Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Offentliggørelse

AIOTI-workshop: Fremskyndelse af standardiseringen af sammenhængen mellem mobilitet, bygninger og energi

Den 31. januar afholdt Alliance for IoT and Edge Computing Innovation (AIOTI) sammen med Enheden for Tingenes Internet of Connect (Europa-Kommissionen) og HSBooster-projektet en workshop i Bruxelles om fremskyndelse af standardiseringen af sammenhængen mellem mobilitet, bygninger og energi.

Integrerede energisystemer, der driver elektriske køretøjer, bygninger og elektroniske anordninger.

Detstigende antal elbiler og varmepumper har store konsekvenser for elsystemet. Opladning af alle disse millioner elektriske enheder på samme tid ville bringe elnettets stabilitet i fare og være yderst ineffektiv. Et sådant scenario er ganske vist muligt. Behovet for at frigøre fleksibilitet på forbrugersiden er derfor ved at blive presserende. Digitale teknologier spiller en central rolle med hensyn til at tilrettelægge energifleksibilitet, f.eks. ved at anvende tingenes internet til at forbinde energiaktiver, ved at muliggøre dataudveksling gennem datarumaftaler og/eller ved at udløse tiltag på energiefterspørgselssiden, når der er overskud af sol- eller vindenergi.

Den udbredte indførelse af digitale teknologier på tværs af nøglesektorer såsom energi,e-mobilitet og hjem/bygninger samt skabelsen af nye forretningsmodeller er afgørende for en massiv integration af vedvarende energi, forsyning af ladestationer til elektriske køretøjer med grøn energi og håndtering af volatilitet og fleksibilitet i distributionsnettet. Sagens hastende karakter stammer fra energinettet, som skal håndtere udsving fra produktion af vedvarende energi og/eller forbrug fra opladning af elektriske køretøjer.

Som led i Kommissionens strategi fortingenes internet og edge-computing undersøgte workshoppenmulighederne for at fremme samarbejde på tværs af ovennævnte sektorer og søgte efter konkrete forslag og støtte til gennemførelsen af upcoming Pilots om fremspirende intelligente IoT-platforme og decentraliserede efterretninger. 

Efra industrien, standardiseringsorganisationen og den akademiske verden har behandletpolitiske aspekter, standardisering og løsninger for interessenter. Drøftelserne fokuserede på status og anvendelse af eksisterende og nye standarder, som er afgørende for at fremme den dobbelte omstilling og fremskynde den grønne omstilling inden for mobilitet og energi og åbne op for et dynamisk økosystem. Jeger fortsat centrale i intelligente net, og energisystemerne er et væsentligt element for at sikre nettets stabilitet, men også den største udfordring i energiomstillingen.

Solutions blev fremrykket for fleksibilitettværsaf elektriske køretøjer og opladning, gridso perations , brisling, let onboarding af elektriske køretøjer i energisystemet gennem identifikation (f.eks. selvstændige identitetskoncepter) , relevansen af protokoller som EEBUSfor tilslutning af husholdningsapparater/bygningsapparater og konteksten medde nuværende nedarvede standarder i energisystemerne. Selv om der er eksempler på standarder i gang som CEN/CENELEC S2, vil der være behovfor større inddragelse af de forskellige aktører i økosystemerne for at sikre en bred vedtagelse. 

Kontroversielt drøftede, hvordan den fremtidige systemarkitektur vil se ud — uanset om den er baseret på kendt kommunikations-, protokol-og datainfrastruktur, eller om en ny internetbaseret, åben tjenestearkitektur kan udvikle sig — somdet ses med vedtagelsen afdirektivet om betalingstjenester ( PSD2) i finanssektoren, der nedbryder fortidens siloer.

De videre drøftelser vedrørte integrationen af standarder i fremskyndelsen af decentraliserede energikilder samt de dermed forbundne udfordringer, både med hensyn til overvågning og optimering. Debatterne konvergerede om behovet for at styrke eksisterende digitale partnerskaber for at fremme konstruktivt samarbejde inden for rammerne af standardudformningsprocessen. Standarder kan rent faktisk fortolkes som et redskab til at fremskynde udviklingen af Energygri d og til at støtte en gnidningsløs integration af nyetilgange vedrørende energiproduktion. 

Vejen fremad

Ved at integrere avancerede digitale teknologier og datadrevne løsninger i traditionel energiinfrastruktur ogiintelligente hjem-/bygningsløsninger kan intelligent opladningsinfrastruktur give en positiv brugeroplevelse, større effektivitet i anvendelsen af vedvarende energiog som sådan fremskynde omstillingen til dekarbonisering af centrale industrisektorer. Menhvis landskabetmed eksisterende normer og standarder udnyttes, kan det udvikle sig i et utal af komplekse integrationsbestræbelser som en forudsætning for at udvikle tværsektorielle tjenesteydelser. 

Pilotprojekter som dem, der blev indkaldt under Horisont Europa-klynge 4 om nye platforme for intelligente tingenes internet og decentraliseret intelligens, kan demonstrere og validere nye standardiseringsspektioner, støtte interessentdialogen og gøre dem tilgængelige for SMV'er eller nystartede virksomheder på et tidligt tidspunkt. 

Data er en vigtig ressource, der forbinder energi- og mobilitetstjenester — Kommissionen støtter vedtagelsen af centrale byggesten såsom identifikation, autentifikation, dataadgang og dataudveksling gennem en udrulningsaktion underprogrammet for et digitaltEuropa for fælles energidataområder i 2024 .

Grav dybere

Contributor

Rolf Riemenschneider, Giulia Cittadini (Europa-Kommissionen)