Skip to main content
De digitale toekomst van Europa vormgeven

Raadplegingen

Zoekopties

Zoekresultaten (152)


CONSULTATION |
Verzoek om input over de Europese wet inzake mediavrijheid

De Commissie heeft een oproep tot het indienen van feitenmateriaal gedaan over de komende Europese wet inzake mediavrijheid, die tot doel heeft de integriteit, het pluralisme en de onafhankelijkheid van de mediamarkt van de EU te waarborgen.

CONSULTATION |
Civielrechtelijke aansprakelijkheid — Aanpassing van de regels aan het digitale tijdperk en kunstmatige intelligentie

Deze openbare raadpleging heeft tot doel: de relevantie te bevestigen van de vraagstukken die in de evaluatie uit 2018 van de richtlijn productaansprakelijkheid aan het licht zijn gekomen (bv. hoe de richtlijn moet worden toegepast op producten in de digitale en circulaire economie) en informatie en inzichten te verzamelen over hoe de richtlijn kan worden verbeterd (deel I); informatie te verzamelen over de noodzaak en mogelijke manieren om vraagstukken aan te pakken die specifiek verband houden met door AI-systemen veroorzaakte schade, zowel met betrekking tot de richtlijn

CONSULTATION |
Toegankelijk internet — digitale inhoud voor mensen met een handicap — herziening van de EU-regels

De raadpleging is bedoeld om de standpunten te verzamelen van alle belanghebbenden, waaronder de nationale, regionale en lokale autoriteiten; onafhankelijke instanties die zich bezighouden met toegankelijkheid, ngo’s en organisaties die ouderen en personen met een beperking vertegenwoordigen, actoren uit de industrie en technologieleveranciers, academische instellingen en certificerende instanties, deskundigen op het gebied van toegankelijkheid, en burgers, in het bijzonder personen met een handicap of een functionele beperking, en ouderen.

CONSULTATION |
Geef uw mening over de rechten van kinderen online

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de rechten van alle kinderen en jongeren bevorderen, beschermen, eerbiedigen en verwezenlijken wanneer zij online gaan? Geef uw mening in de #DigitalDecade4YOUth-raadpleging, die loopt van 1 september tot en met 11 oktober 2021.

CONSULTATION |
Openbare raadpleging over de datawet

Het doel van de datawet is maatregelen voor te stellen voor een eerlijke data-economie waarbij de toegang tot en het gebruik van data worden gewaarborgd, ook in business-to-business- en business-to-governmentsituaties. Het initiatief zou geen wijziging van de wetgeving inzake gegevensbescherming inhouden en zou stimulansen met betrekking tot het genereren van data behouden. Dit initiatief voorziet ook in een herziening van Richtlijn 96/9/EG betreffende de rechtsbescherming van databanken, om ervoor te zorgen dat deze relevant blijft voor de data-economie. Deze vragenlijst is bedoeld om alle

CONSULTATION |
Openbare raadpleging over een reeks Europese digitale beginselen

Naar aanleiding van haar mededeling over het digitale decennium van 9 maart heeft de Commissie een openbare raadpleging gehouden over de formulering van een reeks digitale beginselen om de waarden van de EU in de digitale ruimte te bevorderen en te handhaven. Deze raadpleging, die loopt tot 2 september 2021, is bedoeld om een breed maatschappelijk debat te openen en standpunten te verzamelen van burgers, niet-gouvernementele en maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheden en alle belanghebbende partijen. Deze beginselen zullen de EU en de lidstaten tot leidraad dienen bij het ontwerpen