Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikācija

Aicinājums ekspertiem izstrādāt pagaidu novērtēšanas sistēmu datu centru darbībām

Tiks izstrādāts satvars, kas ļaus datu centriem pierādīt savu atbilstību Eiropas Datu centru energoefektivitātes rīcības kodeksam un tādējādi tikt klasificēti kā vides ziņā ilgtspējīgi saskaņā ar ES taksonomiju.

Četri koka kubi ar kontroles zīmēm, ar rokām novietojot augšējo kubu

Eiropas Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts (DG CONNECT) ir uzdevis Testēšanas inspekcijas un sertifikācijas padomei (TIC) izstrādāt pagaidu novērtēšanas sistēmu datu centru darbībām.

Saskaņā ar ES taksonomiju datu centru darbības var klasificēt kā tādas, kas būtiski veicina klimata pārmaiņu mazināšanu, ja tās ir īstenojušas Eiropas Kopīgā pētniecības centra (JRC) Eiropas rīcības kodeksā attiecībā uz energoefektivitāti datu centros paredzēto praksi. Atbilstība būs jāpārbauda neatkarīgai trešai personai un vismaz reizi trijos gados būs jārevidē. Lai atvieglotu šo procesu, Komisija sāk izstrādāt datu centru darbību pagaidu novērtēšanas sistēmu. Satvars tiks izstrādāts kā novērtējuma tabula, ko pievienos rīcības kodeksam, un tiks apstiprināts saskaņā ar procesiem, ko izmanto Rīcības kodeksa paraugprakses atjaunināšanai.

Šeit var pieteikties šīs jomas eksperti, kuri ir ieinteresēti piedalīties dokumentu izstrādes grupā.

Uzaicinājums ir spēkā līdz 2022. gada 2. augustam, un grupas pirmā sanāksme notiks drīz pēc tam. Jautājumus par dokumentu izstrādes grupu var nosūtīt data.centres@tic-council.org. KPC sasauks vadības grupu, lai konsultētu dokumentu izstrādes grupu par pārbaudes shēmas projekta atbilstību Rīcības kodeksam.