Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Mesterséges Intelligenciával Foglalkozó Európai Hivatal

Az Európai Mesterséges Intelligenciával Foglalkozó Hivatal lesz a mesterséges intelligenciával kapcsolatos szakértelem központja az egész EU-ban. Kulcsszerepet fog játszani a mesterséges intelligenciáról szóló jogszabály végrehajtásában – különösen az általános célú mesterséges intelligencia esetében –, elő fogja mozdítani a megbízható mesterséges intelligencia fejlesztését és használatát, valamint a nemzetközi együttműködést.

   The image depicts a symbolic handshake between a human hand and a robotic hand. The background is vibrant purple with abstract digital elements, including hexagonal shapes and connecting lines. The robotic hand is detailed, showcasing mechanical components like wires and joints. On the left side of the image, there’s white text that reads “EUROPEAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE OFFICE” encircled by stars. The overall theme seems to represent collaboration or partnership between humanity and AI

 

Az Európai Mesterséges Intelligenciával Foglalkozó Hivatal támogatni fogja a megbízható mesterséges intelligencia fejlesztését és használatát, ugyanakkor védelmet nyújt a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kockázatokkal szemben. A mesterséges intelligenciával foglalkozó hivatalaz Európai Bizottságon belül jött létrea mesterséges intelligenciával kapcsolatos szakértelem központjaként, és az MI egységes európai irányítási rendszerének alapját képezi.

Az EU célja annak biztosítása, hogy a mesterséges intelligencia biztonságos és megbízható legyen. E célbóla mesterséges intelligenciáról szóló jogszabály a mesterséges intelligenciára vonatkozó első átfogó jogi keret világszerte, amely garantálja az emberek egészségét, biztonságát és alapvető jogait, és jogbiztonságot nyújt a vállalkozások számára a 27 tagállamban.

A Mesterséges Intelligenciával FoglalkozóHivatal egyedülállóan fel van szerelve a mesterséges intelligenciával kapcsolatos uniós megközelítéstámogatására. Kulcsszerepet fog játszani a mesterséges intelligenciáról szóló jogszabály végrehajtásában azáltal, hogy támogatja a tagállamok irányító szerveit feladataik ellátásában. Érvényesíteni fogja az általános célú mesterségesintelligencia-modellekre vonatkozó szabályokat. Ezt alátámasztják a mesterséges intelligenciáról szóló jogszabály által a Bizottságra ruházott hatáskörök, beleértve az általános célú mesterségesintelligencia-modellek értékelésének elvégzésére, a modellszolgáltatóktól információk és intézkedések bekérésére, valamint szankciók alkalmazására való képességet. A mesterséges intelligenciával foglalkozó hivatal a megbízható mesterséges intelligencia innovatív ökoszisztémáját is előmozdítja a társadalmi és gazdasági előnyök kiaknázása érdekében. Biztosítani fogja a mesterséges intelligenciával kapcsolatos stratégiai, koherens és hatékony európai megközelítést nemzetközi szinten, globális referenciaponttá válva.

A megalapozott döntéshozatal érdekében a Mesterséges Intelligenciával Foglalkozó Hivatal célzott fórumokon és szakértői csoportokon keresztül együttműködik a tagállamokkal és a szélesebb szakértői közösséggel. Ezek ötvözik a tudományos közösségtől, az ipartól, az agytrösztöktől, a civil társadalomtól és a nyílt forráskódú ökoszisztémától származó ismereteket, biztosítva, hogy véleményüket és szakértelmüket figyelembe vegyék. A mesterségesintelligencia-ökoszisztéma átfogó ismeretein – többek között a képességek, a telepítés és más tendenciák terén elért eredményeken – alapuló mesterségesintelligencia-hivatal elősegíti a lehetséges előnyök és kockázatok alapos megértését.

GenAI4EU

2024 januárjában a Bizottság mesterséges intelligenciára vonatkozó innovációs csomagot indított, hogy támogassa az induló vállalkozásokat és a kkv-kat az uniós értékeknek és szabályoknak megfelelő, megbízható mesterséges intelligencia kifejlesztésében. E csomag részét képezte mind a „GenAI4EU” kezdeményezés, mind a mesterséges intelligenciával foglalkozó iroda. Együttesen hozzájárulnak az új felhasználási esetek és a kialakulóban lévő alkalmazások fejlesztéséhez Európa 14 ipari ökoszisztémájában, valamint a közszférában. Az alkalmazási területek közé tartozik a robotika, az egészségügy, a biotechnológia, a gyártás, a mobilitás, az éghajlat és a virtuális világok.

