi dati. Destine palīdzēs radīt uz lietotāju vērstas zināšanas, lai atbalstītu divējādās digitālās un zaļās pārkārtošanās mērķus. Paļaujoties uz ģeotelpiskajiem un sociālekonomiskajiem datiem apvienojumā ar simulācijas modeļiem “digitālajos dvīņos”, lēmumu pieņēmējiem, ekspertiem un lietotājiem, kas nav eksperti, būs piekļuve augstas kvalitātes informācijai, pakalpojumiem, uzticamiem modeļiem, scenārijiem, prognozēm un vizualizācijai saistībā ar galvenajām vides un sabiedrības problēmām. Pirmo reizi norādījumi par pamatā esošo prognožu ticamību veicinās efektīvu lēmumu pieņemšanu.

COGS aiz pasaules, kurā lapas aug no augšas

 
Ieguldījums Eiropas zaļajā kursā

Darīt visu iespējamo, lai saprastu, kā mūsu klimats mainīsies nākamajās desmitgadēs, ir ļoti svarīgi ne tikai klimata pārmaiņu mazināšanas politikai, bet arī klimatnoturības veidošanai. Destine piedāvās Zemes sistēmas digitālo dvīņu ar vēl nepieredzētu detalizācijas pakāpi. Politikas veidotāji to izmantos, lai labāk izprastu klimata pārmaiņu ietekmi, piemēram, uz zemes izmantošanu, pārtikas nodrošinājumu vai ūdens resursiem, lai labāk novērtētu tiesību aktu iespējamo ietekmi un izstrādātu piemērotus ietekmes mazināšanas pasākumus.

To cilvēku ikonas, kuri stāv mākoņa priekšā

 
Piekļuve datiem un salīdzinošās novērtēšanas modeļiem

Lietotājiem būs piekļuve uz mākoņdatošanu balstītiem “DestinE” modeļiem, algoritmiem, lietojumprogrammām un dabiskajiem un sociālekonomiskajiem datiem, lai izmantotu un testētu savus modeļus. Vispārējā sistēma un tās komponenti (atvērtā pamatplatība, digitālie dvīņi un pakalpojumi) būs lietotājdraudzīgi un elastīgi, lai pielāgotos plašam lietotāju vajadzību un scenāriju klāstam.

To cilvēku ikonas, kuri stāv aiz divām dzeltenām līnijām

 
Lietotājam specifiskas un īstenojamas prognozes

Destine var ieviest jauninājumus ekspertu sistēmās, lai radītu jaunas zināšanas. Piemēram, enerģijas piegādātāji var plānot no laikapstākļiem atkarīgu atjaunojamo energoresursu ilgtermiņa pieejamību un projektēt dziļās ģeotermālās enerģijas resursus. Civilās aizsardzības nozare un pārapdrošināšanas nozare var pārbaudīt riska novēršanas un mazināšanas stratēģijas un katastrofu riska pārvaldības efektivitāti.

 

GalstinE galvenie komponenti

Atvērtā pamatplatforma

GalstinE centrā būs lietotājdraudzīga un droša mākoņdatošanas digitālā modelēšana un atvērta simulācijas platforma. Tas atvērs galamērķi plašam ieinteresēto personu lokam — no ekspertiem, zinātniekiem un politikas veidotājiem līdz individuāliem lietotājiem.  

Infografika, kurā parādīta atvērtā pamatplatforma, ko nodrošina mākoņdatošanas infrastruktūras, datu avoti, augstas veiktspējas datošana un palīdzība dažādām lietotāju grupām

Destīnais datu ezers

Lai efektīvi pārvaldītu un piedāvātu dažādus datu avotus, DestinE izmantos īpašu datu ezeru: datu kopums, kura pamatā ir izkliedēto datu avotu federācija.  

Infografika, kurā redzami dati par ezeriem, ko nodrošina lietu interneta dati, lietotāju dati, dati par laikapstākļiem, klimatu, jūru, seismiku, sabiedrību un ekonomiku

Digitālie dvīņi

Digitālie dvīņi ir realitātes spoguļi, trenažieri, kas reproducē realitāti, kuru ierobežo reāllaika dati. Tos izmanto rūpnieciskos procesos, lai uzlabotu ražošanas vispārējo efektivitāti. Tagad tie ienāk daudzās citās nozarēs (enerģētika, transports, veselība, viedās pilsētas, klimata pārmaiņas, lauksaimniecība u. c.).

Infografika, kurā redzama virtuālā telpa, kas atspoguļo reālo telpu, izmantojot datus

Brīnišķīgie digitālie dvīņi ir ļoti sarežģītas Zemes sistēmas digitālas kopijas, un tās tiks veidotas tematiskās kategorijās no dažādām Zemes zinātnes jomām, piemēram, ārkārtējas dabas katastrofas, pielāgošanās klimata pārmaiņām, okeāni vai bioloģiskā daudzveidība. Galīgais mērķis ir integrēt šīs digitālās kopijas, lai izveidotu visaptverošu visas Zemes sistēmas digitālo dvīni.

