Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europski ured za umjetnu inteligenciju

Europski ured za umjetnu inteligenciju bit će središte stručnosti u području umjetne inteligencije diljem EU-a. Imat će ključnu ulogu u provedbi Akta o umjetnoj inteligenciji, posebno za umjetnu inteligenciju opće namjene, potaknuti razvoj i upotrebu pouzdane umjetne inteligencije te međunarodnu suradnju.

  Ljubičasta pozadina s nečim što izgleda kao zgužvana papirnata lopta u sredini. Bijela slova: Umjetna inteligencija
  The image depicts a symbolic handshake between a human hand and a robotic hand. The background is vibrant purple with abstract digital elements, including hexagonal shapes and connecting lines. The robotic hand is detailed, showcasing mechanical components like wires and joints. On the left side of the image, there’s white text that reads “EUROPEAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE OFFICE” encircled by stars. The overall theme seems to represent collaboration or partnership between humanity and AI

 

Europski ured za umjetnu inteligenciju podupirat će razvoj i upotrebu pouzdane umjetne inteligencije, uz istodobnu zaštitu od rizika umjetne inteligencije. Ured za umjetnu inteligenciju osnovan je u okviru Europske komisije kao centar stručnosti u području umjetne inteligencije i čini temelj jedinstvenog europskog sustava upravljanja umjetnom inteligencijom.

EUnastoji osigurati da je umjetna inteligencija sigurna i pouzdana. U tu jesvrhuAkt o umjetnoj inteligencijiprvi sveobuhvatni pravni okvir za umjetnu inteligenciju u svijetu kojim se jamče zdravlje, sigurnost i temeljna prava ljudi te pruža pravna sigurnost poduzećima u 27 država članica.

Ured za umjetnu inteligenciju jedinstveno je opremljen za potporupristupu EU-aumjetnoj inteligenciji. Imat će ključnu ulogu u provedbi Akta o umjetnoj inteligenciji pružanjem potpore upravljačkim tijelima u državama članicama u njihovim zadaćama. Primjenjivat će se pravila za modele umjetne inteligencije opće namjene. To se temelji na ovlastima koje su Komisiji dodijeljene Aktom o umjetnoj inteligenciji, uključujući mogućnost provedbe evaluacija modela umjetne inteligencije opće namjene, traženja informacija i mjera od modela dobavljača te primjene sankcija. Ured za umjetnu inteligenciju promiče i inovativni ekosustav pouzdane umjetne inteligencije kako bi se iskoristile društvene i gospodarske koristi. Osigurat će strateški, dosljedan i učinkovit europski pristup umjetnoj inteligenciji na međunarodnoj razini i postati globalna referentna točka.

Za dobro informirano donošenje odluka Ured za umjetnu inteligenciju surađuje s državama članicama i širom stručnom zajednicom putem posebnih foruma i stručnih skupina. U njima se kombiniraju znanje znanstvene zajednice, industrije, skupina za strateško promišljanje, civilnog društva i ekosustava otvorenog koda, čime se osigurava da se njihova stajališta i stručno znanje uzmu u obzir. Utemeljen na sveobuhvatnim uvidima u ekosustav umjetne inteligencije, uključujući napredak u sposobnostima, uvođenju i drugim trendovima, Ured za umjetnu inteligenciju potiče temeljito razumijevanje potencijalnih koristi i rizika.

GenAI4EU

Komisija je u siječnju 2024. pokrenula inovacijski paket u području umjetne inteligencije kako bi se novoosnovanim poduzećima i MSP-ovima pružila potpora u razvoju pouzdane umjetne inteligencije koja je u skladu s vrijednostima i pravilima EU-a. Inicijativa „GenAI4EU” i ured za umjetnu inteligenciju bili su dio tog paketa. Zajedno će doprinijeti razvoju novih slučajeva uporabe i novih primjena u 14 europskih industrijskih ekosustava, kao i u javnom sektoru. Područja primjene uključuju robotiku, zdravstvo, biotehnologiju, proizvodnju, mobilnost, klimu i virtualne svjetove.

