Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Kiadvány

AIOTI munkaértekezlet: A szabványosítás felgyorsítása a mobilitás, az épületek és az energia összekapcsolásában

Január 31-én az Alliance for IoT and Edge Computing Innovation (AIOTI) a dolgok internetével foglalkozó egységével (Európai Bizottság) és a HSBooster projekt munkaértekezletet tartott Brüsszelben a mobilitás, az épületek és az energia közötti kapcsolat szabványosításának felgyorsításáról.

Elektromos járműveket, épületeket és elektronikus eszközöket működtető integrált energiarendszerek.

Az elektromos autók és hőszivattyúk számának növekedése jelentős következményekkel jár a villamosenergia-rendszerre nézve. Mindezen több millió elektromos eszköz egyidejű feltöltése veszélybe sodorná a villamosenergia-hálózat stabilitását, és rendkívül kevéssé lenne hatékony. Ez a forgatókönyv meglehetősen lehetséges. Ezért sürgetővé válik a fogyasztói oldal rugalmasságának felszabadítása. A digitális technológiák kulcsszerepet játszanak az energiarugalmasság kialakításában, például azáltal,hogy az energiaeszközök összekapcsolására használják a dolgok internetét azáltal, hogy adattér-megállapodások révén lehetővé teszik az adatcserét és/vagy intézkedéseket indítanak az energiakeresleti oldalon, ha nap- vagy szélenergia-többlet van.

A digitális technológiák széles körű elterjedése az olyan kulcsfontosságú ágazatokban, mint az energia, az e-mobilitás és az otthonok/épületek, valamint az új üzleti modellek létrehozása alapvető fontosságú a megújuló energiaforrások tömeges integrációja, az elektromos járművek töltőállomásainak zöld energiával való ellátása, valamint az elosztóhálózat volatilitásának és rugalmasságának kezelése szempontjából. A sürgősség az energiahálózatból ered, amelynek kezelnie kell a megújulóenergia-termelésből és/vagy az elektromos járművek töltéséből származó fogyasztás ingadozásait.

A Bizottság IoT-és Edge-számítástechnikai stratégiájának részeként a munkaértekezlet feltárta afent említett ágazatok közötti együttműködés előmozdításának lehetőségeit , konkrét javaslatokatés támogatástkeresve a kialakulóban lévő intelligens dolgok internetével és a decentralizált intelligenciával kapcsolatos kísérleti projektek végrehajtásához

Azipar, a szabványügyi szervezet és a tudományos élet képviselői aszakpolitikai szempontokkal, aszabványosítással és az érdekelt felek megoldásaival foglalkoztak. A megbeszélések középpontjában a meglévő és kialakulóban lévő szabványok helyzete és alkalmazása állt, amelyek kulcsfontosságúak a kettős átállás előmozdítása és a zöld átállás felgyorsítása szempontjából a mobilitás és az energia területén, valamint egy élénk ökoszisztémamegnyitásaszempontjából. Továbbrais központi szerepet töltök be az intelligens hálózatokban, és az energiarendszerek alapvető szerepet játszanak a hálózat stabilitásának garantálásában, de egyben az energetikai átállás fő kihívását is jelentik.

Előrehoztákazelektromos járműveken és a töltésen keresztüli flexibilitásm -es elágazását, a töltést, agrids operációkat, az elektromos járműveknek az energiarendszerbe történőkönnyű beépítésétazonosítás (pl. önazonossági koncepciók) révén, az EEBUS- hoz hasonló protokollokrelevanciáját azotthoni/épületek berendezéseinek csatlakoztatásaszempontjából, valamint az energiarendszerekben a jelenlegi hagyományos szabványok kontextusát. Bár folyamatban vannak olyan szabványok, mint a CEN/CENELEC S2 szabvány, a széles körű elfogadáshoz az ökoszisztémák különböző szereplőinek nagyobb mértékű szerepvállalására lenne szükség

Vitatottan megvitatták, hogy hogyan alakulna a jövőbeli rendszerarchitektúra – akár ismert kommunikációs, protokoll-és adatinfrastruktúrán, akár egy új, internetalapú, nyílt szolgáltatási architektúrán alapul –, amint azt apénzforgalmi szolgáltatásokról szóló irányelv (PSD2) elfogadásais mutatja a pénzügyi ágazatban, felbontva a múlt silóit.

Ftovábbi megbeszélések folytak a szabványoknak a decentralizált energiaforrások felgyorsításába való integrálásáról, valamint az ezzeljáró kihívásokról, mind a nyomon követés, mind az optimalizálás tekintetében. A viták egybehangzódtak abban,hogy meg kell erősíteni a meglévő digitális partnerségeket a szabványalkotásifolyamattalvaló konstruktív együttműködés előmozdítása érdekében. A szabványok valóban olyan eszközként értelmezhetők, amely felgyorsítja az energiacsírafejlődésének ütemét, valaminttámogatja az energiatermeléssel kapcsolatos újapproakok zökkenőmentes integrációját

A következő lépések

A fejlett digitális technológiáknak és adatközpontú megoldásoknak a hagyományos energetikai infrastruktúrába ésa hírszerzési otthoni/építési megoldásokba valóintegrálásávalazintelligens töltőinfrastruktúra pozitív felhasználói élménytés amegújulóenergia-felhasználás nagyobb hatékonyságát biztosíthatja ,és mint ilyen, felgyorsíthatja a kulcsfontosságú ipari ágazatokdekarbonizációjára való átállást. Ameglévő normák és szabványokszínterének karonizálása azonban számtalan összetett integrációs erőfeszítéssel fejlődhet, amiaz ágazatokon átívelő szolgáltatásokfejlesztésének előfeltétele

Azolyan kísérleti projektek, mint aHorizont Európa „Intelligens IoT-platformok és decentralizált intelligencia” elnevezésű4. klaszterében említettek, demonstrálhatják és validálhatják a kialakulóban lévő szabványosítási szempontokat, támogathatják az érdekelt felekkel folytatott párbeszédet, és ezeket már korai szakaszban hozzáférhetővé tehetik a kkv-k vagy az induló innovatív vállalkozások számára. 

Az adatok az energetikai és mobilitási szolgáltatásokat összekapcsoló alapvető erőforrás – a Bizottság támogatja az olyan kulcsfontosságú építőelemek elfogadását, mint az azonosítás, a hitelesítés, az adatokhoz való hozzáférés és az adatcsere, aközös energiaadatterekre vonatkozó Digitális Európa program 2024-eskiépítési intézkedése révén .

Mélyebb

Contributor

Rolf Riemenschneider, Giulia Cittadini (Európai Bizottság)