Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Pubblikazzjoni

Investiment ta’ aktar minn EUR 760 miljun mill-Programm Ewropa Diġitali għat-tranżizzjoni diġitali u ċ-ċibersigurtà tal-Ewropa

Il-Kummissjoni Ewropea adottat l-emenda tal-Programmi ta’ Ħidma tal-Programm Ewropa Diġitali 2023–2024

Over €760 million investment from the Digital Europe Programme for Europe’s digital transition and cybersecurity

European Commission

Il-Kummissjoni adottat il-programmi ta’ ħidma emendati għall-2024 għall-Programm Ewropa Diġitali (DEP) li jiddeskrivu l-objettivi u l-oqsma tematiċi speċifiċi li se jirċievu total ta’ EUR 762.7 miljun f’finanzjament. Dawn il-programmi ta’ ħidma jinkludu investimenti strateġiċi li se jkunu strumentali biex dan id-Deċennju Diġitali tal-Ewropa jsir. Il-programm Ewropa Diġitali għandu l-għan li jsaħħaħ is-sovranità teknoloġika tal-Ewropa u jġib soluzzjonijiet diġitali fis-suq għall-benefiċċju taċ-ċittadini, l-amministrazzjonijiet pubbliċi u n-negozji filwaqt li jikkontribwixxi għall-objettivi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew.

Programm ta’ Ħidma Prinċipali

Il-programm ta’ Ħidma ewlieni għandu valur ta’ kważi EUR 549 miljun għall-2024. Aktar minn nofs dan se jmur biex jiġu żgurati l-kontinwazzjoni u l-evoluzzjoni tal-attivitajiet li bdew taħt programmi ta’ ħidma preċedenti u dawk l-azzjonijiet diġà mnedija mill-Programm ta’ Ħidma 2023–2024 ippubblikat f’Marzu. Il-programm ta’ Ħidma ewlieni jkopri proġetti speċifiċi ta’ varar li jużaw teknoloġiji diġitali bħal superkompjuters, data, IA, cloud, ċibersigurtà, u ħiliet diġitali avvanzati,

40 % oħra tal-finanzjament tal-Programm ta’ Ħidma għall-2024 se jipprovdu appoġġ konkret għall-implimentazzjoni bla xkiel ta’ proġetti b’diversi kontej tad-Deċennju Diġitali inklużi opportunitajiet għall-Konsorzji Ewropej għall-Infrastruttura Diġitali (EDICs), sforzi msaħħa dwar l-IA, u azzjonijiet addizzjonali relatati ma’ politiki diġitali ewlenin bħad-dinjiet virtwali, il-cloud, u l-quantum.

Fil-qafas tad-Deċennju Diġitali, il-proġetti multinazzjonali huma proġetti fuq skala kbira li jistgħu jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-miri tad-deċennju diġitali. Dawn se jippermettu lill-Istati Membri jingħaqdu flimkien u jiġbru flimkien ir-riżorsi biex jibnu kapaċitajiet diġitali li ma jkunux jistgħu jiżviluppaw waħedhom. Biex jiġi stabbilit proġett multinazzjonali fejn ma jkun hemm l-ebda strument legali ieħor, il-programm ta’ politika jipprevedi struttura legali ġdida, il-Konsorzju Ewropew għall-Infrastruttura Diġitali (EDIC) li se jippermetti implimentazzjoni rapida u flessibbli.

Wara Sejħa għal Espressjoni ta’ Interess għall-EDICs ta’ suċċess kbir, l-Istati Membri ppreżentaw 38 proposta, u b’hekk urew domanda qawwija għal dan l-istrument il-ġdid. Il-programm Ewropa Diġitali se jappoġġa għadd magħżul ta’ konsorzji proposti, b’enfasi partikolari fuq proġetti orjentati lejn l-industrija.

Filwaqt li jirrikonoxxi l-importanza dejjem tikber tal-intelliġenza artifiċjali (IA), il-programm ta’ ħidma tal-2024 jiddedika wieħed minn ħamsa tal-finanzjament tiegħu għat-tisħiħ tal-appoġġ tal-IA. Dan jinkludi azzjonijiet li jibnu ekosistema madwar mudelli kbar tal-lingwa u tal-IA fl-Ewropa, jipprovdu appoġġ għall-implimentazzjoni u l-konformità mal-Att dwar l-IA, jiffinanzjaw il-Pjattaforma Virtwali tat-Twin Uman, jippromwovu l-innovazzjoni tal-IA fil-kura tas-saħħa, u jkomplu jiffinanzjaw proġetti bħal Destinazzjoni d-Dinja.

Il-programm 2024 jintroduċi wkoll azzjonijiet ġodda f’ oqsma ta’ politika diġitali ewlenin. Dawn jinkludu finanzjament inizjali għal proġett pilota li juri l-integrazzjoni u l-interoperabbiltà bla xkiel tal-Edge Industrijali tal-IoT mal-iżviluppi ta’ Telco Edge, l-istabbiliment ta’ Ċentru ta’ Kompetenza 3D għas-settur tal-Wirt Kulturali, u l-forniment ta’ sensuri tal-MRI metaboliċi bbażati fuq il-kwantum għad-dijanjożi u t-trattament tal-kanċer.

