Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Foilseachán

Comhpháirtíochtaí iriseoireachta — iolrachas (2024)

Iarrann an tAontas ar eagraíochtaí/idirghabhálaithe scéimeanna cistiúcháin tiomnaithe a chur ar bun i réimsí na meán nuachta a bhfuil ábharthacht speisialta ag baint leo don daonlathas (amhail na meáin áitiúla/réigiúnacha, iriseoireacht neamhspleách agus iniúchach, agus nuacht maidir le leas an phobail).

Tá an glao dúnta anois agus tá iarratais á meas.

Tá ról ríthábhachtach agus luachmhar ag na meáin neamhspleácha i sochaithe agus rannchuidíonn siad leis na prionsabail bhunriachtanacha maidir le saoirse agus iolrachas na meán agus rannpháirtíocht shibhialta a chaomhnú.

Tríd an nglao seo ar thograí, beidh eagraíochtaí a bhfuil taithí acu ar na meáin in ann cistí a chur ar bun agus a dháileadh ar eintitis meán nuachta in earnálacha na meán a bhfuil ábharthacht ar leith ag baint leo maidir leis an daonlathas, amhail na meáin áitiúla agus réigiúnacha, na meáin phobail, an iriseoireacht iniúchach nó na meáin a bhfuil saineolas acu ar nuacht a bhaineann le leas an phobail.

EUR 5 mhilliún san iomlán atá sa bhuiséad atá ar fáil. Ní féidir le gach tionscadal níos mó ná EUR 3 mhilliún a iarraidh. Is é 90 % de na costais incháilithe iomlána an t-uasráta cómhaoinithe. Ciallaíonn sé sin gur gá d’iarratasóirí a dtionscadail a chómhaoiniú.

Tá an oscailt seo ar cheann den dá ábhar a seoladh i mbliana faoi na Comhpháirtíochtaí Iriseoireachta. Chun faisnéis a fháil faoin ábhar eile (ina n-iarrtar comhoibriú leis na meáin trasteorann), cliceáil anseo le do thoil.

Tá an glao seo ar thograí ar fáil anseo.

An seisiún eolais a athsheinm agus/nó an cur i láthair a íoslódáil (6 Nollaig 2023)

EagraíonnDeasca Eoraip na Cruthaitheachta seisiún cur i láthair an 10 Eanáir 2024. Is féidir le hiarratasóirí a bhfuil spéis acu ann clárú chun páirt a ghlacadh mar phictiúir nó mar bhreathnóir.

Faisnéis bhunúsach

Tá na coinníollacha a leagtar amach thíos bunaithe ar an nglao. I gcás neamhréireachta, is ag an téacs sa ghlao a bheidh an forlámhas.

Cad é an tréimhse ama a ghabhann leis an deontas seo?

Is féidir le hiarratasóirí tograí a chur isteach go dtí an 14 Feabhra.  Déanfar meastóireacht ar thograí sa chéad ráithe de 2024, agus ar na torthaí a chuirfear in iúl i mí Iúil 2024 (dáta trialach). Meastar go dtosóidh na tionscadail i dtreo dheireadh 2024 ar feadh 24 mhí.

Cé atá in ann iarratas a dhéanamh ar an deontas seo?

Braitheann an glao ar eagraíochtaí idirmheánacha atá gníomhach i réimse na meán. Bronnfar tacaíocht airgeadais ar na heagraíochtaí sin ionas gur féidir leo scéimeanna maoinithe a chur ar bun d’earnálacha na meán nuachta atá i ngátar. Dá bhrí sin, tá an glao oscailte d’eintitis amhail comhlachais meán, eagraíochtaí neamhrialtasacha, eagraíochtaí neamhbhrabúsacha, eagraíochtaí na sochaí sibhialta, údaráis phoiblí, eagraíochtaí idirnáisiúnta, ollscoileanna, ionaid taighde, cistí iriseoireachta agus eagraíochtaí oiliúna a dhíríonn ar ghairmithe meán, eintitis bhrabúsacha, fondúireachtaí, etc. Féadfaidh iarratasóirí aonair nó cuibhreannas tograí a thíolacadh.

