Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Video | Foilseachán

Staidéar ar impleachtaí fadtéarmacha an aistrithe dhigitigh d’fheirmeoirí agus do phobail tuaithe an Aontais

Leis an bhfíseán seo tugtar isteach staidéar Airmheán Comhpháirteach Taighde (JRC) an Choimisiúin Eorpaigh, a rinneadh i gcomhar le páirtithe leasmhara talmhaíochta, ina ndéantar iniúchadh ar na himpleachtaí a bhaineann le teicneolaíochtaí digiteacha a chomhtháthú san fheirmeoireacht chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin chomhaimseartha agus réamh-mheasta.

Study on the long-term implications of the digital transition for EU farmers and rural communities

The European Broadband Competence Offices Network Support Facility

Trí staidéar a dhéanamh ar an gcaoi a n-idirghníomhaíonn an nuálaíocht dhigiteach, an athléimneacht agus na beartais talmhaíochta, tá sé mar aidhm ag an gCoimisiún tacú le lucht ceaptha beartas, le pobail tuaithe agus le feirmeoirí todhchaí níos inbhuanaithe a bhaint amach.

“Tá an t-aistriúdigiteach ag titim amach i dtimpeallacht chlaochlaitheach shuaiteach. Tá dúshláin éagsúla roimh an talmhaíocht agus roimh cheantair thuaithe, amhail an t-athrú aeráide, díghrádú comhshaoil, éagobhsaíocht gheopholaitiúil, líonraí soláthair atá ag athrú agus éileamh tomhaltóirí atá ag athrú. Is féidir leis na dúshláin sin an iliomad todhchaí a mhúnlú.

— Staidéar JRC: ‘An t-aistriú digiteach: impleachtaí fadtéarmacha d’fheirmeoirí agus do phobail tuaithe an Aontais

Is féidir leis an nuálaíocht dhigiteach agus leis an teicneolaíocht dhigiteach réitigh a bhfuil gealladh fúthu a chur ar fáil ar na dúshláin atá roimh fheirmeoirí na hEorpa, chun dlús a chur leis an aistriú chuig cleachtais feirmeoireachta atá níos inbhuanaithe agus níos athléimní, mar a mhínigh Pierluigi Londero, Ceann Aonaid um Rialachas Sonraí in Ard-Stiúrthóireacht Talmhaíochta agus Forbartha Tuaithe (AS AGRI) an Choimisiúin Eorpaigh, san fhíseán seo. Is féidir le teicneolaíochtaí digiteacha cabhrú le táirgiúlacht a fheabhsú, úsáid acmhainní a bharrfheabhsú, agus an tionchar ar an gcomhshaol a laghdú, agus earnáil talmhaíochta níos athléimní a chothú.

Chun tuiscint a fháil ar thionchair agus impleachtaí na digiteála agus na mbeartas talmhaíochta ar phobail tuaithe agus ar fheirmeoirí, rinne Airmheán Comhpháirteach Taighde (JRC) an Choimisiúin Eorpaigh agus AS AGRI an staidéar fadbhreathnaitheachta, ‘An t-aistriú digiteach: impleachtaí fadtéarmacha d’fheirmeoirí agus do phobail tuaithe an Aontais’.

San fhíseán seo, déanann JRC Anailísithe Beartais maidir le Saotharlann Beartais an Aontais Eorpaigh, Yulia Barabanova agus Maciej Krzysztofowicz, achoimre ar an gcur chuige a glacadh, agus béim á leagan ar fhiosrú an staidéir ar chásanna agus ar “todhchaí claochlaitheacha”, ina scrúdaítear na dúshláin atá ann cheana sa talmhaíocht agus gnéithe suaiteacha a d’fhéadfadh a bheith ann, agus ina leagtar béim ar an ngá atá le tírdhreacha talmhaíochta amach anseo a shamhlú agus réitigh a cheapadh chun dul i ngleic le himthosca éagsúla.

Ceann de na príomhbhreithnithe sa staidéar is ea athléimneacht na dteicneolaíochtaí digiteacha i ndálaí díobhálacha, amhail caillteanas satailíte nó eachtraí adhaimsire. Trí na dúshláin sin a thuar, is féidir le lucht ceaptha beartas straitéisí a ullmhú ar bhealach níos fearr chun tacú le feirmeoirí agus le pobail tuaithe le linn géarchéimeanna.

Ina theannta sin, cuirtear ‘Sraith uirlisí le haghaidh straitéisí aistrithe dhigitigh ar leibhéal an Aontais/ar an leibhéal náisiúnta/áitiúil’ ar fáil sa staidéar chun tacú le lucht ceaptha beartas, ina n-aithnítear gur próiseas casta agus comhthéacs-shonrach é an t-aistriú digiteach sa talmhaíocht agus i gceantair thuaithe, próiseas a éilíonn réitigh shaincheaptha lena gcuirtear riachtanais áitiúla, acmhainní agus dúshláin san áireamh. Cuireann an fhoireann uirlisí ar chumas páirtithe leasmhara oibriú le chéile chun bacainní, cumasóirí agus deiseanna le haghaidh nuálaíocht dhigiteach san fheirmeoireacht a shainaithint. Maidir leis sin, leagann Patrick Barrett, ó Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara na hÉireann, béim ar an tábhacht a bhaineann le comhoibriú agus le rannpháirtíocht na bpáirtithe leasmhara i bhforbairt straitéisí digitithe éifeachtacha don earnáil talmhaíochta, agus tugann Eline de Regt, ó Roinn Talmhaíochta agus Iascaigh na Beilge, dá aire an luach a bhaineann le sainaithint na foirne uirlisí ar ghníomhaithe, naisc agus bacainní a d’fhéadfadh a bheith ann don digitiú.

Cé go bhféadfadh teicneolaíochtaí digiteacha athrú ó bhonn a dhéanamh ar thalmhaíocht na hEorpa agus dlús a chur leis an aistriú glas, ní mór impleachtaí fadtéarmacha na n-athruithe suaiteacha agus claochlaitheacha féideartha sin a mheas agus a thuiscint chun go bhforbróidh réigiúin an Aontais straitéisí áitiúla éifeachtacha don aistriú digiteach don talmhaíocht agus do cheantair thuaithe. Cuideoidh torthaí an staidéir seo agus an tsraith straitéisí a chuirtear ar fáil leis le lucht ceaptha beartas agus le geallsealbhóirí, trí chomhoibriú agus trí chomhroinnt eolais, réitigh shaincheaptha a fhorbairt chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin agus na deiseanna éagsúla in earnáil na talmhaíochta, rud a réiteoidh an bealach do thodhchaí níos inbhuanaithe agus níos athléimní.

Rinneadh an físeán seo a scannánú mar chuid d’obair Líonra na nOifigí Inniúlachta Leathanbhanda Eorpacha (BCO)chun feasacht a mhúscailt maidir le tacaíocht an Aontais d’imscaradh leathanbhanda ardluais agus chun dea-chleachtais i dtionscadail leathanbhanda a chomhroinnt. Faigh amach tuilleadh agallamh i seinmliosta YouTube Líonra BCO agus níos mó dea-chleachtas leathanbhanda, nuacht agus acmhainní i Leabharlann Líonra BCO.

Contributor

Saoráid Tacaíochta Líonra na nOifigí Eorpacha um Inniúlachtaí Leathanbhanda