Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Európsky úrad pre umelú inteligenciu

Európsky úrad pre umelú inteligenciu bude centrom odborných znalostí v oblasti umelej inteligencie v celej EÚ. Bude zohrávať kľúčovú úlohu pri vykonávaní aktu o umelej inteligencii, najmä pokiaľ ide o univerzálnu umelú inteligenciu, podporovať rozvoj a využívanie dôveryhodnej umelej inteligencie a medzinárodnú spoluprácu.

  Fialové pozadie s tým, čo vyzerá ako pokrčená papierová guľa v strede. Biele písmená hovoria o umelej inteligencii
  The image depicts a symbolic handshake between a human hand and a robotic hand. The background is vibrant purple with abstract digital elements, including hexagonal shapes and connecting lines. The robotic hand is detailed, showcasing mechanical components like wires and joints. On the left side of the image, there’s white text that reads “EUROPEAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE OFFICE” encircled by stars. The overall theme seems to represent collaboration or partnership between humanity and AI

 

Európsky úrad pre umelú inteligenciu bude podporovať vývoj a používanie dôveryhodnej umelej inteligencie a zároveň chrániť pred rizikami spojenými s umelou inteligenciou. Úrad pre umelú inteligenciu bol zriadený v rámci Európskej komisie ako centrum odborných znalostí v oblasti umelej inteligencie a tvorí základ jednotného európskeho systému riadenia umelej inteligencie.

Cieľom EÚ je zabezpečiť, aby bola umelá inteligencia bezpečná a dôveryhodná. Na tento účel jeakto umelej inteligenciivôbec prvým komplexným právnym rámcom pre umelú inteligenciu na celom svete, ktorý zaručuje zdravie, bezpečnosť a základné práva ľudí a poskytuje právnu istotu podnikom vo všetkých 27 členských štátoch.

Úrad pre umelú inteligenciu je jedinečne vybavený na podporuprístupu EÚk umelej inteligencii. Bude zohrávať kľúčovú úlohu pri vykonávaní aktu o umelej inteligencii tým, že bude podporovať riadiace orgány v členských štátoch pri plnení ich úloh. Bude presadzovať pravidlá pre modely umelej inteligencie na všeobecné účely. To sa opiera o právomoci udelené Komisii aktom o umelej inteligencii vrátane schopnosti vykonávať hodnotenia modelov umelej inteligencie na všeobecné účely, požadovať informácie a opatrenia od poskytovateľov modelov a uplatňovať sankcie. Úrad pre umelú inteligenciu podporuje aj inovačný ekosystém dôveryhodnej umelej inteligencie s cieľom využívať spoločenské a hospodárske prínosy. Zabezpečí strategický, koherentný a účinný európsky prístup k umelej inteligencii na medzinárodnej úrovni a stane sa globálnym referenčným bodom.

V záujme informovaného rozhodovania úrad pre umelú inteligenciu spolupracuje s členskými štátmi a širšou expertnou komunitou prostredníctvom špecializovaných fór a expertných skupín. Spájajú sa v nich poznatky vedeckej obce, priemyslu, think tankov, občianskej spoločnosti a ekosystému s otvoreným zdrojovým kódom, čím sa zabezpečuje zohľadnenie ich názorov a odborných znalostí. Úrad pre umelú inteligenciu, ktorý je založený na komplexných poznatkoch o ekosystéme umelej inteligencie vrátane pokroku v oblasti spôsobilostí, zavádzania a ďalších trendov, podporuje dôkladné pochopenie potenciálnych prínosov a rizík.

GenAI4EU

V januári 2024 Komisia spustila inovačný balík v oblasti umelej inteligencie na podporu startupov a MSP pri vývoji dôveryhodnej umelej inteligencie, ktorá je v súlade s hodnotami a pravidlami EÚ. Súčasťou tohto balíka bola iniciatíva GenAI4EU aj kancelária pre umelú inteligenciu. Spoločne prispejú k vývoju nových prípadov použitia a nových aplikácií v 14 priemyselných ekosystémoch Európy, ako aj vo verejnom sektore. Oblasti použitia zahŕňajú robotiku, zdravie, biotechnológie, výrobu, mobilitu, klímu a virtuálne svety.