  Central chip reads “GenAI4EU”. 12 icons around representing a different field or sector: Virtual worlds and digital twins Public sector Robotics Healthcare Biotechnologies and chemicals Materials and batteries Manufacturing and engineering Climate change and environmental sustainability Mobility Cybersecurity Aerospace AgriFood and Sciences

Struktura Ureda za umjetnu inteligenciju

Organizacijski ustroj Europskog ureda za umjetnu inteligenciju sastoji se od pet odjela i dva savjetnika, što odražava njegov mandat. Među njima su:

 • Odjel „Izvrsnost u umjetnoj inteligenciji i robotici”
 • Odjel „Regulacija i usklađenost”
 • Jedinica „AI Safety”
 • Odjel za inovacije i koordinaciju politika u području umjetne inteligencije
 • Jedinica „UI za društvenu dobro”
 • Vodeći znanstveni savjetnik
 • Savjetnik za međunarodne poslove
  Organisational chart - European AI office. On top a box “Artificial Intelligence Office.” Hierarchical structure with the title at the top: two sub-levels of positions or departments. On the left - Lead Scientific Advisor and the Advisor for International Affairs. On the right: Excellence in AI and Robotics, AI Regulation and Compliance, AI Safety, AI Innovation and Policy Coordination, AI for Societal Good.

Ured za umjetnu inteligenciju zapošljavat će više od 140 zaposlenika, uključujući tehnološke stručnjake, administrativne asistente, odvjetnike, stručnjake za politiku i ekonomiste (više pojedinosti u nastavku).

Zadaće Ureda za umjetnu inteligenciju

Podupiranje Zakona o umjetnoj inteligenciji iprovedba pravila o umjetnoj inteligenciji

Ured za umjetnu inteligenciju koristi se svojim stručnim znanjem kako bi podržao provedbu Zakona o umjetnoj inteligenciji:

 • Doprinos usklađenoj primjeni Akta o umjetnoj inteligenciji u svim državama članicama, uključujući osnivanje savjetodavnih tijela na razini EU-a, olakšavanje potpore i razmjene informacija
 • Razvoj alata, metodologija i referentnih vrijednosti za procjenu sposobnosti i dosega modela umjetne inteligencije opće namjene te klasifikaciju modela sa sistemskim rizicima
 • Izrada najsuvremenijih kodeksa prakse kako bi se detaljno utvrdila pravila, u suradnji s vodećim programerima umjetne inteligencije, znanstvenom zajednicom i drugim stručnjacima
 • Istraživanje mogućih kršenja pravila, uključujući evaluacije za procjenu sposobnosti modela, i traženje od pružatelja da poduzmu korektivne mjere
 • Priprema smjernica i smjernica, provedbenih i delegiranih akata te drugih alata za potporu učinkovitoj provedbi Akta o umjetnoj inteligenciji i praćenje usklađenosti s uredbom

Jačanje razvoja i upotrebe pouzdane umjetne inteligencije

Komisijanastoji poticati pouzdanu umjetnu inteligenciju na cijelom unutarnjem tržištu. Ured zaumjetnu inteligenciju, u suradnji s relevantnim javnim i privatnim subjektima i zajednicom novoosnovanih poduzeća, tome doprinosi:

 • Unaprjeđivanje mjera i politika za iskorištavanje društvenih i gospodarskih koristi umjetne inteligencije u cijelom EU-u
 • Pružanje savjeta o najboljim praksama i omogućivanje brzog pristupa izoliranim okruženjima za umjetnu inteligenciju, testiranje u stvarnom svijetu i druge europske strukture potpore za uvođenje umjetne inteligencije
 • Poticanje inovativnih ekosustava pouzdane umjetne inteligencije radi povećanja konkurentnosti i gospodarskog rasta EU-a
 • Pomoć Komisiji u iskorištavanju upotrebe transformativnih alata umjetne inteligencije i jačanju pismenosti u području umjetne inteligencije

Poticanje međunarodne suradnje

Na međunarodnoj razini Ured za umjetnu inteligenciju doprinosi strateškom, usklađenom i učinkovitom pristupu EU-a:

 • Promicanje pristupa EU-a pouzdanoj umjetnoj inteligenciji, uključujući suradnju sa sličnim institucijama diljem svijeta
 • Poticanje međunarodne suradnje i upravljanja umjetnom inteligencijom u cilju doprinosa globalnom pristupu umjetnoj inteligenciji
 • Potpora razvoju i provedbi međunarodnih sporazuma o umjetnoj inteligenciji, uključujući potporu država članica

Kako bi učinkovito obavljao sve zadaće na temelju dokaza i predviđanja, Ured za umjetnu inteligenciju kontinuirano prati ekosustav umjetne inteligencije, tehnološka i tržišna kretanja, ali i pojavu sistemskih rizika i sve druge relevantne trendove.

