Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Väljaanne

Eetikasuunised usaldusväärse tehisintellekti jaoks

Kõrgetasemeline tehisintellekti eksperdirühm esitas 8. aprillil 2019 eetikasuunised usaldusväärse tehisintellekti kohta. See järgnes suuniste esimese eelnõu avaldamisele 2018. aasta detsembris, mille kohta saadi üle 500 märkuse avaliku konsultatsiooni käigus.

Suuniste kohaselt peaks usaldusväärne tehisintellekt olema:

1) seaduslik – kõigi kohaldatavate õigus- ja haldusnormide järgimine

Eetiline – eetiliste põhimõtete ja väärtuste austamine

3) töökindel – nii tehnilisest vaatepunktist kui ka selle sotsiaalset keskkonda arvesse võttes

Laadige alla suunised oma keeles:

BG [NOTRANSLATE]==DELETE ==|[/NOTRANSLATE] CS [NOTRANSLATE] ==DELETE= =|[/NOTRANSLATE] DE [NOTRANSLATE]= =DELETE==|[/NOTRANSLATE] DAEL ● ENETFIFR |[ /NOTRANSLATE]0[NOTRANSLATE]==DELETE==|1|2|[ /NOTRANSLATE]3[NOTRANSLATE]==DELETE= = |4[NOTRANSLATE]= = DELETE==|[/NOTRANSLATE]5 [ NOTRANSLATE]==DELETE==|[ /NOTRANSLATE]6[NOTRANSLATE]==DELETE= = |[/NOTRANSLATE]7[NOTRANSLATE]= = DELETE==|[/NOTRANSLATE]8 [ NOTRANSLATE]==DELETE==|[ /NOTRANSLATE]9[NOTRANSLATE]==DELETE= = |[/NOTRANSLATE]0[NOTRANSLATE]= = DELETE==|[/NOTRANSLATE]1 [ NOTRANSLATE]==DELETE==|[ /NOTRANSLATE]2

Suunistes on esitatud seitse põhinõuet, millele tehisintellektisüsteemid peaksid vastama, et neid saaks pidada usaldusväärseks. Iga põhinõude täitmist saab kontrollida spetsiaalse kontrollnimekirja põhjal:

  • Inimese teovõime ja järelevalve. Tehisintellektisüsteemid peaksid võimestama inimesi, võimaldades neil teha teadlikke otsuseid ja edendades nende põhiõigusi. Samal ajal tuleb tagada nõuetekohased järelevalvemehhanismid, mida on võimalik saavutada inimtegevuse, inimkeskse ja inimjuhtimise lähenemisviisi abil.
  • Tehniline töökindlus ja ohutus: Tehisintellektisüsteemid peavad olema vastupidavad ja turvalised. Need peavad olema ohutud, tagades varuplaani juhuks, kui midagi läheb valesti, ning olema täpsed, usaldusväärsed ja korratavad. See on ainus viis, kuidas tagada ka tahtmatu kahju minimeerimine ja vältimine.
  • Privaatsus ja andmehaldus. lisaks eraelu puutumatuse ja andmekaitse täieliku austamise tagamisele tuleb tagada ka piisavad andmehaldusmehhanismid, võttes arvesse andmete kvaliteeti ja terviklikkust ning tagades seadusliku juurdepääsu andmetele.
  • Läbipaistvus: andmete, süsteemi ja tehisintellekti ärimudelid peaksid olema läbipaistvad. Jälgitavusmehhanismid võivad aidata seda saavutada. Lisaks tuleks tehisintellektisüsteeme ja nende otsuseid selgitada asjaomasele sidusrühmale kohandatud viisil. Inimesed peavad olema teadlikud, et nad suhtlevad tehisintellektisüsteemiga, ning neid tuleb teavitada süsteemi suutlikkusest ja piirangutest.
  • Mitmekesisus, mittediskrimineerimine ja õiglus. Vältida tuleb ebaõiglast kallutatust, kuna sellel võib olla mitmeid negatiivseid tagajärgi, alates haavatavate rühmade marginaliseerimisest kuni eelarvamuste ja diskrimineerimise süvenemiseni. Mitmekesisuse edendamiseks peaksid tehisintellektisüsteemid olema kättesaadavad kõigile, olenemata puudest, ning kaasama asjaomaseid sidusrühmi kogu nende elutsükli jooksul.
  • Ühiskondlik ja keskkonnaalane heaolu. Tehisintellektisüsteemid peaksid tooma kasu kõigile inimestele, sealhulgas tulevastele põlvkondadele. Seega tuleb tagada, et need oleksid jätkusuutlikud ja keskkonnasõbralikud. Lisaks tuleks neis arvesse võtta keskkonda, sealhulgas muid elusolendeid, ning hoolikalt tuleks kaaluda nende sotsiaalset ja ühiskondlikku mõju. 
  • Aruandekohustus: Tuleb luua mehhanismid, mille abil tagada vastutuse kandmine ja võtmine tehisintellekti süsteemide tegevuse ja tulemuste eest. Auditeeritavus, mis võimaldab hinnata algoritme, andmeid ja projekteerimisprotsesse, mängib selles olulist rolli, eriti kriitilistes rakendustes. Lisaks tuleks tagada piisavad kättesaadavad õiguskaitsevahendid.

