Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Video | Väljaanne

Uuring digipöörde pikaajalise mõju kohta ELi põllumajandustootjatele ja maakogukondadele

See video tutvustab Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) uuringut, mis viidi läbi koostöös põllumajanduse sidusrühmadega ja milles uuritakse, millist mõju avaldab digitehnoloogia integreerimine põllumajandusse, et lahendada tänapäevaseid ja prognoositavaid probleeme.

Study on the long-term implications of the digital transition for EU farmers and rural communities

The European Broadband Competence Offices Network Support Facility

Uurides digitaalse innovatsiooni, vastupanuvõime ja põllumajanduspoliitika koostoimet, püüab komisjon toetada poliitikakujundajaid, maakogukondi ja põllumajandustootjaid kestlikuma tuleviku suunas.

Digitaalne üleminek toimub ümberkujundavas ja murrangulises keskkonnas. Põllumajandus ja maapiirkonnad seisavad silmitsi mitmesuguste probleemidega, nagu kliimamuutused, keskkonnaseisundi halvenemine, geopoliitiline ebastabiilsus, muutuvad tarnevõrgud ja tarbijate kasvav nõudlus. Need väljakutsed võivad kujundada paljusid tulevikuid.

– Teadusuuringute Ühiskeskuse uuring: „Digiüleminek: pikaajaline mõju ELi põllumajandustootjatele ja maakogukondadele

Digitaalne innovatsioon ja tehnoloogia võivad pakkuda paljutõotavaid lahendusi Euroopa põllumajandustootjate ees seisvatele probleemidele, kiirendades üleminekut kestlikumatele ja vastupidavamatele põllumajandustavadele, nagu selgitas selles videos Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi andmehalduse üksuse juhataja Pierluigi Londero. Digitehnoloogia võib aidata suurendada tootlikkust, optimeerida ressursside kasutamist ja vähendada keskkonnamõju, edendades vastupanuvõimelisemat põllumajandussektorit.

Selleks et mõista digiteerimise ja põllumajanduspoliitika mõju ja mõju maakogukondadele ja põllumajandustootjatele, viisid Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus ja põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat läbi tuleviku-uuringu „Digiüleminek: pikaajaline mõju ELi põllumajandustootjatele ja maakogukondadele“.

Selles videos kirjeldavad Teadusuuringute Ühiskeskuse ELi poliitikalabori poliitikaanalüütikud Julia Barabanova ja Maciej Krzysztofowicz võetud lähenemisviisi, rõhutades uuringu stsenaariumide ja „muutvate futuuride“ uurimist, uurides nii põllumajanduse olemasolevaid probleeme kui ka võimalikke häirivaid elemente ning rõhutades vajadust kavandada tulevasi põllumajandusmaastikke ja töötada välja lahendused erinevate oludega tegelemiseks.

Üks uuringu peamisi kaalutlusi on digitehnoloogia vastupanuvõime ebasoodsates tingimustes, nagu satelliidikadu või äärmuslikud ilmastikunähtused. Selliseid probleeme ette nähes saavad poliitikakujundajad paremini ette valmistada strateegiaid, et toetada põllumajandustootjaid ja maakogukondi kriiside ajal.

Uuringus pakutakse ka väärtuslikku digiülemineku strateegiaid ELi/riigi/kohalikul tasandil, et toetada poliitikakujundajaid, tunnistades, et „põllumajanduse ja maapiirkondade digiüleminek on keeruline ja kontekstipõhine protsess, mis nõuab kohandatud lahendusi, milles võetakse arvesse kohalikke vajadusi, ressursse ja probleeme“. Töövahend võimaldab sidusrühmadel teha koostööd, et teha kindlaks digitaalse innovatsiooni takistused, võimaldajad ja võimalused põllumajanduses. Sellega seoses rõhutab Iirimaa põllumajandus-, toidu- ja merendusministeeriumi esindaja Patrick Barrett koostöö ja sidusrühmade kaasamise tähtsust põllumajandussektori tõhusate digiteerimisstrateegiate väljatöötamisel, samas kui Belgia põllumajandus- ja kalandusministeeriumi esindaja Eline de Regt märgib, kui oluline on kindlaks määrata digiüleminekut takistavad osalejad, seosed ja võimalikud takistused.

Kuigi digitehnoloogial on potentsiaali muuta Euroopa põllumajandust revolutsiooniliseks ja kiirendada rohepööret, tuleb nende võimalike murranguliste ja ümberkujundavate muutuste pikaajalisi tagajärgi hinnata ja mõista, et ELi piirkonnad töötavad põllumajanduse ja maapiirkondade jaoks välja kohalikud tõhusad digiülemineku strateegiad. Selle uuringu tulemused ja selle pakutavad vahendid aitavad poliitikakujundajatel ja sidusrühmadel koostöö ja teadmiste jagamise kaudu välja töötada kohandatud lahendusi põllumajandussektori erinevate probleemide ja võimaluste käsitlemiseks, sillutades teed kestlikumale ja vastupidavamale tulevikule.

Seda videot filmiti osana Euroopa lairibaühenduse pädevusbüroode võrgustikutööst, mille eesmärk on suurendada teadlikkust ELi toetusest kiire lairibaühenduse kasutuselevõtule ja jagada lairibaprojektide häid tavasid. Tutvuge BCO võrgu YouTube’i esitusnimekirjas rohkem intervjuudega ning BCO võrguraamatukogus on rohkem lairiba häid tavasid, uudiseid ja ressursse.

Contributor

Euroopa lairibaühenduse pädevusbüroode võrgustiku toetusvahend