Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Event report | Publikacja

Warsztaty AIOTI: Przyspieszenie normalizacji w powiązaniu mobilności, budynków i energii

W dniu 31 stycznia w ramach sojuszu na rzecz innowacji w zakresie internetu rzeczy i technologii przetwarzania danych (AIOTI) wraz z Działem ds. Internetu przedmiotów (Komisja Europejska) oraz w ramach projektu HSBooster zorganizowano w Brukseli warsztaty na temat przyspieszenia normalizacji powiązań między mobilnością, budynkami i energią.

Zintegrowane systemy energetyczne zasilające pojazdy elektryczne, budynki i urządzenia elektroniczne.

Rosnąca liczba samochodów elektrycznych i pomp ciepła ma istotne konsekwencje dla systemu elektroenergetycznego. Jednoczesne ładowanie wszystkich milionów urządzeń elektrycznych zagroziłoby stabilności sieci elektroenergetycznej i byłoby wysoce nieefektywne. Taki scenariusz jest dość możliwy. W związku z tym pilna staje się potrzeba uwolnienia elastyczności po stronie konsumentów. Technologie cyfrowe odgrywają kluczową rolę w organizowaniu elastyczności energetycznej, np. wykorzystanie internetu rzeczy do łączenia aktywów energetycznych, umożliwiając wymianę danych za pośrednictwem umów dotyczących przestrzeni danych lub uruchamiając działania po stronie popytu na energię w przypadku nadwyżki energii słonecznej lub wiatrowej.

Powszechne przyjmowanie technologii cyfrowych w kluczowych sektorach, takich jak energetyka,mobilnośćelektroniczna i domy/budynki, a także tworzenie nowych modeli biznesowych, ma zasadnicze znaczenie dla masowej integracji odnawialnych źródeł energii, zasilania stacji ładowania pojazdów elektrycznych zieloną energią oraz zarządzania zmiennością i elastycznością sieci dystrybucji. Pilna potrzeba wynika z sieci energetycznej, która musi radzić sobie z wahaniami spowodowanymi wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych lub zużyciem energii elektrycznej z ładowania pojazdów elektrycznych.

W ramach strategii Komisji w zakresie internetu rzeczy i przetwarzania danych w ramach warsztatów zbadano możliwości wspierania współpracy między wyżej wymienionymi sektorami, poszukując konkretnych sugestii i wsparcia we wdrażaniu nowych projektów pilotażowych wzakresie inteligentnych platform internetu rzeczy i zdecentralizowanych danych wywiadowczych. 

Experty z przemysłu, organizacji normalizacyjnej i środowisk akademickich zajęły się aspektami polityki, normalizacją i rozwiązaniami zainteresowanych stron. Dyskusje koncentrowały się na statusie i wykorzystaniu istniejących i pojawiających się norm, które mają kluczowe znaczenie dla napędzania dwojakiej transformacji i przyspieszenia transformacji ekologicznej w dziedzinie mobilności i energii oraz otwarcia na dynamiczny ekosystem. Aspektyzwiązane z brakiem możliwości działaniapozostają kluczowe w inteligentnych sieciach, a systemy energetyczne stanowią zasadniczy element gwarantujący stabilność sieci, ale również główne wyzwanie związane z transformacją energetyczną.

W odniesieniu do elastyczności m anagementuwpojazdach elektrycznych i ładowania, grideso perations, buildings,łatwego włączenia pojazdów elektrycznych do systemu energetycznego dzięki identyfikacji (np. koncepcjitożsamości własnej),znaczenia protokołów takich jak EEBUSdla łączenia urządzeń gospodarstwa domowego/ budynkowego oraz kontekstu obecnych norm w systemach energetycznych. Chociaż opracowywane są przykłady norm, takie jak CEN/CENELEC S2 – do ich szerokiego przyjęcia koniecznebyłoby większe zaangażowanie różnych podmiotów ekosystemów. 

Dyskutowano w sposób kontrowersyjny, jak wyglądałaby przyszła architektura systemu – niezależnie od tego, czy opiera się ona na znanej infrastrukturze komunikacyjnej,protokolarneji danych, czy też może ewoluować nowa oparta na internecie, otwarta architektura usług – co obserwuje przyjęciedyrektywy wsprawie usług płatniczych (druga dyrektywaw sprawie usług płatniczych) w sektorze finansowym, która przełamuje silosy z przeszłości.

Dyskusje dotyczyły włączenia norm do przyspieszenia zdecentralizowanych źródeł energii, a także związanych z tym wyzwań, zarówno w zakresie monitorowania, jak i optymalizacji. Debaty były zbieżne na temat potrzeby wzmocnienia istniejących partnerstwcyfrowych w celu promowania konstruktywnej współpracy z normalnym procesem tworzenia. Normy można rzeczywiście interpretować jako narzędzie przyspieszające tempo rozwoju energii,a także wspierające bezproblemową integrację nowych aplikacji dotyczących produkcji energii. 

Dalsze działania

Dzięki włączeniu zaawansowanych technologii cyfrowych i rozwiązań opartych na danych do tradycyjnej infrastruktury energetycznej oraz do rozwiązańw zakresie wywiadu domowego/budowlanegointeligentna infrastruktura ładowania może zapewnić pozytywnedoświadczenia użytkowników, wyższą efektywność wykorzystaniaenergii ze źródeł odnawialnych i jako taka przyspieszyć przejściena dekarbonizację kluczowych sektorów przemysłu. Uzbrojeniekrajobrazu istniejących norm i standardów może jednak ewoluować w ramach licznych złożonych wysiłków na rzecz integracji, co jest warunkiem wstępnym rozwoju usług międzysektorowych. 

Dane są podstawowym zasobem łączącym usługi w zakresie energii i mobilności – Komisja wspiera przyjęcie kluczowych elementów podstawowych, takich jak identyfikacja, uwierzytelnianie, dostęp do danych i wymiana danych poprzez działanie wdrażające w ramachprogramu „CyfrowaEuropa” na rzecz wspólnych przestrzeni danych energetycznych w 2024 r.

Szczegółowe wyjaśnienia

Contributor

Rolf Riemenschneider, Giulia Cittadini (Komisja Europejska)