Tehisintellekti kõrgetasemeline eksperdirühm on koostanud ka dokumendi, milles täpsustatakse suuniste kohaldamisel kasutatava tehisintellekti määratlust.

Laadige alla tehisintellekti määratlus oma keeles:

BG [NOTRANSLATE]==DELETE ==|[/NOTRANSLATE] CS [NOTRANSLATE] ==DELETE= =|[/NOTRANSLATE] DE [NOTRANSLATE]= =DELETE==|[/NOTRANSLATE] DAEL ● ENETFIFR |[ /NOTRANSLATE]0[NOTRANSLATE]==DELETE==|1|2|[ /NOTRANSLATE]3[NOTRANSLATE]==DELETE= = |4[NOTRANSLATE]= = DELETE==|[/NOTRANSLATE]5 [ NOTRANSLATE]==DELETE==|[ /NOTRANSLATE]6[NOTRANSLATE]==DELETE= = |[/NOTRANSLATE]7[NOTRANSLATE]= = DELETE==|[/NOTRANSLATE]8 [ NOTRANSLATE]==DELETE==|[ /NOTRANSLATE]9[NOTRANSLATE]==DELETE= = |[/NOTRANSLATE]0[NOTRANSLATE]= = DELETE==|[/NOTRANSLATE]1 [ NOTRANSLATE]==DELETE==|[ /NOTRANSLATE]2

 

Katseprotsess

Dokumendis on esitatud ka hindamisaruanne, millega rakendatakse põhinõudeid ja antakse suuniseid nende praktiliseks rakendamiseks. Alates 26. juunist toimus selle hindamisnimekirja katseprotsess, mille käigus kutsuti kõiki sidusrühmi üles hindamisnimekirja katsetama ja andma praktilist tagasisidet selle kohta, kuidas seda parandada.

Tagasisidet saadi eri suundade kaudu:

  • Kõigile pilootidele saadetud avalik küsitlus või kvantitatiivne analüüs
  • Põhjalikud intervjuud mitme esindusorganisatsiooniga, et koguda üksikasjalikumat tagasisidet eri sektorite kohta 
  • Pidev võimalus laadida üles tagasisidet ja parimaid tavasid Euroopa tehisintellekti liidukaudu

Katseetapp lõppes 1. detsembril 2019

Saadud tagasiside põhjal esitas kõrgetasemeline tehisintellekti eksperdirühm 2020. aasta juulis usaldusväärse tehisintellekti lõpliku hindamisnimekirja (ALTAI). Altai on praktiline vahend, mis muudab eetikasuunised juurdepääsetavaks ja dünaamiliseks (enesehindamise) kontrollnimekirjaks. Kontrollnimekirja saavad kasutada tehisintellekti arendajad ja juurutajad, kes soovivad põhinõudeid praktikas rakendada. Uus loetelu on kättesaadav veebipõhise vahendi prototüübina ja PDF-vormingus.