Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Komisia predkladá nové iniciatívy pre digitálne infraštruktúry budúcnosti

Komisia predstavila súbor možných opatrení na podporu inovácií, bezpečnosti a odolnosti digitálnych infraštruktúr. Budúca konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva závisí od týchto pokročilých infraštruktúr a služieb digitálnych sietí, keďže rýchla, bezpečná a rozšírená pripojiteľnosť je nevyhnutná pre zavádzanie technológií, ktoré nás privedú do sveta zajtrajška: telemedicína, automatizovaná jazda, prediktívna údržba budov alebo presné poľnohospodárstvo.

Commission presents new initiatives for digital infrastructures of tomorrow

iStock Photos Getty Images Plus

Cieľom tohto balíka opatrení v oblasti digitálnej pripojiteľnosti je začať diskusiu so zainteresovanými stranami, členskými štátmi a podobne zmýšľajúcimi partnermi o tom, ako formovať budúce politické opatrenia EÚ s cieľom dosiahnuť konsenzus:

  • V bielej knihe s názvom Ako zvládnuť potreby digitálnej infraštruktúry Európy?“ sa analyzujú výzvy, ktorým Európa v súčasnosti čelí pri zavádzaní budúcich sietí pripojiteľnosti, a predstavujú možné scenáre na prilákanie investícií, podporu inovácií, zvýšenie bezpečnosti a dosiahnutie skutočného digitálneho jednotného trhu.
  • Odporúčanie o bezpečnosti a odolnosti infraštruktúr podmorských káblov predstavuje súbor opatrení na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ zameraných na zlepšenie bezpečnosti a odolnosti podmorských káblov prostredníctvom lepšej koordinácie v celej EÚ, pokiaľ ide o riadenie aj financovanie.

Úplná tlačová správa

Viac informácií o politikách v oblasti prepojenosti