Cad é raon feidhme an deontais seo?

Tugtar cuireadh d’iarratasóirí a bhfuil spéis acu ann scéimeanna cistiúcháin a chur ar bun agus a chur chun feidhme d’earnálacha na meán nuachta a bhfuil ábharthacht ar leith ag baint leo maidir leis an daonlathas agus le rannpháirtíocht shibhialta, i.e. tá sé mar shaintréith acu ról a bheith acu maidir le feabhas a chur ar an daonlathas, an díospóireacht phoiblí a mhúnlú agus tairbhí a thabhairt dá lucht féachana agus dá bpobal, seachas díriú ar bhrabús amháin. Áirítear ar na hearnálacha sin go háirithe:

 • Na meáin áitiúla agus réigiúnacha.
 • Iriseoireacht neamhspleách agus iniúchach.
 • Eagraíochtaí a chuireann nuacht/iriseoireacht seirbhíse poiblí ar fáil do leas an phobail (amhail an pobal, an iriseoireacht dhlíthiúil agus shibhialta agus na meáin, nuacht a mhéadaíonn trédhearcacht faoi na meáin).

Ní mór do na scéimeanna cistiúcháin 4 thír AE ar a laghad a chumhdach agus ba cheart dóibh díriú ar réimsí ina bhfuil soláthar íseal nuachta agus/nó margaí meán ina bhfuil brú ar an iolrachas.

Cén cineál gníomhaíochtaí is féidir leat a mholadh?

 • Tá sé éigeantach scéim maoinithe a bhunú atá dírithe ar eagraíochtaí meán eile. Is féidir leis na cistí díriú ar ghníomhaíochtaí a rannchuidíonn le hobair na bpáirtithe spriocdhírithe a athrú ó bhonn:
 • Nuálaíochtaí i dtáirgeadh eagarthóireachta (mar shampla formáidí, ábhar), cumhdach nuachta agus samhlacha ioncaim
  Feabhsú dáileadh agus scaipeadh nuachta.
 • Lucht éisteachta/féachana agus straitéisí tógála pobail a fhorbairt agus a rannpháirtíocht.
 • Uirlisí teicniúla a fhorbairt a bhaineann leis na hábhair thuas.
 • Oiliúint ar na hábhair thuas.

Is féidir le hiarratasóirí gníomhaíochtaí tionlacain a mholadh don chiste freisin (caighdeáin, táscairí, stórtha eolais, comhairle dlí, oiliúint, etc.) a fhorbairt.

Cá bhfaighidh mé tuilleadh eolais?

 • Is féidir leat teacht ar na doiciméid oifigiúla uile faoin nglao a foilsíodh ar an Tairseach um Thairiscintí agus Deiseanna Cistiúcháin.
 • Tá an glao seo ar thograí mar chuid den chlár Eoraip na Cruthaitheachta. Tá “deasca” ag an gclár i ngach tír a chuireann cabhair ar fáil d’iarratasóirí, a chuireann eolas ar fáil, a chabhraíonn le dul i dteagmháil le hiarratasóirí comhchosúla lena chinntiú go mbeidh an togra trasnáisiúnta agus ar fud na hearnála agus go gcuideoidh sé leat tograí a ullmhú. Dá bhrí sin, moltar duit dul i dteagmháil le deasc na hEorpa Cruthaithí i do chomhaireamhy.
 • Eagrófar seisiún eolais an 6 Nollaig 2023 ó 11:00 go 12:00 (am na Bruiséile) chun an glao a chur i láthair agus chun do cheisteanna a fhreagairt.
 • Is féidir leat do cheisteanna a chur chuig an seoladh ríomhphoist seo a leanas: EACEA-CREATIVE-EUROPE-JOURNALISM-PARTNERSHIPS@ec.europa.eu.

Conas iarratas a chur isteach?

Féach freisin:

Íoslódálacha

Presentation - Journalism partnerships (2024)
Íoslódáil