Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Väljaanne

Ajakirjanduspartnerlused – pluralism (2024)

EL kutsub organisatsioone/vahendajaid üles looma spetsiaalseid rahastamiskavasid demokraatia seisukohast eriti olulistes uudistemeedia valdkondades (nt kohalik/piirkondlik meedia, sõltumatu ja uuriv ajakirjandus ning avalikku huvi pakkuvad uudised).

Projektikonkurss on nüüd suletud ja taotlusi hinnatakse.

Sõltumatul meedial on ühiskonnas oluline ja väärtuslik roll ning see aitab kaasa meediavabaduse ja -pluralismi ning kodanikuosaluse oluliste põhimõtete järgimisele.

Selle projektikonkursi kaudu saavad meediakogemusega organisatsioonid luua ja jaotada rahalisi vahendeid uudistemeedia üksustele demokraatia seisukohast eriti olulistes meediasektorites, nagu kohalik ja piirkondlik meedia, kogukonnameedia, uuriv ajakirjandus või avalikku huvi pakkuvatele uudistele spetsialiseerunud meedia.

Olemasolev eelarve on kokku 5 miljonit eurot. Iga projekt ei saa taotleda rohkem kui 3 miljonit eurot. Maksimaalne kaasrahastamise määr on 90 % abikõlblikest kogukuludest. See tähendab, et taotlejad peavad oma projekte kaasrahastama.

See avamine on üks kahest sel aastal ajakirjanduse partnerluse raames käivitatud teemast. Teavet teise teema kohta (mis nõuab piiriülest meediakoostööd) leiate siit.

Konkursikutse on kättesaadav siin.

Korrake infosessiooni ja/või laadige esitlus alla (6. detsember 2023)

Programmi„Loov Euroopa“ teabepunktid korraldavad 10. jaanuaril 2024 esitlusürituse. Huvitatud taotlejad saavad registreeruda esinejaks või vaatlejaks.

Põhiteave

Allpool kirjeldatudtingimused põhinevad konkursikutsel. Lahknevuse korral on ülimuslik konkursikutse tekst.

Milline on selle toetuse tähtaeg?

Taotlejad võivad saata ettepanekuid kuni 14. veebruarini.  Ettepanekuid hinnatakse 2024. aasta esimeses kvartalis ja tulemused edastatakse 2024. aasta juulis (esialgne kuupäev). Projektid peaksid algama 2024. aasta lõpus 24 kuu jooksul.

Kes saab seda toetust taotleda?

Konkursikutse põhineb meedia valdkonnas tegutsevatel vahendusorganisatsioonidel. Nendele organisatsioonidele antakse rahalist toetust, et nad saaksid luua rahastamiskavasid abivajavate uudistemeedia sektorite jaoks. Konkursikutse on seega avatud sellistele üksustele nagu meediaühendused, valitsusvälised organisatsioonid, mittetulundusühendused, kodanikuühiskonna organisatsioonid, avaliku sektori asutused, rahvusvahelised organisatsioonid, ülikoolid, uurimiskeskused, ajakirjandusfondid ja koolitusorganisatsioonid, mis keskenduvad meediatöötajatele, tulunduslikele üksustele, sihtasutustele jne. Ettepanekud võivad esitada üksikud taotlejad või konsortsium.

Milline on selle toetuse ulatus?

Huvitatud taotlejaid kutsutakse üles looma ja rakendama rahastamiskavasid demokraatia ja kodanikuosaluse seisukohast eriti oluliste uudistemeedia sektorite jaoks, st et nad mängivad rolli demokraatia tugevdamisel, avaliku arutelu kujundamisel ning toovad kasu oma publikule ja kogukonnale, selle asemel et keskenduda ainult kasumile. Need sektorid hõlmavad eelkõige järgmist:

 • Kohalik ja piirkondlik meedia.
 • Sõltumatu ja uuriv ajakirjandus.
 • Organisatsioonid, kes pakuvad avalikku huvi pakkuvaid uudiseid/avalik-õiguslikku ajakirjandust (näiteks kogukonna-, õigus- ja kodanikuajakirjandus ning meedia, uudised, mis suurendavad meedia läbipaistvust).

Rahastamiskavad peavad hõlmama vähemalt nelja ELi riiki ja keskenduma valdkondadele, kus uudiste- ja/või meediaturgude pakkumine on madal, kus pluralism on pingeline.

Milliseid tegevusi saate välja pakkuda?

 • Teistele meediaorganisatsioonidele suunatud rahastamiskava loomine on kohustuslik. Fondid võivad keskenduda tegevustele, mis aitavad muuta sihtrühmade tööd:
 • Uuendused toimetuslikus tootmises (nt formaadid, sisu), uudiste katvus ja tulumudelid Uudiste levitamise ja levitamise
  parandamine.
 • Publiku arendamine ja kaasamine ning kogukonna loomise strateegiad.
 • Eespool nimetatud teemade suhtes kohaldatavate tehniliste vahendite väljatöötamine.
 • Koolitus eespool nimetatud teemadel.

Taotlejad võivad teha fondile ettepanekuid ka kaasnevate tegevuste kohta (standardite, näitajate, teadmiste hoidlate, õigusnõustamise, koolituste jms väljatöötamine).

Kust leida rohkem teavet?

 • Kõik hankemenetlusega seotud ametlikud dokumendid, mis on avaldatud hanke- ja rahastamisvõimaluste portaalis, on kättesaadavad.
 • Käesolev konkursikutse on osa programmist „Loov Euroopa“. Programmil on igas riigis „suudmed“, mis võivad pakkuda taotlejatele abi, pakkudes teavet, aidates võtta ühendust sarnaste taotlejatega, et tagada, et ettepanek muutub riikidevaheliseks ja sektoriüleseks ning abistab teid ettepanekute ettevalmistamisel. Seega soovitatakse teil võtta ühendust Loova Euroopa lauaga oma loendurisy.
 • Infosessioon korraldatakse 6. detsembril 2023 kell 11.00–12.00 (Brüsseli aja järgi), et tutvustada kutset ja vastata Teie küsimustele.
 • Võite saata oma küsimused järgmisele e-posti aadressile: EACEA-CREATIVE-EUROPE-JOURNALISM-PARTNERSHIPS@ec.europa.eu.

Kuidas taotlust esitada?

Vt ka:

Allalaadimiseks

Presentation - Journalism partnerships (2024)
Laadi alla