Digital_Twins_graph_atjauninājums20220325_cV98zUPZE3kAu74JK1DsoNH44WA_84822.png

Sākotnējais posms (līdz 2024. gada beigām): Pirmie digitālie dvīņi

Digitālie dvīņi izplatās visās Eiropas iedzīvotāju nozarēs

Extreme Natural Disasters Digital Twin apvienos datus ar bezprecedenta ātruma un interaktivitātes līmeņa simulācijas spējām. Lēmumu pieņēmēji varēs ar lielāku precizitāti paredzēt ekstremālu dabas parādību (piemēram, plūdu, sausuma, mežu ugunsgrēku) parādīšanos un ietekmi. Informācija par pamatā esošo prognožu ticamību palīdzēs novērtēt, cik uzticamas ir to riska pārvaldības stratēģijas.

Piemērs.  Plūdu vai sausuma pārvaldības plāni jutīgiem upju baseiniem. Iestādes un politikas veidotāji varēs pārbaudīt iespējamo riska mazināšanas pasākumu efektivitāti:  

 • Civilās aizsardzības jomā: augstas izšķirtspējas vietējo ārkārtas situāciju pārvaldības plānu izstrāde; 
 • Lauksaimniecības jomā: atkalizmantot notekūdeņus un sausumu izturīgus kultūraugus;
 • Enerģētikas un transporta jomā: gatavošanās hidroenerģijas un dzesēšanas pārtraukumiem termoelektrostacijās

Pielāgošanās klimata pārmaiņām digitālais dvīnis tiks izmantots, lai ar vēl nepieredzētu uzticamību reģionālā un valsts līmenī prognozētu klimata pārmaiņu ietekmi. Tā palīdzēs ES un dalībvalstīm izstrādāt uzticamas un uzticamas pielāgošanās stratēģijas, lai mazinātu klimata pārmaiņu ietekmi.

Piemērs: Destine atbalstīs viedu lauksaimniecību. Pamatojoties uz datu analīzi un attiecīgajām tendencēm (piemēram, prognozēto nokrišņu daudzumu vai sausuma sezonu un to saistību ar iespējamām augu slimībām vai invāziju), tā palīdzēs pieņemt izmaksu ziņā efektīvākas un ilgtspējīgākas lauksaimniecības stratēģijas. Destine sniegs lauksaimniecības iestādēm norādījumus par pamatā esošo prognožu kvalitāti un tādējādi palīdzēs tām novērtēt savu pasākumu uzticamību.

Citi digitālie dvīņi

Pēc 2023. gada GalstinE atbalstīs papildu digitālos dvīņus, piemēram, tos, kas saistīti ar okeāniem, bioloģisko daudzveidību vai migrāciju. Vairākās dalībvalstīs veidojas arī pilsētu digitālie dvīņi viedām pilsētām. Tie palīdzēs sasniegt pilnīgu Zemes digitālo dvīņu.

Pilsētu digitālie dvīņi ir pilsētas vides virtuāla reprezentācija: ēkas, ielas, parki un koki.

Digitālie dvīņi izplatās visās Eiropas iedzīvotāju nozarēs

Viedās pilsētas un pilsētu digitālie dvīņi @metamoworks pēc iStock iniciatīvas

Izmantojot progresīvas tehnoloģijas, piemēram, mākoņglabāšanu un HPC, tās integrē reāllaika datus, izmantojot sensorus (piemēram, satiksmes signālus, elektrotīklus), ko izmanto pilsētu departamenti un politikas veidotāji, izmantojot reāllaika vizualizācijas, lai:

 • uzlabot pilsētplānošanu un infrastruktūras pārvaldību
 • vadīt satiksmi pilsētās
 • prognozēt ekstrēmus laikapstākļu notikumus
 • uzlabot atkritumu savākšanu
 • samazināt enerģijas patēriņu

Destīni partneri

Eiropas Komisijas vadībā un sadarbībā ar dalībvalstīm, zinātnieku aprindām un citām ieinteresētajām personām atvērtā pamatplatforma un pirmie divi digitālie dvīņi īstenos trīs pilnvarotās struktūras:

Nožēlojamais finansējums  

Naudas spilvena ikona ar euro priekšpusē

 • Digitālās Eiropas programma iniciatīvas īstenošanai
 • Eiropas pētniecības pamatprogramma “Apvārsnis Eiropa” pētniecības un inovācijas pasākumiem “DestinE” atbalstam
 • Atveseļošanas un noturības fonds dalībvalstu darbībām, kas saistītas ar galamērķi

“Galamērķa ceļvedis”

Dalībvalstis var ieguldīt elementos, kas palīdz īstenot digitālo dvīņu, tostarp datus un mākslīgo intelektu, atvērtā kodola un digitālo dvīņu attīstību klimata pārmaiņu un dabas katastrofu jomā.