   Central chip reads “GenAI4EU”. 12 icons around representing a different field or sector: Virtual worlds and digital twins Public sector Robotics Healthcare Biotechnologies and chemicals Materials and batteries Manufacturing and engineering Climate change and environmental sustainability Mobility Cybersecurity Aerospace AgriFood and Sciences

Az MI-iroda felépítése

Az európai MI-iroda szervezeti felépítése 5 egységből és 2 tanácsadóból áll, tükrözve megbízatását. Ezek közé tartoznak a következők:

 • A „Kiválóság a mesterséges intelligencia és a robotika területén” egység
 • A „Rendelet és megfelelés” egység
 • A mesterségesintelligencia-biztonsági egység
 • A mesterséges intelligenciával kapcsolatos innovációval és szakpolitikai koordinációval foglalkozó egység
 • Az „AI for Societal Good” (MI a társadalmi javakért) egység
 • A vezető tudományos tanácsadó
 • A nemzetközi ügyek tanácsadója
   Organisational chart - European AI office. On top a box “Artificial Intelligence Office.” Hierarchical structure with the title at the top: two sub-levels of positions or departments. On the left - Lead Scientific Advisor and the Advisor for International Affairs. On the right: Excellence in AI and Robotics, AI Regulation and Compliance, AI Safety, AI Innovation and Policy Coordination, AI for Societal Good.

Az AI Office több mint 140 alkalmazottat fog foglalkoztatni, köztük technológiai szakembereket, adminisztratív asszisztenseket, ügyvédeket, szakpolitikai szakembereket és közgazdászokat (további részletek az alábbiakban találhatók).

A Mesterséges Intelligenciával Foglalkozó Hivatal feladatai

A mesterséges intelligenciáról szóló jogszabály támogatása ésaz energiacélú mesterséges intelligenciára vonatkozó szabályok érvényesítése

A mesterséges intelligenciával foglalkozó hivatal felhasználja szakértelmét a mesterséges intelligenciáról szóló jogszabály végrehajtásának támogatására a következők révén:

 • Hozzájárulás a mesterséges intelligenciáról szóló jogszabály következetes alkalmazásához a tagállamokban, beleértve uniós szintű tanácsadó szervek létrehozását, megkönnyítve a támogatást és az információcserét
 • Eszközök, módszertanok és referenciaértékek kidolgozása az általános célú MI-modellek képességeinek és hatókörének értékelésére, valamint a rendszerszintű kockázatokkal járó modellek osztályozására
 • A legkorszerűbb gyakorlati kódexek kidolgozása a szabályok részletezése érdekében, együttműködve a vezető MI-fejlesztőkkel, a tudományos közösséggel és más szakértőkkel
 • A szabályok esetleges megsértésének kivizsgálása, beleértve a modellképességek értékelésére szolgáló értékeléseket, valamint a szolgáltatók korrekciós intézkedések meghozatalára való felkérése
 • Iránymutatások és iránymutatások, végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, valamint egyéb eszközök kidolgozása a mesterséges intelligenciáról szóló jogszabály hatékony végrehajtásának támogatása és a rendeletnek való megfelelés nyomon követése érdekében

A megbízható mesterséges intelligencia fejlesztésének és használatának megerősítése

A Bizottság célja a megbízható mesterséges intelligencia előmozdítása a belső piacon. A Mesterséges Intelligenciával Foglalkozó Hivatal az érintett köz- és magánszereplőkkel, valamint az induló innovatív vállalkozások közösségével együttműködve a következők révén járul hozzá ehhez:

 • Intézkedések és szakpolitikák előmozdítása a mesterséges intelligencia társadalmi és gazdasági előnyeinek EU-szerte történő kiaknázása érdekében
 • Tanácsadás a bevált gyakorlatokkal kapcsolatban, valamint a mesterséges intelligenciával kapcsolatos tesztkörnyezetekhez, a valós teszteléshez és a mesterséges intelligencia elterjedését támogató egyéb európai struktúrákhoz való azonnali hozzáférés lehetővé tétele
 • A megbízható mesterséges intelligencia innovatív ökoszisztémáinak ösztönzése az EU versenyképességének és gazdasági növekedésének fokozása érdekében
 • A Bizottság támogatása a transzformatív mesterségesintelligencia-eszközök használatának kiaknázásában és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos jártasság megerősítésében

A nemzetközi együttműködés előmozdítása

Nemzetközi szinten a Mesterséges Intelligenciával Foglalkozó Hivatal a következők révén járul hozzá a stratégiai, koherens és hatékony uniós megközelítéshez:

 • A megbízható mesterséges intelligenciával kapcsolatos uniós megközelítés előmozdítása, beleértve a hasonló intézményekkel való együttműködést világszerte
 • A mesterséges intelligenciával kapcsolatos nemzetközi együttműködés és irányítás előmozdítása a mesterséges intelligenciával kapcsolatos globális megközelítéshez való hozzájárulás céljából
 • A mesterséges intelligenciáról szóló nemzetközi megállapodások kidolgozásának és végrehajtásának támogatása, beleértve a tagállamok támogatását is

A tényeken és előrejelzéseken alapuló valamennyi feladat hatékony ellátása érdekében az MI-hivatal folyamatosan nyomon követi az MI-ökoszisztémát, a technológiai és piaci fejleményeket, valamint a rendszerszintű kockázatok és egyéb releváns tendenciák megjelenését.

