Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Публикация

Европейската комисия определя службата по регистрация на домейна от първо ниво.eu за следващите пет години

На 25 октомври Европейската комисия прие решение за определяне на Европейския регистър за интернет домейни (EURid) за служба по регистрация на домейна от първо ниво „.eu“ (TLD) за периода 2022—2027 г. 

" "

© PashaIgnatov - iStock Getty Images Plus

В резултат на оценката на Европейската комисия на допустимите заявления EURid, установената в Белгия организация с нестопанска цел, се класира на първо място сред кандидатите. Подборът е резултат от състезателна процедура след поканата за подбор, публикувана през март 2021 г. Прилаганите критерии за подбор са определени в делегирания регламент и са уточнени допълнително в поканата за подбор. Те включват качество на услугите, човешки и технически капацитет и финансово състояние. 

Комисията определи EURid за служба по регистрация на домейна.eu за следващите пет години. В действителност EURid е настоящият регистър за домейна от първо ниво.eu, определен съгласно предишния регламент, който беше изменен и отменен с преглед и приемане на Регламента за домейна от първо ниво.eu, с договор, който изтича през 2022 г. След успешни преговори за сключване на договор EURid ще бъде поканено да сключи нов договор за концесия за услуги с Европейската комисия.

С 3.7 милиона регистрирани имена на домейни.eu през април 2021 г. домейна.eu е осмият по големина ДПН с код на държава в света, който дава възможност на гражданите на ЕС, предприятията и организациите, установени в Съюза, да регистрират име на домейн. Той се използва и от институциите, агенциите и органите на Съюза. Името на домейна.eu е достъпно на всяка азбука, използвана в целия ЕС. Целта на домейна от първо ниво.eu е да спомогне за укрепване на идентичността на Съюза и за популяризиране на ценностите на Съюза онлайн, като многоезичието, зачитането на неприкосновеността на личния живот и сигурността на потребителите, зачитането на правата на човека, както и специфичните приоритети на Съюза в областта на цифровите технологии. 

За повече информация: EU

 

Related content

Покана за избор на регистър на домейна от първо ниво.eu — Резултат от фаза 1 — Допустими кандидати

News article | 09 юли 2021

В съответствие с делегиран регламент (ЕС) 2020/1083 на Комисията и поканата за подбор за периода 2021—026011 г. Европейската комисия информира всички заинтересовани страни за решението си да обяви кандидатите, изброени по-долу, за допустими в резултат на етап 1 (оценка на допустимостта и липсата на изключване) на процедурата. Тези кандидати се допускат до етап 2 (подбор) на процедурата, която ще приключи с определянето на службата по регистрация на домейна.eu.