Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publicatie

De Europese Commissie wijst het register aan van het.eu-topniveaudomein voor de komende vijf jaar

Op 25 oktober heeft de Europese Commissie een besluit aangenomen waarbij het Europees register voor internetdomeinen (EURid) wordt aangewezen als het.eu-topniveaudomeinregister (TLD) van 2022 tot 2027. 

" "

© PashaIgnatov - iStock Getty Images Plus

Naar aanleiding van de beoordeling door de Europese Commissie van de in aanmerking komende aanvragen heeft EURid, de in België gevestigde organisatie zonder winstoogmerk, de eerste plaats ingenomen onder de aanvragers. De selectie was het resultaat van een vergelijkende procedure, na de in maart 2021 gelanceerde oproep tot het indienen van selectieprocedures. De toegepaste selectiecriteria zijn vastgesteld in de gedelegeerde verordening en zijn nader gespecificeerd in de oproep tot het indienen van selectieprocedures. Hiertoe behoren de kwaliteit van de dienstverlening, de menselijke en technische capaciteit en de financiële draagkracht. 

De Commissie heeft EURid aangewezen als register van de.eu-domeinnaam voor de komende vijf jaar. EURid is in feite het huidige register voor het.eu-TLD, dat is aangewezen uit hoofde van de vorige verordening, die werd gewijzigd en ingetrokken bij een herziening en aangenomen.eu-verordening, met een contract dat in 2022 afloopt. Onder voorbehoud van succesvolle contractonderhandelingen zal EURid worden uitgenodigd om een nieuwe concessieovereenkomst voor diensten met de Europese Commissie te sluiten.

Met 3.7 miljoen register.eu-domeinnamen in april 2021 is het.eu-domein het op vier na grootste TLD ter wereld, waardoor EU-burgers en -ondernemingen en -organisaties die in de Unie zijn gevestigd, een domeinnaam kunnen registreren. Het wordt ook gebruikt door instellingen, agentschappen en organen van de Unie. De.eu-domeinnaam is beschikbaar in elk alfabet dat in de hele EU wordt gebruikt. Het.eu-TLD heeft tot doel de identiteit van de Unie te helpen versterken en de waarden van de Unie online te bevorderen, zoals meertaligheid, eerbiediging van de privacy en veiligheid van gebruikers, eerbiediging van de mensenrechten en specifieke prioriteiten van de Unie op digitaal gebied. 

Meer informatie over de EU

 

Related content

Oproep voor de selectie van het.eu-topniveaudomeinregister — Resultaat van fase 1 — In aanmerking komende aanvragers

News article | 09 Juli 2021

Overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1083 van de Commissie en de oproep tot selectie 2021-026011 stelt de Europese Commissie alle belanghebbenden in kennis van haar besluit om de hieronder vermelde aanvragers in aanmerking te laten komen als resultaat van fase 1 (beoordeling van subsidiabiliteit en niet-uitsluiting) van de procedure. Deze kandidaten worden toegelaten tot fase 2 (selectie) van de procedure die wordt afgesloten met de aanwijzing van het.eu-register.