Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Apspriešanās

Meklēšanas opcijas

Meklēšanas rezultāti (166)

Highlight


CONSULTATION |
Mērķtiecīga apspriešanās ar ieinteresētajām personām par vieglākas atbildības režīmu saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/790 17. panta 6. punktu

Komisijas dienesti sāk šo mērķorientēto apspriešanu, lai apkopotu informāciju no attiecīgajām ieinteresētajām personām par Direktīvas (ES) 2019/790 par autortiesībām un blakustiesībām digitālajā vienotajā tirgū (“DVT direktīva”) 17. panta 6. punktā noteiktā īpašā atbildības režīma piemērošanu un ietekmi.

CONSULTATION |
Kiberdrošības akta izvērtēšana

Komisija ir sākusi izvērtēt Kiberdrošības aktu (CSA), Regulu (ES) 2019/881) saskaņā ar šīs regulas 67. pantu.

CONSULTATION |
Digitālo pakalpojumu akts — neatkarīgu revīziju veikšana

Šīs deleģētās regulas mērķis ir noteikt nepieciešamos noteikumus attiecībā uz procedūrām, metodiku un veidnēm, ko izmanto ļoti lielu tiešsaistes platformu un ļoti lielu tiešsaistes meklētājprogrammu revīzijās, kā noteikts Digitālo pakalpojumu tiesību aktā (DPA).

CONSULTATION |
Deleģētā regula par digitālo pakalpojumu tiesību aktā paredzēto piekļuvi datiem

Jaunais regulējums attiecībā uz pārbaudītu pētnieku piekļuvi datiem no ļoti lielām tiešsaistes platformām un ļoti lielām meklētājprogrammām ir svarīgs digitālo pakalpojumu tiesību akta pasākums, kura mērķis ir palielināt platformu pārredzamību un pārskatatbildību. Komisijai ir jāpieņem deleģētie akti, lai sīkāk precizētu nosacījumus, saskaņā ar kuriem būtu jānotiek datu kopīgošanai, un mērķus, kādiem datus var izmantot, un attiecīgās procedūras, ņemot vērā iesaistīto dalībnieku tiesības un intereses un vajadzības gadījumā neatkarīgus konsultāciju mehānismus.

CONSULTATION |
Uzaicinājums iesniegt atsauksmes: Virtuālā pasaule (metaversi)

Eiropas Komisija izstrādās redzējumu par jaunām virtuālām pasaulēm (piemēram, metaversiem), pamatojoties uz digitālo tiesību un ES tiesību aktu un vērtību ievērošanu. Jūsu ieguldījums tiks ņemts vērā, pilnveidojot un pilnveidojot šo iniciatīvu.