Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikācija

Investīcijas vairāk nekā 760 miljonu eiro apmērā no programmas “Digitālā Eiropa” Eiropas digitālajai pārejai un kiberdrošībai

Eiropas Komisija ir pieņēmusi grozījumu programmas “Digitālā Eiropa” 2023.–2024. gada darba programmās.

Over €760 million investment from the Digital Europe Programme for Europe’s digital transition and cybersecurity

European Commission

Komisija ir pieņēmusi programmas “Digitālā Eiropa” (DEP) grozītās darba programmas 2024. gadam, kurās izklāstīti mērķi un konkrētas tematiskās jomas, kas kopumā saņems finansējumu 762,7 miljonu EUR apmērā. Šīs darba programmas ietver stratēģiskas investīcijas, kas būs noderīgas šīs Eiropas digitālās desmitgades veidošanā. Programmas “Digitālā Eiropa” mērķis ir stiprināt Eiropas tehnoloģisko suverenitāti un digitālos risinājumus ieviest tirgū iedzīvotāju, publiskās pārvaldes iestāžu un uzņēmumu labā, vienlaikus veicinot Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšanu.

Galvenā darba programma

Galvenās darba programmas vērtība 2024. gadam ir gandrīz 549 miljoni eiro. Vairāk nekā puse no šīs summas tiks novirzīta, lai nodrošinātu to darbību turpināšanu un attīstību, kuras sāktas saskaņā ar iepriekšējām darba programmām un darbībām, kas jau sāktas ar martā publicēto 2023.–2024. gada darba programmu. Galvenā darba programma aptver konkrētus izvēršanas projektus, kuros izmanto digitālās tehnoloģijas, piemēram, superdatorus, datus, mākslīgo intelektu, mākoņdatošanu, kiberdrošību un padziļinātas digitālās prasmes,

Vēl 40 % no 2024. gada darba programmas finansējuma nodrošinās konkrētu atbalstu digitālās desmitgades daudzvalstu projektu netraucētai īstenošanai, tostarp Eiropas digitālās infrastruktūras konsorciju (EDIC) iespējām, pastiprinātiem centieniem MI jomā un papildu darbībām, kas saistītas ar galvenajām digitālajām rīcībpolitikām, piemēram, virtuālajām pasaulēm, mākoņdatošanu un kvantu politiku.

Digitālās desmitgades ietvaros daudzvalstu projekti ir liela mēroga projekti, kas var palīdzēt sasniegt digitālās desmitgades mērķrādītājus. Tie ļaus dalībvalstīm apvienoties un apvienot resursus, lai veidotu digitālās spējas, kuras tās nevarētu attīstīt vienatnē. Lai izveidotu daudzvalstu projektu, kurā nav cita juridiska instrumenta, politikas programmā ir paredzēta jauna juridiskā struktūra — Eiropas digitālās infrastruktūras konsorcijs (EDIC), kas nodrošinās ātru un elastīgu īstenošanu.

Pēc ļoti veiksmīga uzaicinājuma izteikt ieinteresētību attiecībā uz EDIC dalībvalstis ir iesniegušas 38 priekšlikumus, tādējādi apliecinot lielu pieprasījumu pēc šā jaunā instrumenta. Programma “Digitālā Eiropa” atbalstīs vairākus ierosinātos konsorcijus, īpašu uzmanību pievēršot uz rūpniecību orientētiem projektiem.

Atzīstot mākslīgā intelekta (MI) pieaugošo nozīmi, 2024. gada darba programmā viena piektā daļa no tā finansējuma ir atvēlēta MI atbalsta stiprināšanai. Tas ietver darbības, kas veido ekosistēmu ap lieliem valodas un MI modeļiem Eiropā, sniedz atbalstu MI akta īstenošanai un ievērošanai, finansē virtuālo cilvēka dvīņu platformu, veicina MI inovāciju veselības aprūpē un turpina finansēt tādus projektus kā “Galamērķis Zeme”.

Ar 2024. gada programmu tiek ieviestas arī jaunas darbības galvenajās digitālās politikas jomās. Tie ietver sagatavošanas finansējumu izmēģinājuma projektam, kas demonstrē industriālā lietiskā interneta Edge netraucētu integrāciju un sadarbspēju ar Telco Edge norisēm, kultūras mantojuma nozares 3D Kompetenču centra izveidi un kvantu metabolisko MRI sensoru nodrošināšanu vēža diagnosticēšanai un ārstēšanai.

