Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

Väärinfot käsitlev tegevusjuhend: Uus läbipaistvuskeskus pakub esmakordselt teavet ja andmeid veebis leviva väärinfo kohta

2022. aasta väärinfo tegevusjuhendile allakirjutanud, sealhulgas kõik suuremad veebiplatvormid (Google, Meta, Microsoft, TikTok, Twitter), käivitasid sel nädalal uue läbipaistvuskeskuse ja avaldasid esimest korda lähtearuanded selle kohta, kuidas nad tegevusjuhendist tulenevaid kohustusi praktikas rakendavad.

slide showing a search box with text Transparency Centre and above a title saying Code of Practice on Disinformation

European Commission

Uusläbipaistvuskeskus tagab allakirjutanute desinformatsiooni vastu võitlemisel tehtavate jõupingutuste nähtavuse ja vastutuse ningtegevusjuhendi alusel võetud kohustuste täitmise, omades ühtset andmehoidlat, kus ELi kodanikud, teadlased ja valitsusvälised organisatsioonid pääsevad juurde veebipõhisele teabele ja saavad seda alla laadida.

Esimest korda esitavad platvormid nende lähteolukorra aruannetega ülevaateid ja ulatuslikke esialgseid andmeid, näiteks: kui palju reklaamitulu väärinfos osalejatele suunati; vastuvõetud ja märgistatud või tagasilükatud poliitilise reklaami arv või väärtus; avastatud manipuleeriva käitumise juhtumid (st võltskontode loomine ja kasutamine); ning teave faktikontrolli mõju kohta; ja liikmesriikide tasandil.

Väärtuste ja läbipaistvuse valdkonna asepresident Věra Jourová ütles: 

Uuendatud väärinfovastase koodeksi esimeste aruannete avaldamine on oluline verstapost desinformatsioonivastases võitluses ning mul on hea meel näha, kuidas enamik allakirjutanuid, nii suured kui ka väikesed, osalevad. Mul on hea meel näha esimest korda aruandlust riigi tasandil, kuid teadlastele andmetele juurdepääsu võimaldamisel on vaja teha rohkem tööd. Meil peab olema suurem läbipaistvus ja me ei saa teabe kvaliteedi tagamisel tugineda üksnes veebiplatvormidele. Need peavad olema sõltumatult kontrollitavad. Olen pettunud, et Twitteri aruanne jääb teistest maha ja ma ootan tõsisemat pühendumist tegevusjuhendist tulenevatele kohustustele. Venemaa osaleb ka täieulatuslikus desinformatsioonisõjas ja platvormid peavad täitma oma kohustusi.

Siseturuvolinik Thierry Breton ütles:

Tänased aruanded tähistavad sammu võitluses desinformatsiooni vastu internetis. Ei ole üllatav, et kvaliteeditase on väga erinev sõltuvalt sellest, milliseid ressursse ettevõtted on projektile eraldanud. Kõigi allakirjutanute huvides on täita oma kohustust rakendada täielikult desinformatsioonivastast tegevusjuhendit enne digiteenuste õigusaktist tulenevate kohustuste täitmist. Tänastele aruannetele täieliku juurdepääsu võimaldamisega annab läbipaistvuskeskus kõigile, sealhulgas teadlastele ja valitsusvälistele organisatsioonidele võimaluse tutvuda olemasolevate andmetega ning nõuda pidevat täiustamist ja aruandekohustust.

Kõik allakirjutanud on esitanud oma aruanded õigeaegselt, kasutades kokkulepitud ühtlustatud aruandevormi, mille eesmärk on käsitleda kõiki kohustusi ja meetmeid, millele nad on alla kirjutanud. See ei ole aga täielikult nii Twitteri puhul, kelle aruandes on vähe andmeid ja puudub teave kohustuste kohta, mille eesmärk on suurendada faktide kontrollimisega tegelevat kogukonda. Järgmised peamistele digiplatvormidele allakirjutanute aruanded esitatakse juulis, mis annab lisateavet tegevusjuhendi rakendamise kohta ja sisaldab stabiilsemaid andmeid, mis hõlmavad kuut kuud.

Rohkem