Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikacija

CEF Digital: Operativne digitalne platforme

U okviru Komisijina programa Instrument za povezivanje Europe uspostavit će se operativne digitalne platforme za poticanje digitalizacije europskih prometnih i energetskih mreža.

Višegodišnji program rada za razdoblje 2021. – 2025. za provedbu Instrumenta Europske komisije za povezivanje Europe u digitalnom sektoru (CEF Digital) donesen je 16. prosinca 2021. CEF Digital pridonijet će, među ostalim, digitalizaciji prometa i energije podupiranjem provedbe operativnih digitalnih platformi.

Cilj je ove teme doprinijeti postizanju ciljeva EU-a u području okoliša, energetike i digitalizacije omogućavanjem kibersigurnog energetskog interneta i optimiziranog prometnog sustava duž glavnih europskih putova. Potpora će biti namijenjena naknadnoj prilagodbi postojeće energetske i prometne infrastrukture prekograničnom digitalnom infrastrukturom.

ODP-ovi koji djeluju putem komunikacijskih mreža fizički su i virtualni resursi IKT-a koji podupiru protok, pohranu, obradu i analizu podataka o prijevozu i energiji. Očekuje se da će se ODP-ovi temeljiti na postojećim i novim europskim podatkovnim infrastrukturama, infrastrukturama računalstva u oblaku i računalstva na rubu mreže te infrastrukturama za povezivost, posebno onima koje se podupiru u drugim dijelovima CEF-a u području digitalizacije, Obzora Europa i programa Digitalna Europa, te da će se s njima integrirati.

Njihova provedba temeljit će se na pristupu u dvije faze: aktivnost koordinacije i potpore (CSA) objavljena 12. siječnja 2022., za proračun od 4 milijuna EUR, čime se stvara i gradi izborna jedinica, te potencijalni projekt radova, predviđen za2024., kojim se podupire uvođenje relevantnih sastavnih dijelova.

Budući da je potencijalni konzorcij uravnotežen među relevantnim skupinama dionika u digitalnom sektoru, energetskom sektoru i sektoru mobilnosti, četiri faze sporazuma o podjeli troškova koje treba provesti jesu:

  • Istraživačka studija za pripremu polaznih vrijednosti i utvrđivanje slučajeva uporabe u području energije i mobilnosti;
  • Studiju izvedivosti za šest predmeta koji su ušli u uži izbor;
  • Detaljne pripreme za tri ušla u uži izbor;
  • Pomoć projektima koji proizlaze iz predviđenog poziva za radove.

Rok za podnošenje prijedloga za digitalni poziv na podnošenje prijedloga CEF-a je 21. ožujka 2023. u 17:00 sati po srednjoeuropskom vremenu.

 

Više podataka

Poziv na podnošenje prijedloga