Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikace

Investice ve výši více než 760 milionů eur z programu Digitální Evropa pro digitální transformaci Evropy a kybernetickou bezpečnost

Evropská komise přijala změnu pracovních programů programu Digitální Evropa na období 2023–2024.

Over €760 million investment from the Digital Europe Programme for Europe’s digital transition and cybersecurity

European Commission

Komise přijala pozměněné pracovní programy pro program Digitální Evropa na rok 2024, v nichž jsou uvedeny cíle a konkrétní tematické oblasti, které obdrží finanční prostředky v celkové výši 762,7 milionu EUR. Tyto pracovní programy zahrnují strategické investice, které budou mít zásadní význam pro realizaci této evropské digitální dekády. Cílem programu Digitální Evropa je posílit technologickou suverenitu Evropy a uvést digitální řešení na trh ve prospěch občanů, orgánů veřejné správy a podniků a zároveň přispět k cílům Zelené dohody pro Evropu.

Hlavní pracovní program

Hlavní pracovní program má na rok 2024 hodnotu téměř 549 milionů EUR. Více než polovina z toho bude směřovat k zajištění pokračování a vývoje činností, které byly zahájeny v rámci předchozích pracovních programů, a opatření, která již byla zahájena v rámci pracovního programu na období 2023–2024 zveřejněného v březnu. Hlavní pracovní program zahrnuje konkrétní projekty zavádění, které využívají digitální technologie, jako jsou superpočítače, data, umělá inteligence, cloud, kybernetická bezpečnost a pokročilé digitální dovednosti,

Dalších 40 % finančních prostředků z pracovního programu na rok 2024 poskytne konkrétní podporu pro hladké provádění víceúrovňových projektů digitální dekády, včetně příležitostí pro konsorcia evropské digitální infrastruktury (EDIC), zvýšeného úsilí v oblasti umělé inteligence a dalších opatření souvisejících s klíčovými digitálními politikami, jako jsou virtuální světy, cloud a kvantové technologie.

V rámci digitální dekády jsou projekty pro více zemí rozsáhlými projekty, které mohou přispět k dosažení cílů digitální dekády. Umožní členským státům, aby se spojily a spojily zdroje s cílem vybudovat digitální kapacity, které by samy o sobě nemohly rozvíjet. Za účelem vytvoření projektu pro více zemí, kde neexistuje žádný jiný právní nástroj, předpokládá politický program novou právní strukturu, konsorcium evropské digitální infrastruktury (EDIC), která umožní rychlé a pružné provádění.

V návaznosti na velmi úspěšnou výzvu k vyjádření zájmu informačních středisek ED předložily členské státy 38 návrhů, čímž prokázaly silnou poptávku po tomto novém nástroji. Program Digitální Evropa podpoří vybraný počet navrhovaných konsorcií se zvláštním zaměřením na projekty zaměřené na průmysl.

Pracovní program na rok 2024 uznává rostoucí význam umělé inteligence a věnuje jednu pětinu svého financování na posílení podpory umělé inteligence. To zahrnuje opatření zaměřená na budování ekosystému kolem velkých jazykových modelů a modelů umělé inteligence v Evropě, poskytování podpory pro provádění a dodržování aktu o umělé inteligenci, financování platformy virtuálního lidského dvojití, podporu inovací v oblasti umělé inteligence v oblasti zdravotní péče a pokračující financování projektů, jako je Cíl Země.

Program 2024 rovněž zavádí nová opatření v klíčových oblastech digitální politiky. Patří mezi ně počáteční financování pilotního projektu, který prokáže bezproblémovou integraci a interoperabilitu průmyslového internetu věcí s vývojem v oblasti Telco Edge, zřízení 3D kompetenčního centra pro odvětví kulturního dědictví a poskytování kvantových metabolických snímačů MRI pro diagnostiku a léčbu rakoviny.