  Central chip reads “GenAI4EU”. 12 icons around representing a different field or sector: Virtual worlds and digital twins Public sector Robotics Healthcare Biotechnologies and chemicals Materials and batteries Manufacturing and engineering Climate change and environmental sustainability Mobility Cybersecurity Aerospace AgriFood and Sciences

Štruktúra úradu pre umelú inteligenciu

Riaditeľstvo AGR CONNECT prechádza reorganizáciou. Od 16. júna bude organizačná štruktúra európskeho úradu pre umelú inteligenciu pozostávať z 5 oddelení a 2 poradcov, čo odráža jeho mandát. Patria medzi ne:

 • Oddelenie Excelentnosť v umelej inteligencii a robotike
 • Oddelenie „Regulácia a dodržiavanie predpisov“
 • Oddelenie „bezpečnosť umelej inteligencie“
 • Oddelenie „Inovácia a koordinácia politík v oblasti umelej inteligencie“
 • Oddelenie „Umelá inteligencia pre spoločenský prospech“
 • Hlavný vedecký poradca
 • Poradca pre medzinárodné záležitosti
  Organisational chart - European AI office. On top a box “Artificial Intelligence Office.” Hierarchical structure with the title at the top: two sub-levels of positions or departments. On the left - Lead Scientific Advisor and the Advisor for International Affairs. On the right: Excellence in AI and Robotics, AI Regulation and Compliance, AI Safety, AI Innovation and Policy Coordination, AI for Societal Good.

Úrad pre umelú inteligenciu bude zamestnávať viac ako 140 zamestnancov vrátane technologických špecialistov, administratívnych asistentov, právnikov, politických špecialistov a ekonómov (ďalšie podrobnosti nájdete nižšie).

Úlohy úradu pre umelú inteligenciu

Podpora aktu o umelej inteligencii a presadzovaniepravidiel o umelej inteligencii na enerálne účely

Úrad pre umelú inteligenciu využíva svoje odborné znalosti na podporu vykonávania aktu o umelej inteligencii tým, že:

 • Prispievanie k jednotnému uplatňovaniu aktu o umelej inteligencii vo všetkých členských štátoch vrátane zriadenia poradných orgánov na úrovni EÚ, uľahčovanie podpory a výmeny informácií
 • Vývoj nástrojov, metodík a referenčných hodnôt na hodnotenie spôsobilostí a dosahu modelov umelej inteligencie na všeobecné účely a klasifikácia modelov so systémovými rizikami
 • Vypracovanie najmodernejších kódexov postupov s cieľom podrobne opísať pravidlá v spolupráci s poprednými vývojármi umelej inteligencie, vedeckou komunitou a inými odborníkmi
 • Vyšetrovanie možných porušení pravidiel vrátane hodnotení na posúdenie schopností modelu a požadovanie od poskytovateľov, aby prijali nápravné opatrenia
 • Príprava usmernení a usmernení, vykonávacích a delegovaných aktov a iných nástrojov na podporu účinného vykonávania aktu o umelej inteligencii a monitorovanie súladu s nariadením

Posilnenie vývoja a využívania dôveryhodnej umelej inteligencie

Cieľom Komisie je podporovať dôveryhodnú umelú inteligenciu na celom vnútornom trhu. Úrad preumelú inteligenciu v spolupráci s príslušnými verejnými a súkromnými aktérmi a startupovou komunitou k tomu prispieva:

 • Pokrok v opatreniach a politikách na využívanie spoločenských a hospodárskych prínosov umelej inteligencie v celej EÚ
 • Poskytovanie poradenstva o najlepších postupoch a umožnenie okamžitého prístupu k experimentálnym prostrediam pre umelú inteligenciu, testovaniu v reálnom svete a iným európskym podporným štruktúram na zavádzanie umelej inteligencie
 • Podpora inovačných ekosystémov dôveryhodnej umelej inteligencie s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a hospodársky rast EÚ
 • Pomoc Komisii pri využívaní transformačných nástrojov umelej inteligencie a posilňovaní gramotnosti v oblasti umelej inteligencie

Podpora medzinárodnej spolupráce

Na medzinárodnej úrovni úrad pre umelú inteligenciu prispieva k strategickému, koherentnému a účinnému prístupu EÚ tým, že:

 • Podpora prístupu EÚ k dôveryhodnej umelej inteligencii vrátane spolupráce s podobnými inštitúciami na celom svete
 • Podpora medzinárodnej spolupráce a riadenia v oblasti umelej inteligencie s cieľom prispieť ku globálnemu prístupu k umelej inteligencii
 • Podpora rozvoja a vykonávania medzinárodných dohôd o umelej inteligencii vrátane podpory členských štátov

S cieľom účinne vykonávať všetky úlohy na základe dôkazov a prognóz úrad pre umelú inteligenciu nepretržite monitoruje ekosystém umelej inteligencie, technologický vývoj a vývoj na trhu, ale aj vznik systémových rizík a akékoľvek iné relevantné trendy.

