Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Projects story | Väljaanne

DeployEMDS, Euroopa ühine liikuvusandmeruum hakkab muutuma reaalsuseks

ELi rahastatud projektiga toetatakse kohalikke rakendusprojekte üheksas linnas ja piirkonnas, näidates, kuidas andmeruumid saavad kasu linnaliikuvusest, võimaldades paremaid teenuseid ja poliitikakujundamist.

Pildil kujutatakse naist, kes kasutab linnakeskkonnas e-scooteri.

2023.aasta novembris alustati ELi kaasrahastatud kasutuselevõtumeedet D eployEMDS. Projekt on oluline samm edasi Euroopa Liidu teekonnal ühise andmeruumi loomise suunas, hõlbustades juurdepääsu andmetele janende jagamistliikuvussektoris. Selle eesmärk on ühendada andmeesitajad ja kasutajad, töötades välja ühised elemendid ja praktilised rakendused.

ProgrammDigitaalneEuroopa on algatus, mis ühendab 38 liikmest ja 7 assotsieerunud partnerist koosnevatmitmekesist ja valdkondadevahelist konsortsiumi 11 liikmesriigist. Kolmeaastane projekt peaks kestma kuni 2026. aasta oktoobri lõpuni ja ELi rahastusonligikaudu 8 miljonit.

KooskõlasEuroopa andmestrateegiaga ningsäästva ja arukaliikuvuse strateegiaga aitab EMDS - süsteemide kasutuselevõtt avada andmete potentsiaali säästvama ja tõhusama linnalise liikumiskeskkonnasaavutamiseks. Projekti peamine eesmärk on võimaldada andmete jagamist ja taaskasutamist, aidates kaasa Euroopa ühise liikuvusandmeruumi loomisele. Tuginedes ettevalmistava meetme „PrepDSpace4Mobility“ tulemustele, võtab EMDS kasutusele operatiivse andmeruumi koos ühiste juhtimismehhanismidega.

Projektiga toetatakse rakendusprojekte üheksas linnas ja piirkonnas,lisades üle20 kasutusjuhtumi, mis onseotud liikluskorralduse, andmepõhise poliitikakujundamise ja mitmeliigilise liikuvusega. Nad aitavad aktiivselt kaasa uuenduslike teenuste ja rakenduste arendamisele ning kohaliku transpordipoliitika parandamisele.

Näiteks Stockholmis keskendub konkreetne kasutusjuhtum kasvuhoonegaaside heitkoguste ja õhukvaliteedi mõõtmise parandamisele. Kasutuselevõtu eesmärk on võimaldada vähese heitega piirkondade digitaalset seiret, pöörates erilist tähelepanukvaliteedile ja nõuetele vastavusele ühel City põhitänaval

Budapestis ei vii teine kasutusjuhtumpraeguse marsruudi planeerimise süsteemi mitmeliigiliseks süsteemiks, integreerides erinevate jagatud transpordiettevõtjate andmed linna ühistranspordirakendustesse. Erilist tähelepanu pöörataksepiiratud liikumisvõimegaisikutele juurdepääsu tagamisele.

Samal ajalvõetakseSofias kasutusele EMDS-süsteem, et võtta kasutusele mitmeliigiline liikuvuslahendus, mille eesmärk on märkimisväärselt vähendada CO2-heidet. Tänu suuremale olukorrateadlikkusele ja säästvamate transpordiliikide, nagu ühistransport, e-jalgrattad, e-jalgrattad ja jagatud liikuvus, edendamisele püütakse projektiga algatada üleminekut keskkonnahoidlikumale pendelrändele.

Kohandades iga kasutusviisi iga linna ja piirkonnaainulaadsete väljakutsetega ning saavutades käegakatsutavaid tulemusi, näitab projekt andmeruumi kontseptsiooniümberkujundavat potentsiaali. See näitab, kuidas ühine Europealiikuvusandmeruum võib aidata rahuldada kohalikke vajadusi,toetadessamal ajal ELi digitaalset suveräänsust ja säästvat liikuvust kogu Euroopas. Projektist kaugemale ulatuvaid sidusrühmi julgustatakse osalema õppimises,kogemuste jagamises ja inspiratsiooni saamises. Lisaks on projekt avaldanud esialgse aruande, mis on kättesaadav projekti veebisaidil.

Lisateave järgmise kohta: DeployEMDSi veebisait