Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Vykonávanie smernice NIS na Malte

Na tejto stránke sa uvádza súčasný stav vykonávania smernice NIS na Malte a kontaktné miesta.

Obsah sa bude postupne aktualizovať, keďže informácie budú sprístupnené Komisii bez toho, aby bolo dotknuté formálne posúdenie súladu transpozičných opatrení s požiadavkami smernice NIS. 

Stav transpozície

Transponované.

Národná stratégia v oblasti bezpečnosti sietí a informačných systémov

Podrobnosti tbd.

Jednotné kontaktné miesto

Oddelenie pre ochranu kritickej informačnej infraštruktúry

Adresa: Ministerstvo vnútra a národnej bezpečnosti 201, Strait Street Valletta VLT 1433

E-mail: maltacip@gov.mt

Telefón: + 356 2568 9800

Príslušný vnútroštátny orgán pre DSPs

Rovnako ako jednotné kontaktné miesto.

Príslušné vnútroštátne orgány pre OES

Rovnako ako jednotné kontaktné miesto.

Národná jednotka CSIRT

CSIRTMalta

E-mail: csirtmalta@gov.mt

Telefón: + 356 2122 1334

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Súčasný stav transpozície smernice NIS

Komisia spolu s Agentúrou Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť úzko spolupracuje s členskými štátmi s cieľom zabezpečiť transpozíciu smernice NIS do vnútroštátnych právnych predpisov.

Pozri aj