Programm ta’ Ħidma dwar iċ-Ċibersigurtà

Flimkien mal-programm ta’ ħidma ewlieni emendat, il-Kummissjoni ppubblikat l-emenda tal-programm ta’ ħidma speċifiku li jiffoka fuq iċ-ċibersigurtà, b’baġit ta’ EUR 214 miljun għall-2024 u se jkollha l-għan li tappoġġa b’mod partikolari d-detezzjoni u l-kondiviżjoni tat-theddid ċibernetiku, l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar iċ-ċibersigurtà, it-tħejjija għall-emerġenzi għaċ-ċiberattakki u l-assistenza reċiproka, iċ-ċentri nazzjonali ta’ koordinazzjoni.

Il-finanzjament se jkun disponibbli għall-implimentazzjoni effettivatal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar iċ-ċibersigurtà, inkluż id-Direttiva NIS2 u l-Att dwar ir-Reżiljenza Ċibernetika, b’enfasi speċjali fuq l-appoġġ għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju.

Il-mekkaniżmu ta’ Emerġenza se jinkludi azzjonijiet ta’ tħejjija u assistenza reċiproka ffinanzjati mill-programm ta’ ħidma tad-DEP dwar iċ-ċibersigurtà, flimkien ma’ azzjonijiet ta’ rispons għall-inċidenti ffinanzjati mill-programm ta’ ħidma ewlieni tad-DEP.

Sabiex titrawwem il-kollaborazzjoni u tissaħħaħ il-Komunità ta’ Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà f’kull Stat Membru, il-Programm ta’ Ħidma tad-DEP ċibernetiku se jipprovdi appoġġ għaċ-Ċentri Nazzjonali ta’ Koordinazzjoni eżistenti jew ġodda. Dawn iċ-ċentri jaġixxu bħala punti ta’ kuntatt, jinteraġixxu mal-partijiet ikkonċernati u jassistuhom, u jikkontribwixxu għall-kompiti strateġiċi taċ-Ċentru Ewropew ta’ Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà (ECCC).

Sejħiet għall-Programm Ewropa Diġitali

Il-programmi ta’ ħidma se jiġu eżegwiti prinċipalment permezz ta’ għotjiet u akkwisti. Se jitwettqu ftit azzjonijiet, bħall-inizjattiva Destinazzjoni d-Dinja ma’ organizzazzjonijiet sħab. L-investiment li s-sejħiet mill-programmi ta’ ħidma se jiġġeneraw se jkun kważi d-doppju tal-ammont mill-finanzjament tal-UE, peress li l-proġetti huma kofinanzjati b’rata ta’ 50 %.

L-ewwel sejħiet għal dan il-programm ta’ ħidma tal-Programm Ewropa Diġitali diġà ġew ippubblikati fl-2023 u dawk li jmiss se jiġu ppubblikati fil-bidu tal-2024, b’aktar minnhom fir-rebbiegħa. Is-sejħiet huma miftuħa għan-negozji, l-amministrazzjonijiet pubbliċi, u entitajiet oħra mill-Istati Membri tal-UE, il-pajjiżi tal-EFTA/ŻEE, u l-pajjiżi assoċjati mal-Programm Ewropa Diġitali. Għal aktar informazzjoni dwar il-Programmi ta’ Ħidma, jekk jogħġbok ara hawn. Biex tikseb aktar informazzjoni dwar kif tikseb finanzjament, jekk jogħġbok ara hawn.

Kuntest ġenerali

Il-programm Ewropa Diġitali huwa l-ewwel programm ta’ finanzjament tal-UE li jiffoka fuq it-twassil tat-teknoloġija diġitali lin-negozji u ċ-ċittadini. B’baġit totali ppjanat ta’ EUR 7.5 biljun fuq 7 snin, dan se jaċċellera l-irkupru ekonomiku u jsawwar it-trasformazzjoni diġitali tas-soċjetà u l-ekonomija tal-Ewropa, filwaqt li jġib benefiċċji b’mod partikolari għan-negozji żgħar u ta’ daqs medju. Il-programm Ewropa Diġitali huwa implimentat permezz ta’ programmi ta’ ħidma pluriennali.

Il-programm Ewropa Diġitali jikkomplementa l-investimenti taħt programmi oħra tal-UE, bħal Orizzont Ewropa, EU4Health, InvestEU, il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, kif ukoll investimenti taħt il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza. Ir-Regolament li jistabbilixxi l-Programm Ewropa Diġitali ġie ppubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali tal-UE fl-11 ta’ Mejju 2021, daħal fis-seħħ fl-istess jum, u beda applika retroattivament mill-1 ta’ Jannar 2021.

 

Għal Aktar Informazzjoni

Programm ta’ Ħidma Ewropa Diġitali

FAQ tal-Programm Ewropa Diġitali

Kif tikseb Finanzjament

Skeda informattiva tal-Programm Ewropa Diġitali

Downloads

1 - Amended Main Work Programme 2023-2024 - Main
Iddawnlowdja 
2 - Amended Work Programme 2023-2024 - Cybersecurity
Iddawnlowdja 

Related content