Suradnja s institucijama, stručnjacima i dionicima

Suradnja s različitim institucijama, stručnjacima i dionicima ključna je za rad Ureda za umjetnu inteligenciju.

Na institucionalnoj razini Ured za umjetnu inteligenciju blisko surađuje s Europskim odborom za umjetnu inteligenciju koji čine predstavnici država članica i Europskim centrom za transparentnost algoritama (ECAT) Komisije.

Znanstveni odbor neovisnih stručnjaka osigurava snažnu povezanost sa znanstvenom zajednicom. Dodatno tehničko stručno znanje prikuplja se u okviru savjetodavnog foruma koji predstavlja uravnotežen odabir dionika, uključujući industriju, novoosnovana poduzeća i MSP-ove, akademsku zajednicu, skupine za strateško promišljanje i civilno društvo. Ured za umjetnu inteligenciju može surađivati i s pojedinačnim stručnjacima i organizacijama. Stvorit će se i forumi za suradnju dobavljača modela i sustava umjetne inteligencije, uključujući umjetnu inteligenciju opće namjene, kao i za zajednicu otvorenog koda, radi razmjene najboljih praksi i doprinosa razvoju kodeksa ponašanja i kodeksa prakse.

Ured za umjetnu inteligenciju nadgledat će i Pakt o umjetnoj inteligenciji, koji poduzećima omogućuje da surađuju s Komisijom i drugim dionicima, kao što su razmjena najboljih praksi i pridruživanje aktivnostima. Taj će angažman započeti prije nego što Akt o umjetnoj inteligenciji postane primjenjiv i omogućit će poduzećima da unaprijed planiraju i pripreme se za provedbu Zakona o umjetnoj inteligenciji. Sve će to biti dio Europskog saveza za umjetnu inteligenciju, inicijativeKomisije, za uspostavu otvorenog političkog dijaloga o umjetnoj inteligenciji.

Daljnje inicijative za poticanje pouzdanog razvoja i primjene umjetne inteligencije unutar EU-a prikazane su u koordiniranom planu za umjetnu inteligenciju.

Mogućnosti zapošljavanja i suradnja

Ured za umjetnu inteligenciju zaposlit će talente s različitim pozadinama za politički, tehnički i pravni rad i administrativnu pomoć.

Možete se prijaviti i za primanje ažuriranja iz Ureda za umjetnu inteligenciju.

Možete stupiti u kontakt s Europskim uredom za umjetnu inteligenciju putem sljedećih podataka za kontakt: CNECT-AIOFFICE@ec.europa.eu za opće upite i za upite povezane s mogućnostima zapošljavanja.

Događaji

1. internetski seminar Europskog ureda za umjetnu inteligenciju 

Prvi mrežni seminar o logici upravljanja rizicima Akta o umjetnoj inteligenciji i povezanih standarda održan je 30. svibnja.
 

Pogledajte snimku

Preuzmite slajdove

Povezani sadržaj

Šira slika

Umjetna inteligencija

EU nastoji izgraditi pouzdanu umjetnu inteligenciju (UI) koja ljude stavlja na prvo mjesto.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Tvornice umjetne inteligencije

Tvornice umjetne inteligencije iskorištavaju superračunalni kapacitet Zajedničkog poduzeća EuroHPC kako bi razvile pouzdane najnovije generativne modele umjetne inteligencije.

Jezične tehnologije

Jezične tehnologije otvaraju pristup prema povezanijoj, inovativnijoj i pristupačnijoj Europi.

Robotika

EU aktivno promiče istraživanje, otvaranje radnih mjesta i inovacije s pomoću boljih i sigurnijih robota, uz istodobnu zaštitu etičkih aspekata postignutog napretka.

Europski pristup umjetnoj inteligenciji

Pristup EU-a umjetnoj inteligenciji usmjeren je na izvrsnost i povjerenje, s ciljem jačanja istraživačkih i industrijskih kapaciteta uz istodobno osiguravanje sigurnosti i temeljnih prava.