Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Foilseachán

Os cionn EUR 760 milliún d’infheistíocht ón gClár don Eoraip Dhigiteach le haghaidh aistriú digiteach agus cibearshlándáil na hEorpa

Ghlac an Coimisiún Eorpach an leasú ar Chláir Oibre an Chláir don Eoraip Dhigiteach 2023-2024

Over €760 million investment from the Digital Europe Programme for Europe’s digital transition and cybersecurity

European Commission

Ghlac an Coimisiún na cláir oibre leasaithe le haghaidh 2024 don Chlár don Eoraip Dhigiteach (DEP) ina leagtar amach na cuspóirí agus na réimsí sonracha a gheobhaidh cistiú EUR 762.7 milliún san iomlán. Áirítear ar na cláir oibre sin infheistíochtaí straitéiseacha a bheidh ríthábhachtach chun Deacáid Dhigiteach na hEorpa seo a dhéanamh. Is é is aidhm don Chlár don Eoraip Dhigiteach ceannasacht theicneolaíoch na hEorpa a neartú agus réitigh dhigiteacha a chur ar an margadh ar mhaithe le saoránaigh, riaracháin phoiblí agus gnólachtaí agus rannchuidiú le cuspóirí an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip ag an am céanna.

Príomhchlár Oibre

Is fiú beagnach EUR 549 milliún an Príomhchlár Oibre don bhliain 2024. Rachaidh breis agus leath den mhéid sin i dtreo a áirithiú go leanfar de na gníomhaíochtaí a thosaigh faoi chláir oibre roimhe seo agus faoi na gníomhaíochtaí sin a seoladh cheana faoin gclár oibre 2023-2024 a foilsíodh i mí an Mhárta agus go dtiocfaidh siad chun cinn. Cumhdaítear leis an bpríomhphlean oibre tionscadail shonracha imscartha a úsáideann teicneolaíochtaí digiteacha amhail sár-ríomhairí, sonraí, IS, an néal, an chibearshlándáil, agus ardscileanna digiteacha,

Tabharfaidh 40 % eile de chistiú Chlár Oibre 2024 tacaíocht nithiúil do chur chun feidhme rianúil thionscadail ilchontae na Deacáide Digití lena n- áirítear deiseanna do Chuibhreannais Eorpacha don Bhonneagar Digiteach ( EDICanna), iarrachtaí neartaithe maidir leis an intleacht shaorga, agus gníomhaíochtaí breise a bhaineann le príomhbheartais dhigiteacha amhail an saol fíorúil, an néalríomhaireacht agus an saol candamach.

Faoi chuimsiú na Deacáide Digití, is tionscadail ar mhórscála iad tionscadail ilnáisiúnta ar féidir leo rannchuidiú le spriocanna na deacáide digití a bhaint amach. Cuirfidh siad ar chumas na mBallstát teacht le chéile agus acmhainní a chomhthiomsú chun acmhainní digiteacha a fhorbairt nach mbeidís in ann a fhorbairt astu féin. Chun tionscadal ilnáisiúnta a bhunú i gcás nach bhfuil aon ionstraim dlí eile ann, foráiltear sa chlár beartais do struchtúr dlíthiúil nua, an Cuibhreannas don Bhonneagar Digiteach Eorpach (EDIC) a chumasóidh cur chun feidhme tapa solúbtha.

Tar éis gur éirigh go han-mhaith leis an nGlao ar Léiriú Spéise le haghaidh EDICanna, tá 38 dtogra curtha isteach ag na Ballstáit, rud a léiríonn éileamh láidir ar an ionstraim nua seo. Tacóidh an Clár don Eoraip Dhigiteach le líon roghnaithe de na cuibhreannais atá beartaithe, agus béim ar leith á leagan ar thionscadail atá dírithe ar an tionscal.

Agus aitheantas á thabhairt don tábhacht mhéadaitheach a bhaineann leis an intleacht shaorga (IS), caitheann clár oibre 2024 an cúigiú cuid dá chistiú chun tacaíocht IS a neartú. Áirítear leis sin gníomhaíochtaí lena bhforbraítear éiceachóras bunaithe ar shamhlacha móra teanga agus intleachta saorga san Eoraip, lena dtugtar tacaíocht do chur chun feidhme agus do chomhlíonadh an Ghnímh um an Intleacht Shaorga, lena maoinítear an tArdán Fíorúil Human Twin, lena gcuirtear nuálaíocht IS chun cinn sa chúram sláinte, agus lena leantar de thionscadail amhail Cinn Scríbe an Domhain a chistiú.

Le clár 2024, tugtar isteach freisin gníomhaíochtaí nua i bpríomhréimsí beartais dhigitigh. Áirítear orthu sin síolchistiú le haghaidh píolóta lena léirítear comhtháthú agus idir-inoibritheacht gan uaim IoT Edge le forbairtí Telco Edge, Lárionad Inniúlachta 3D a bhunú d’ earnáil na hOidhreachta Cultúrtha, agus braiteoirí meitibileacha MRI atá bunaithe ar chandamach a sholáthar le haghaidh diagnóisiú agus cóireáil ailse.

