Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Δημοσίευση

Επενδύσεις άνω των 760 εκατ. EUR από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» για την ψηφιακή μετάβαση και την κυβερνοασφάλεια της Ευρώπης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση των προγραμμάτων εργασίας του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» για την περίοδο 2023-2024.

Over €760 million investment from the Digital Europe Programme for Europe’s digital transition and cybersecurity

European Commission

Η Επιτροπή ενέκρινε τα τροποποιημένα προγράμματα εργασίας για το 2024 για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», στα οποία περιγράφονται οι στόχοι και οι ειδικοί θεματικοί τομείς που θα λάβουν χρηματοδότηση συνολικού ύψους 762.7 εκατ. ευρώ. Τα εν λόγω προγράμματα εργασίας περιλαμβάνουν στρατηγικές επενδύσεις που θα είναι καθοριστικής σημασίας για την υλοποίηση αυτής της ψηφιακής δεκαετίας της Ευρώπης. Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» αποσκοπεί στην ενίσχυση της τεχνολογικής κυριαρχίας της Ευρώπης και στην παροχή ψηφιακών λύσεων στην αγορά προς όφελος των πολιτών, των δημόσιων διοικήσεων και των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Κύριο πρόγραμμα εργασίας

Το κύριο πρόγραμμα εργασίας ανέρχεται σε σχεδόν 549 εκατ. ευρώ για το 2024. Πάνω από το ήμισυ του ποσού αυτού θα διατεθεί για τη διασφάλιση της συνέχισης και της εξέλιξης των δραστηριοτήτων που ξεκίνησαν στο πλαίσιο προηγούμενων προγραμμάτων εργασίας και των δράσεων που έχουν ήδη δρομολογηθεί με το πρόγραμμα εργασίας 2023-2024 που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο. Το κύριο πρόγραμμα εργασίας καλύπτει συγκεκριμένα έργα ανάπτυξης που χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες, όπως υπερυπολογιστές, δεδομένα, τεχνητή νοημοσύνη, υπολογιστικό νέφος, κυβερνοασφάλεια και προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες,

Ένα άλλο 40 % της χρηματοδότησης του προγράμματος εργασίας για το 2024 θα παράσχει απτή στήριξη για την ομαλή υλοποίηση πολυπεριφερειακών έργων για την ψηφιακή δεκαετία, συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών για τις κοινοπραξίες ευρωπαϊκών ψηφιακών υποδομών (EDIC), ενισχυμένων προσπαθειών για την ΤΝ και πρόσθετων δράσεων που σχετίζονται με βασικές ψηφιακές πολιτικές, όπως οι εικονικοί κόσμοι, το υπολογιστικό νέφος και η κβαντική τεχνολογία.

Στο πλαίσιο της ψηφιακής δεκαετίας, τα πολυκρατικά έργα είναι έργα μεγάλης κλίμακας που μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας. Θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη να συνενώσουν και να συγκεντρώσουν πόρους για την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων που δεν θα ήταν σε θέση να αναπτύξουν μόνα τους. Για τη δημιουργία ενός πολυκρατικού έργου για το οποίο δεν υπάρχει άλλη νομική πράξη, το πρόγραμμα πολιτικής προβλέπει μια νέα νομική δομή, την κοινοπραξία ευρωπαϊκής ψηφιακής υποδομής (EDIC), η οποία θα καταστήσει δυνατή την ταχεία και ευέλικτη εφαρμογή.

Μετά από μια πολύ επιτυχημένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα EDIC, τα κράτη μέλη υπέβαλαν 38 προτάσεις, γεγονός που καταδεικνύει έντονη ζήτηση για το νέο αυτό μέσο. Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» θα στηρίξει επιλεγμένο αριθμό προτεινόμενων κοινοπραξιών, με ιδιαίτερη έμφαση σε έργα προσανατολισμένα στη βιομηχανία.

Αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη σημασία της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), το πρόγραμμα εργασίας για το 2024 αφιερώνει το ένα πέμπτο της χρηματοδότησής του στην ενίσχυση της στήριξης της ΤΝ. Αυτό περιλαμβάνει δράσεις που οικοδομούν ένα οικοσύστημα γύρω από μεγάλα μοντέλα γλώσσας και ΤΝ στην Ευρώπη, παρέχουν στήριξη για την εφαρμογή και τη συμμόρφωση με την πράξη για την ΤΝ, χρηματοδοτούν την πλατφόρμα εικονικών ανθρώπινων δίδυμων, προωθούν την καινοτομία στον τομέα της ΤΝ στην υγειονομική περίθαλψη και συνεχίζουν να χρηματοδοτούν έργα όπως η « Προορισμός Γη».

Το πρόγραμμα του 2024 εισάγει επίσης νέες δράσεις σε βασικούς τομείς ψηφιακής πολιτικής. Σε αυτά περιλαμβάνονται η χρηματοδότηση εκκίνησης για πιλοτικό έργο που αποδεικνύει την αδιάλειπτη ολοκλήρωση και διαλειτουργικότητα του βιομηχανικού σκέλους του διαδικτύου των πραγμάτων με την ανάπτυξη του Telco Edge, τη δημιουργία κέντρου ικανοτήτων 3D για τον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς και την παροχή αισθητήρων μεταβολικής μαγνητικής τομογραφίας με βάση το κβανισμό για τη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου.

