Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Julkaisu

Journalismin kumppanuudet – moniarvoisuus (2024)

EU kehottaa organisaatioita/välittäjiä perustamaan erityisiä rahoitusjärjestelmiä demokratian kannalta erityisen merkittäville uutismedia-aloille (kuten paikallisille/alueellisille tiedotusvälineille, riippumattomalle ja tutkivalle journalismille sekä yleistä etua koskeville uutisille).

Haku on nyt päättynyt ja hakemukset arvioidaan.

Riippumattomilla tiedotusvälineillä on ratkaiseva ja arvokas rooli yhteiskunnissa, ja ne edistävät osaltaan tiedotusvälineiden vapauden, moniarvoisuuden ja kansalaisosallistumisen keskeisten periaatteiden noudattamista.

Tämän ehdotuspyynnön avulla organisaatiot, joilla on kokemusta tiedotusvälineistä, voivat perustaa ja jakaa varoja uutismediayksiköille, jotka toimivat demokratian kannalta erityisen merkittävillä media-aloilla, kuten paikallisissa ja alueellisissa tiedotusvälineissä, yhteisön tiedotusvälineissä, tutkivassa journalismissa tai yleisen edun mukaisiin uutisuutisiin erikoistuneissa tiedotusvälineissä.

Käytettävissä olevat määrärahat ovat yhteensä 5 miljoonaa euroa. Kukin hanke voi pyytää enintään 3 miljoonaa euroa. Yhteisrahoitusosuus on enintään 90 prosenttia tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. Tämä tarkoittaa, että hakijoiden on osarahoitettava hankkeitaan.

Tämä avaaminen on yksi kahdesta teemasta, jotka käynnistettiin tänä vuonna journalismikumppanuuksien puitteissa. Lisätietoja toisesta aiheesta (joka edellyttää rajat ylittävää yhteistyötä media-alalla) saa tästä.

Tämä ehdotuspyyntö on saatavilla täällä.

Toista infotilaisuus ja/tai lataa esitys (6.12.2023)

Luova Eurooppa -yhteyspisteet järjestävät pitchausistunnon 10. tammikuuta 2024. Kiinnostuneet hakijat voivat ilmoittautua osallistumaan syöttäjäksi tai tarkkailijaksi.

Perustiedot

Jäljempänä esitetyt ehdot perustuvat ehdotuspyyntöön. Jos eroavaisuuksia esiintyy, ehdotuspyynnön teksti on ensisijainen.

Mikä on tämän avustuksen aikataulu?

Hakijat voivat lähettää ehdotuksia 14. helmikuuta mennessä.  Ehdotukset arvioidaan vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä, ja tulokset toimitetaan heinäkuussa 2024 (alustava ajankohta). Hankkeiden odotetaan alkavan vuoden 2024 loppupuolella 24 kuukauden ajan.

Kuka voi hakea tätä avustusta?

Ehdotuspyyntö perustuu media-alalla toimiviin välittäjäorganisaatioihin. Näille organisaatioille myönnetään taloudellista tukea, jotta ne voivat perustaa rahoitusjärjestelyjä sitä tarvitseville uutismedia-aloille. Ehdotuspyyntöön voivat osallistua esimerkiksi mediayhdistykset, kansalaisjärjestöt, voittoa tavoittelemattomat järjestöt, kansalaisjärjestöt, viranomaiset, kansainväliset järjestöt, yliopistot, tutkimuskeskukset, journalistiset rahastot ja koulutusorganisaatiot, jotka keskittyvät media-alan ammattilaisiin, voittoa tavoitteleviin yhteisöihin, säätiöihin jne. Ehdotuksia voivat jättää joko yksittäiset hakijat tai yhteenliittymä.

Mikä on tämän avustuksen soveltamisala?

Kiinnostuneita hakijoita pyydetään perustamaan ja panemaan täytäntöön rahoitusjärjestelmiä uutismedia-aloille, joilla on erityistä merkitystä demokratian ja kansalaisosallistumisen kannalta, eli joilla on merkitystä demokratian edistämisessä, julkisen keskustelun muokkaamisessa ja hyödyksi kohdeyleisölle ja yhteisöille sen sijaan, että keskityttäisiin vain voittoihin. Näitä aloja ovat erityisesti seuraavat:

  • Paikalliset ja alueelliset tiedotusvälineet.
  • Riippumatonta ja tutkivaa journalismia.
  • Organisaatiot, jotka toimittavat yleisen edun mukaisia uutisia/julkisen palvelun journalismia (kuten yhteisö-, oikeus- ja kansalaisjournalismia ja mediaa, tiedotusvälineiden avoimuutta lisääviä uutisia).

Rahoitusjärjestelmien on katettava vähintään neljä EU-maata, ja niissä olisi keskityttävä aloihin, joilla on vähän uutis- ja/tai mediamarkkinoita, joilla moniarvoisuus on kireä.

Millaisia aktiviteetteja voit ehdottaa?

  • Rahoitusjärjestelmän perustaminen muille mediaorganisaatioille on pakollista. Rahastoissa voidaan keskittyä toimiin, jotka edistävät kohderyhmien työn muuttamista:
  • Innovaatiot toimituksellisessa tuotannossa (esimerkiksi formaatit, sisältö), uutisten kattavuus ja ansaintamallit Uutisten jakelun ja levittämisen
    parantaminen.
  • Yleisöjen ja yhteisöjen rakentamisen strategioiden kehittäminen ja osallistaminen.
  • Edellä mainittuihin aiheisiin sovellettavien teknisten välineiden kehittäminen.
  • Koulutus edellä mainituista aiheista.

Hakijat voivat myös ehdottaa rahaston liitännäistoimia (standardien, indikaattoreiden, tietovarastojen, oikeudellisen neuvonnan, koulutuksen jne. kehittäminen).

Mistä löydän lisätietoja?

Miten hakemus jätetään?

Katso myös:

Ladattava aineisto

Presentation - Journalism partnerships (2024)
Lataa