Kiberdrošības darba programma

Līdztekus grozītajai galvenajai darba programmai Komisija publicēja grozījumu īpašajā darba programmā, kas vērsta uz kiberdrošību, kuras budžets 2024. gadam ir 214 miljoni EUR, un tās mērķis būs jo īpaši atbalstīt kiberdraudu atklāšanu un kopīgošanu, ES kiberdrošības tiesību aktu īstenošanu, gatavību ārkārtas situācijām kiberuzbrukumiem un savstarpējo palīdzību, valstu koordinācijas centrus.

Finansējums tiks darīts pieejamsES kiberdrošības tiesību aktu, tostarp TID2 direktīvas un Kibernoturības akta, efektīvai īstenošanai, īpašu uzmanību pievēršot mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam.

Ārkārtas mehānisms ietvers sagatavotības un savstarpējās palīdzības darbības, ko finansēs no kiberdrošības programmas “Digitālā Eiropa” darba programmas, līdzās darbībām reaģēšanai uz incidentiem, ko finansē no galvenās programmas “Digitālā Eiropa”.

Lai veicinātu sadarbību un stiprinātu kiberdrošības kompetenču kopienu katrā dalībvalstī, kiberdrošības programmas “Digitālā Eiropa” darba programma sniegs atbalstu esošajiem vai jaunajiem nacionālajiem koordinācijas centriem. Šie centri darbojas kā kontaktpunkti, mijiedarbojoties ar ieinteresētajām personām un palīdzot tām, kā arī sniedzot ieguldījumu Eiropas Kiberdrošības kompetenču centra (ECCC) stratēģisko uzdevumu izpildē.

Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus programmai “Digitālā Eiropa”

Darba programmas tiks īstenotas, galvenokārt izmantojot dotācijas un iepirkumus. Kopā ar partnerorganizācijām tiks veiktas dažas darbības, piemēram, iniciatīva “Galamērķis Zeme”. Ieguldījumi, ko radīs darba programmu uzaicinājumi, būs gandrīz divreiz lielāki par ES finansējuma summu, jo projekti tiek līdzfinansēti 50 % apmērā.

Pirmie uzaicinājumi iesniegt šo programmas “Digitālā Eiropa” darba programmu tika publicēti jau 2023. gadā, un nākamie uzaicinājumi tiks publicēti 2024. gada sākumā, un vēl citi uzaicinājumi tiks publicēti pavasarī. Uzaicinājumos var piedalīties uzņēmumi, publiskās pārvaldes iestādes un citas struktūras no ES dalībvalstīm, EBTA/EEZ valstīm un programmas “Digitālā Eiropa” asociētajām valstīm. Sīkāku informāciju par darba programmām skatīt šeit. Lai iegūtu plašāku informāciju par to, kā saņemt finansējumu, skatiet šeit.

Pamatinformācija

Programma “Digitālā Eiropa” ir pirmā ES finansējuma programma, kas vērsta uz digitālo tehnoloģiju ieviešanu uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Ar plānoto kopējo budžetu 7,5 miljardu eiro apmērā septiņu gadu laikā tas paātrinās ekonomikas atveseļošanu un veidos Eiropas sabiedrības un ekonomikas digitālo pārveidi, sniedzot labumu jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem. Programmu “Digitālā Eiropa” īsteno ar daudzgadu darba programmām.

Programma “Digitālā Eiropa” papildina investīcijas saskaņā ar citām ES programmām, piemēram, programmu “Apvārsnis Eiropa”, “ES — veselībai”, InvestEU, Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, kā arī investīcijas saskaņā ar Atveseļošanas un noturības mehānismu. Regula, ar ko izveido programmu “Digitālā Eiropa”, Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī tika publicēta un stājās spēkā 2021. gada 11. maijā un ar atpakaļejošu spēku tiek piemērota no 2021. gada 1. janvāra.

 

Sīkāka informācija

Programmas “Digitālā Eiropa” darba programma

Programmas “Digitālā Eiropa” bieži uzdotie jautājumi

Kā saņemt finansējumu?

Programmas “Digitālā Eiropa” faktu lapa

Lejupielādēšanai

1 - Amended Main Work Programme 2023-2024 - Main
Lejupielādēt 
2 - Amended Work Programme 2023-2024 - Cybersecurity
Lejupielādēt 

Related content