Clár Oibre maidirleis an gCibearchoireacht

I dteannta an phríomhchláir oibre leasaithe, d’fhoilsigh an Coimisiún an leasú ar an gclár oibre sonrach lena ndírítear ar an gcibearshlándáil, le buiséad EUR 214 mhilliún le haghaidh 2024 agus beidh sé d’aidhm aige tacú go háirithe le brath agus comhroinnt cibearbhagairtí, le cur chun feidhme reachtaíocht an Aontais maidir leis an gcibearshlándáil, le hullmhacht i gcás éigeandála le haghaidh cibearionsaithe agus le cúnamh frithpháirteach, le lárionaid náisiúnta chomhordúcháin.

Cuirfear cistiú ar fáil chunreachtaíocht an Aontais maidir leis an gcibearshlándáil a chur chun feidhme go héifeachtach, lena n-áirítear Treoir NIS2 agus an Gníomh um an gCibear-Athléimneacht, agus béim ar leith á leagan ar thacaíocht a thabhairt d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide.

Áireofar leis an Sásra Éigeandála gníomhaíochtaí ullmhachta agus cúnaimh fhrithpháirtigh arna gcistiú ag clár oibre CED cibearshlándála, taobh le gníomhaíochtaí freagartha ar theagmhais arna maoiniú ag an bpríomhchlár oibre DEP.

Chun comhar a chothú agus an Pobal Inniúlachta Cibearshlándála a neartú laistigh de gach Ballstát, cuirfear tacaíocht ar fáil leis an gClár Oibre maidir le Cibear-DEPanna do Lárionaid Chomhordúcháin Náisiúnta atá ann cheana nó do Lárionaid Chomhordúcháin Náisiúnta nua. Feidhmíonn na hionaid sin mar phointí teagmhála, ag idirghníomhú le geallsealbhóirí agus ag cabhrú leo, agus ag rannchuidiú le cúraimí straitéiseacha an Lárionaid Eorpaigh um Inniúlachtaí Cibearshlándála (ECCC).

Glaonna ar an gClár don Eoraip Dhigiteach

Cuirfear na cláir oibre i gcrích go príomha trí dheontais agus soláthairtí. Déanfar roinnt gníomhaíochtaí, amhail tionscnamh Destination Earth i gcomhar le heagraíochtaí comhpháirtíochta. An infheistíocht a ghinfear leis na glaonna ó na cláir oibre, is ionann í agus beagnach dhá oiread an mhéid a thiocfaidh as maoiniú ón Aontas, ós rud é go ndéantar tionscadail a chómhaoiniú ar ráta 50 %.

Foilsíodh na chéad ghlaonna ar chlár oibre an Chláir don Eoraip Dhigiteach cheana féin in 2023 agus foilseofar na chéad ghlaonna eile go luath in 2024, agus beidh níos mó le teacht san earrach. Tá na glaonna oscailte do ghnólachtaí, do riaracháin phoiblí, agus d’eintitis eile ó Bhallstáit an Aontais, ó thíortha CSTE/LEE, agus ó thíortha atá comhlachaithe leis an gClár don Eoraip Dhigiteach. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na Cláir Oibre, féach anseo. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi mhaoiniú a fháil, féach anseo le do thoil.

Cúlra

Is é an Clár don Eoraip Dhigiteach an chéad chlár maoiniúcháin de chuid an Aontais atá dírithe ar an teicneolaíocht dhigiteach a chur ar fáil do ghnólachtaí agus do shaoránaigh. Agus buiséad iomlán beartaithe de EUR 7.5 billiún thar thréimhse 7 mbliana, cuirfidh sé dlús leis an téarnamh eacnamaíoch agus múnlóidh sé claochlú digiteach shochaí agus gheilleagar na hEorpa, rud a rachaidh chun tairbhe do ghnólachtaí beaga agus meánmhéide go háirithe. Cuirtear an Clár don Eoraip Dhigiteach chun feidhme trí chláir oibre ilbhliantúla.

Comhlánaíonn an Clár don Eoraip Dhigiteach infheistíochtaí faoi chláir eile de chuid an Aontais, amhail Fís Eorpach, EU4Health, InvestEU, an tSaoráid um Chónascadhna hEorpa,chomh maith le hinfheistíochtaí faoin tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta. Foilsíodh an Rialachán lena mbunaítear an Clár don Eoraip Dhigiteach in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh an 11 Bealtaine 2021, tháinig sé i bhfeidhm an lá céanna, agus tá feidhm chúlghabhálach aige ón 1 Eanáir 2021.

 

Tuilleadh eolais

Clár Oibre an Chláir don Eoraip Dhigiteach

Ceisteanna Coitianta faoin gClár don Eoraip Dhigiteach

Conas Maoiniú a fháil

Bileog eolais faoin gClár don Eoraip Dhigiteach

Íoslódálacha

1 - Amended Main Work Programme 2023-2024 - Main
Íoslódáil 
2 - Amended Work Programme 2023-2024 - Cybersecurity
Íoslódáil 

Related content