Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bibliotēka

Meklēšanas opcijas

Meklēšanas rezultāti (3299)


REPORT / STUDY |
Platjoslas pārklājums Eiropā 2022. gadā

Pētījumā “Platjoslas pārklājums 2022” tiek uzraudzīts dalībvalstu progress virzībā uz digitālās desmitgades politikas programmā noteiktajiem mērķiem, proti: “Gigabitu savienojamība visiem līdz 2030. gadam” un “vismaz 5G visās apdzīvotajās teritorijās”.

REPORT / STUDY |
Digitālās desmitgades e-veselības rādītāju izstrāde 2022. gadā

Šajā ziņojumā ir izklāstīti rezultāti, kas gūti pamatnovērtējumā par ES-27 valstu (kā arī Islandes un Norvēģijas) pašreizējo stāvokli virzībā uz Digitālās desmitgades politikas programmas 2030. gadam izvirzītā e-veselības mērķa sasniegšanu, proti, līdz 2030. gadam 100 % ES iedzīvotāju ir piekļuve e-veselības kartēm.

REPORT / STUDY |
e-pārvaldes etalons 2023. gadam

E-pārvaldes etalons uzrauga Eiropas publisko pakalpojumu digitalizāciju. Šis ziņojums parāda valdību digitālo pārveidi 2021. un 2022. gadā.