Együttműködés intézményekkel, szakértőkkel és érdekelt felekkel

A mesterséges intelligenciával foglalkozó hivatal munkájához elengedhetetlen az intézmények, szakértők és érdekelt felek széles körével való együttműködés.

Intézményi szinten a Mesterséges Intelligenciával Foglalkozó Hivatal szorosan együttműködik a tagállamok képviselőiből álló Mesterséges Intelligenciával FoglalkozóEurópai Testülettelés a Bizottság Algoritmikus Átláthatóság Európai Központjával (ECAT).

A független szakértőkből álló tudományos testület szoros kapcsolatot biztosít a tudományos közösséggel. További technikai szakértelmet gyűjtenek össze egy tanácsadó fórum keretében, amely az érdekelt felek – többek között az ipar, az induló innovatív vállalkozások és a kkv-k, a tudományos élet, az agytrösztök és a civil társadalom – kiegyensúlyozott kiválasztását képviseli. A Mesterséges Intelligenciával Foglalkozó Hivatal egyéni szakértőkkel és szervezetekkel is együttműködhet. Emellett fórumokat hoz létre a mesterségesintelligencia-modellek és -rendszerek – többek között az általános célú mesterséges intelligencia – szolgáltatói, valamint a nyílt forráskódú közösség közötti együttműködés számára a bevált gyakorlatok megosztása, valamint a magatartási kódexek és gyakorlati kódexek kidolgozásához való hozzájárulás érdekében.

A mesterséges intelligenciával foglalkozó hivatal felügyeli majd a mesterséges intelligenciáról szóló paktumot is, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy együttműködjenek a Bizottsággal és más érdekelt felekkel, például megosszák a bevált gyakorlatokat és csatlakozzanak a tevékenységekhez. Ez a szerepvállalás a mesterséges intelligenciáról szóló jogszabály hatálybalépése előtt kezdődik, és lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy előre tervezzenek és felkészüljenek a mesterséges intelligenciáról szóló jogszabály végrehajtására. Mindez része lesz amesterséges intelligenciával foglalkozó európai szövetségnek, amely a mesterséges intelligenciáról szóló nyílt szakpolitikai párbeszéd létrehozására irányuló bizottsági kezdeményezés.

A mesterséges intelligencia EU-n belüli megbízható fejlesztésének és elterjedésének előmozdítására irányuló további kezdeményezéseket amesterséges intelligenciáról szóló összehangolt tervtérképezi fel.

Munkalehetőségek és együttműködés

A Mesterséges Intelligenciával Foglalkozó Hivatal különböző háttérrel rendelkező tehetségeket fog toborozni szakpolitikai, technikai és jogi munkára, valamint adminisztratív segítségnyújtásra. 

Feliratkozhat arra is, hogy frissítéseket kapjon a mesterséges intelligenciával foglalkozó hivataltól.

Az Európai Mesterséges Intelligenciával Foglalkozó Hivatallal a következő elérhetőségeken léphet kapcsolatba: általános kérdések esetén CNECT-AIOFFICE@ec.europa.eu, munkalehetőségekkel kapcsolatos kérdések esetén pedig CNECT-AIOFFICE-RECRUITMENT@ec.europa.eu.

Rendezvények

Mesterséges Intelligenciával Foglalkozó Európai Testület

A Mesterséges Intelligenciával Foglalkozó Európai Testület első ülésérejúnius 19-én került sor Brüsszelben. A következőreszeptember 10-én kerül sor.

Az Európai Mesterséges Intelligenciával Foglalkozó Hivatal első webináriuma 

A mesterséges intelligenciáról szóló jogszabály kockázatkezelési logikájáról és a kapcsolódó szabványokról szóló első webináriumra május 30-án került sor.

A felvétel megtekintése

A diák letöltése

Kapcsolódó tartalom

Összkép

Mesterséges intelligencia

Az EU célja, hogy olyan megbízható mesterséges intelligenciát építsen ki, amely az embereket helyezi előtérbe.

Lásd még

AI gyárak

A mesterségesintelligencia-gyárak kihasználják az EuroHPC közös vállalkozás szuperszámítógépes kapacitását, hogy megbízható, élvonalbeli mesterségesintelligencia-modelleket fejlesszenek ki.

Nyelvi technológiák

A nyelvi technológiák kaput nyitnak egy összekapcsoltabb, innovatívabb és hozzáférhetőbb Európa előtt.

Robotika

Az EU a jobb és biztonságosabb robotok révén aktívan támogatja a kutatást, a munkahelyteremtést és az innovációt, miközben megőrzi az elért haladás etikai szempontjait.

A mesterséges intelligencia európai megközelítése

A mesterséges intelligenciával kapcsolatos uniós megközelítés középpontjában a kiválóság és a bizalom áll, amelynek célja a kutatás és az ipari kapacitás fellendítése a biztonság és az alapvető jogok biztosítása mellett.