Πρόγραμμα εργασίας για την κυβερνοασφάλεια

Παράλληλα με το τροποποιημένο κύριο πρόγραμμα εργασίας, η Επιτροπή δημοσίευσε την τροποποίηση του ειδικού προγράμματος εργασίας που επικεντρώνεται στην κυβερνοασφάλεια, με προϋπολογισμό ύψους 214 εκατ. EUR για το 2024, και θα έχει ως στόχο να στηρίξει ιδίως τον εντοπισμό και την ανταλλαγή κυβερνοαπειλών, την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την ετοιμότητα αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για κυβερνοεπιθέσεις και την αμοιβαία συνδρομή, καθώς και τα εθνικά κέντρα συντονισμού.

Θα διατεθεί χρηματοδότηση για την αποτελεσματική εφαρμογή τηςνομοθεσίας της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας NIS2 και της πράξης για την κυβερνοανθεκτικότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Ο μηχανισμός έκτακτης ανάγκης θα περιλαμβάνει δράσεις ετοιμότητας και αμοιβαίας συνδρομής που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα εργασίας του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, παράλληλα με τις δράσεις αντιμετώπισης συμβάντων που χρηματοδοτούνται από το κύριο πρόγραμμα εργασίας του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη».

Για την προώθηση της συνεργασίας και την ενίσχυση της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας σε κάθε κράτος μέλος, το πρόγραμμα εργασίας του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» στον κυβερνοχώρο θα παρέχει στήριξη σε υφιστάμενα ή νέα εθνικά κέντρα συντονισμού. Τα κέντρα αυτά λειτουργούν ως σημεία επαφής, αλληλεπιδρούν και βοηθούν τα ενδιαφερόμενα μέρη και συμβάλλουν στα στρατηγικά καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αρμοδιότητας στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας (ECCC).

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων γιατο πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»

Τα προγράμματα εργασίας θα εκτελούνται κυρίως μέσω επιχορηγήσεων και δημόσιων συμβάσεων. Ορισμένες δράσεις, όπως η πρωτοβουλία «Προορισμός Γη», θα υλοποιηθούν με οργανώσεις-εταίρους. Οι επενδύσεις που θα προκύψουν από τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων από τα προγράμματα εργασίας θα είναι σχεδόν διπλάσια από το ποσό της χρηματοδότησης της ΕΕ, καθώς τα έργα συγχρηματοδοτούνται σε ποσοστό 50 %.

Οι πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για το εν λόγω πρόγραμμα εργασίας του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» δημοσιεύθηκαν ήδη το 2023 και οι επόμενες θα δημοσιευθούν στις αρχές του 2024, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες την άνοιξη. Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων είναι ανοικτές σε επιχειρήσεις, δημόσιες διοικήσεις και άλλες οντότητες από τα κράτη μέλη της ΕΕ, τις χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ και τις χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα εργασίας, βλ. εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης χρηματοδότησης, ανατρέξτε εδώ.

Ιστορικό

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» είναι το πρώτο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ που επικεντρώνεται στην παροχή ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις και στους πολίτες. Με προγραμματισμένο συνολικό προϋπολογισμό ύψους 7.5 δισ. EUR σε διάστημα 7 ετών, θα επιταχύνει την οικονομική ανάκαμψη και θα διαμορφώσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας και της οικονομίας της Ευρώπης, αποφέροντας οφέλη ιδίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» υλοποιείται μέσω πολυετών προγραμμάτων εργασίας.

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» συμπληρώνει τις επενδύσεις στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων της ΕΕ, όπως τα προγράμματα «Ορίζων Ευρώπη», «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health), InvestEU, ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», καθώς και επενδύσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Ο κανονισμός για τη θέσπιση του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 11 Μαΐου 2021, τέθηκε σε ισχύ την ίδια ημέρα και εφαρμόζεται αναδρομικά από την 1 Ιανουαρίου 2021.

 

Περισσότερες πληροφορίες

Πρόγραμμα εργασίας του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη»

Συχνές ερωτήσεις για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»

Πώς θα λάβετε χρηματοδότηση;

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»

Τηλεφορτώσεις

1 - Amended Main Work Programme 2023-2024 - Main
Τηλεφόρτωση 
2 - Amended Work Programme 2023-2024 - Cybersecurity
Τηλεφόρτωση 

Related content

Παράρτημα της τροποποίησης των προγραμμάτων εργασίας του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» για την περίοδο 2023-2024

Policy and legislation | 27 Μάρτιος 2024

Η παρούσα εκτελεστική απόφαση τροποποιεί προηγούμενες αποφάσεις όσον αφορά τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» και την έγκριση του προγράμματος εργασίας για την περίοδο 2023-2024.