Pracovní program v oblasti kybernetické bezpečnosti

Spolu s pozměněným hlavním pracovním programem zveřejnila Komise změnu zvláštního pracovního programu se zaměřením na kybernetickou bezpečnost s rozpočtem 214 milionů EUR na rok 2024 a jejím cílem bude podporovat zejména odhalování a sdílení kybernetických hrozeb, provádění právních předpisů EU v oblasti kybernetické bezpečnosti, připravenost na mimořádné události na kybernetické útoky a vzájemnou pomoc a národní koordinační centra.

Finanční prostředky budou k dispozici na účinné prováděníprávních předpisů EU v oblasti kybernetické bezpečnosti, včetně směrnice NIS2 a aktu o kybernetické odolnosti, se zvláštním zaměřením na podporu malých a středních podniků.

Mechanismus pro mimořádné situace bude zahrnovat opatření v oblasti připravenosti a vzájemné pomoci financovaná z pracovního programu Digitální Evropa pro kybernetickou bezpečnost, vedle opatření reakce na incidenty financovaných z hlavního pracovního programu Digitální Evropa.

S cílem podpořit spolupráci a posílit komunitu kompetencí pro kybernetickou bezpečnost v každém členském státě poskytne pracovní program Digitální Evropa pro kybernetickou bezpečnost podporu stávajícím nebo novým národním koordinačním centrům. Tato centra působí jako kontaktní místa, spolupracují se zúčastněnými stranami a pomáhají jim a přispívají ke strategickým úkolům Evropského centra kompetencí pro kybernetickou bezpečnost (ECCC).

Výzvy k předkládání návrhů v rámci programu Digitální Evropa

Pracovní programy budou prováděny především prostřednictvím grantů a veřejných zakázek. Ve spolupráci s partnerskými organizacemi bude provedeno několik akcí, jako je iniciativa Cíl Země. Investice, které výzvy z pracovních programů vygenerují, budou téměř dvojnásobné ve srovnání s finančními prostředky EU, neboť projekty jsou spolufinancovány ve výši 50 %.

První výzvy k předložení tohoto pracovního programu v rámci programu Digitální Evropa byly zveřejněny již v roce 2023 a další výzvy budou zveřejněny počátkem roku 2024, přičemž další budou následovat na jaře. Výzvy jsou otevřeny podnikům, orgánům veřejné správy a dalším subjektům z členských států EU, zemí ESVO EHP a zemí přidružených k programu Digitální Evropa. Více informací o pracovních programech naleznete zde. Více informací o tom, jak získat finanční prostředky, naleznete zde.

Pozadí

Program Digitální Evropa je prvním programem financování EU, který je zaměřen na poskytování digitálních technologií podnikům a občanům. Díky plánovanému celkovému rozpočtu ve výši 7,5 miliardy eur na 7 let urychlí hospodářské oživení a utváří digitální transformaci evropské společnosti a ekonomiky, což přinese výhody zejména malým a středním podnikům. Program Digitální Evropa se provádí prostřednictvím víceletých pracovních programů.

Program Digitální Evropa doplňuje investice v rámci jiných programů EU, jako je Horizont Evropa, EU4Health, InvestEU, Nástroj pro propojení Evropy, jakož i investice v rámci Nástroje pro oživení a odolnost. Nařízení, kterým se zavádí program Digitální Evropa, bylo vyhlášeno v Úředním věstníku EU dne 11. května 2021, vstoupilo v platnost téhož dne a uplatňuje se se zpětnou účinností od 1. ledna 2021.

 

Pro více informací

Pracovní program Digitální Evropa

Často kladené otázky v rámci programu Digitální Evropa

Jak získat financování

Program Digitální Evropa – informativní přehled

Ke stažení

1 - Amended Main Work Programme 2023-2024 - Main
Stáhnout 
2 - Amended Work Programme 2023-2024 - Cybersecurity
Stáhnout 

Related content