Spolupráca s inštitúciami, odborníkmi a zainteresovanými stranami

Pre prácu úradu pre umelú inteligenciu je nevyhnutná spolupráca s rôznymi inštitúciami, odborníkmi a zainteresovanými stranami.

Na inštitucionálnej úrovni úrad pre umelú inteligenciu úzko spolupracuje s Európskou radoupre umelú inteligenciu,ktorú tvoria zástupcovia členských štátov, a s Európskymcentrom Komisie pre transparentnosť algoritmov (ECAT).

Vedecká skupina nezávislých odborníkov zabezpečuje silné prepojenie s vedeckou komunitou. Ďalšie technické odborné znalosti sa zhromažďujú v poradnom fóre, ktoré predstavuje vyvážený výber zainteresovaných strán vrátane priemyslu, startupov a MSP, akademickej obce, think tankov a občianskej spoločnosti. Úrad pre umelú inteligenciu môže spolupracovať aj s jednotlivými odborníkmi a organizáciami. Vytvorí aj fóra na spoluprácu poskytovateľov modelov a systémov umelej inteligencie vrátane umelej inteligencie na všeobecné účely a podobne pre komunitu s otvoreným zdrojovým kódom s cieľom vymieňať si najlepšie postupy a prispievať k vypracovaniu kódexov správania a kódexov postupov.

Úrad pre umelú inteligenciu bude dohliadať aj na pakt o umelej inteligencii, ktorý podnikom umožňuje spolupracovať s Komisiou a inými zainteresovanými stranami, ako je výmena najlepších postupov a zapojenie sa do činností. Toto zapojenie sa začne pred nadobudnutím účinnosti aktu o umelej inteligencii a umožní podnikom plánovať dopredu a pripraviť sa na vykonávanie aktu o umelej inteligencii. To všetko bude súčasťouiniciatívy Komisie Európska aliancia pre umelúinteligenciu scieľom nadviazať otvorený politický dialóg o umelej inteligencii.

Ďalšie iniciatívy na podporu dôveryhodného vývoja a zavádzania umelej inteligencie v rámci EÚ sú zmapované vkoordinovanompláne v oblasti umelej inteligencie.

Pracovné príležitosti a spolupráca

Úrad pre umelú inteligenciu bude zamestnávať talenty s rôznymi skúsenosťami v oblasti politiky, technickej a právnej práce a administratívnej pomoci. 

Môžete sa tiež zaregistrovať, aby ste dostávali aktualizácie z kancelárie pre umelú inteligenciu.

Európsky úrad pre umelú inteligenciu môžete kontaktovať prostredníctvom týchto kontaktných údajov: CNECT-AIOFFICE@ec.europa.eu v prípade všeobecných otázok a CNECT-AIOFFICE-RECRUITMENT@ec.europa.eu v prípade otázok týkajúcich sa pracovných príležitostí.

Podujatia

webinár Európskeho úradu pre umelú inteligenciu 

Prvý webinár o logike riadenia rizík aktu o umelej inteligencii a súvisiacich normách sa uskutočnil 30. mája.
 

Zobraziť záznam

Stiahnuť snímky

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Umelá inteligencia

Cieľom EÚ je vybudovať dôveryhodnú umelú inteligenciu, ktorá stavia ľudí na prvé miesto.

Pozri aj

Továrne na umelú inteligenciu

Továrne na umelú inteligenciu využívajú superpočítačovú kapacitu spoločného podniku EuroHPC na vývoj dôveryhodných špičkových generatívnych modelov umelej inteligencie.

Jazykové technológie

Jazykové technológie otvárajú bránu pre prepojenejšiu, inovatívnu a prístupnejšiu Európu.

Európsky prístup k umelej inteligencii

Prístup EÚ k umelej inteligencii sa sústreďuje na excelentnosť a dôveru s cieľom posilniť výskumnú a priemyselnú kapacitu a zároveň zaistiť bezpečnosť a základné práva.