Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Julkaisu

1,3 miljardia euroa Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta Euroopan digitaalista siirtymää ja kyberturvallisuutta varten

Komissio on tänään hyväksynyt Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa varten kaksi monivuotista työohjelmaa, joissa esitetään tavoitteet ja aihealueet, joille myönnetään lähes 1,3 miljardia euroa rahoitusta.

Slide with text Digital Europe Programme on a coloured background

Copyright European Commission

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma on EU:n rahoitusohjelma, jonka tavoitteena on vahvistaa Euroopan teknologista suvereniteettia ja tuoda markkinoille digitaalisia ratkaisuja kansalaisten, julkishallintojen ja yritysten hyödyksi.

Tärkein työohjelma, jonka määrärahat ovat 99,5 miljoonaa euroa vuosina 2023–2024, kattaa sellaisten hankkeiden käyttöönoton, joissa käytetään digitaalisia teknologioita, kuten dataa, tekoälyä, pilvipalveluja ja pitkälle vietyjä digitaalisia taitoja. Näistä hankkeista on konkreettista hyötyä innovaatioekosysteemeille, avoimille standardeille, pk-yrityksille, kaupungeille, julkisille palveluille ja ympäristölle.

Komissio julkaisi päätyöohjelman ohella kyberturvallisuuteenkeskittyvän työohjelman, jonka määrärahat ovat 375 miljoonaa euroa vuosiksi 2023–2024 EU:n kollektiivisen kyberuhkien sietokyvyn parantamiseksi. Tämän toteuttaa Euroopan kyberturvallisuuden osaamiskeskus.

Suurimmassa osassa hankkeita näiden työohjelmien täytäntöönpano edellyttää muista lähteistä saatavaa yhteisrahoitusta, joka vastaa 50:tä prosenttia hankkeiden kustannuksista. Tämä tarkoittaa, että käyttöön otettavien investointien kokonaismäärä on lähes kaksinkertainen EU:n rahoitukseen verrattuna.

Ensimmäiset Digitaalinen Eurooppa -ohjelman työohjelmat julkaistaan tänä keväänä ja kesän jälkeen. Ehdotuspyyntöihin voivat osallistua yritykset, julkishallinnot ja muut tahot EU:n jäsenvaltioista, EFTA-/ETA-maista ja Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaan assosioituneista maista. 

Lisätietoja