Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Foilseachán

Seolann an Eoraip an dara céim dá Clár Taighde agus Nuálaíochta 6G

Ghlac an Comhghnóthas um Líonraí agus Seirbhísí Cliste (SNS JU) a dara Clár Oibre Taighde agus Nuálaíochta (2023) chun taighde 6G a chur chun cinn san Eoraip.

photo of 3 wooden blocks stacked upon each other with 4G 5G and 6G written on them

iStock photo Getty images plus

An 14Nollaig 2022, ghlac an Comhghnóthas um Líonraí agus Seirbhísí Cliste (Comhghnóthas SNS) a Chlár Oibre um Thaighde agus Nuálaíocht (T & N) 2023-2024, lena n-áirítear faisnéis faoi ghlao 2023 ar thograí tionscadail faoi Fís Eorpach.

Beidh Clár Oibre T & N (IARSCRÍBHINN II a ghabhann le Clár Oibre bliantúil SNS 2023) mar bhonn don dara Glao ar Thograí SNS, le cistiú poiblí curtha in áirithe de EUR 132 mhilliún. Seolfar é an 17Eanáir 2023 agus áireofar ann na 3 shruth chomhlántacha seo a leanas:

  1. Sruth B: Taighde maidir le dul chun cinn réabhlóideach sa teicneolaíocht, mar ullmhúchán do 6G, agus dul chun cinn réabhlóideach IoT, gléasanna agus bogearraí, lena ndírítear ar Leibhéil Ullmhachta Teicneolaíochta íseal go meánacha (TRL), agus é mar chuspóir réitigh nuálacha a sholáthar i dtreo líonraí fíorshaoil i dtréimhse fhadtéarmach ama. Áirítear leis comhar idirnáisiúnta le Stáit Aontaithe Mheiriceá.
  2. Sruth C: Cumasóirí córais SNS agus cruthúnas ar choincheapa (PoCanna) a bhfuil sé mar sprioc acu bonneagar turgnamhach ar fud na hEorpa nó bonneagair thurgnamhacha ar fud na hEorpa a fhorbairt, a chónascadh agus a chomhdhlúthú tuilleadh, chun tacú leis na céimeanna éagsúla den SNS.
  3. Sruth D: Trialacha agus píolótaí mórscála SNS a bhfuil ingearacha acu, lena n-áirítear an bonneagar is gá chun teicneolaíochtaí agus ardfheidhmchláir agus ardseirbhísí a fhiosrú agus a léiriú le haghaidh réimsí ingearacha lena ndírítear ar dhá thosaíocht nach gcumhdaítear chomh mór sin sa ghlao roimhe seo, eadhon:
    • feithicleach
    • sláinte, cathracha cliste, feirmeoireacht nó oideachas.

Comhlánófar na 3 Sruth sin le Gníomhaíocht um Chomhordú agus Tacaíocht SNS (CSA) a bheidh dírithe ar dhul i ngleic le dúshláin shochaíocha a bhaineann le teicneolaíochtaí SNS.

Le Clár Oibre T&N SNS 2023, leagtar béim freisin ar roinnt topaicí táscacha T & N do 2024 a shroichfidh leagan cobhsaí lena bhformheas níos déanaí in 2023 agus a bheidh mar bhonn don tríú Glao ar SNS in 2024, le thart ar EUR 129 milliún i gcistiú ón Aontas.

Meastar go bhfuil sruth A críochnaithe leis an gcéad bhabhta de thionscadail agus de réir mar a bhogann muid go caighdeánú 6G ó 2025.

Treochlár 6G SNS le hamlíne

Íoslódáil an treochlár (.pdf)

Cuireann Clár Oibre T&N SNS 2023 leis an dara céim de Threochlár SNS agus leathnóidh sé ar na 35 tionscadal Taighde agus Nuálaíochta (T & N) de Chéim 1 SNS a sheolfar i mí Eanáir 2023.

Comhlánóidh fócas an Chláir Oibre T & N ar theicneolaíochtaí cumasúcháin le taighde níos dírithe ar an gcóras agus fréamhshamhaltú agus tástáil thiomnaithe, chomh maith le T & N fadtéarmach ar choincheapa suaiteacha. Tabharfaidh sé aghaidh freisin ar fhíorú teicneolaíochta agus gnó na físe 6G agus ar thacaíocht do chéim chaighdeánaithe 6G trí ghnéithe tionsclaíocha agus gnó, inbhuanaitheacht agus dúshláin shochaíocha, gníomhaíochtaí comhpháirteacha i micrileictreonaic agus sraith gníomhaíochtaí comhair idirnáisiúnta spriocdhírithe a chumhdach.

Eagróidh Comhghnóthas SNS, an CE agus an 6GIA Lá Faisnéise maidir leis an dara Glao SNS agus beidh sé ar siúl an 23Eanáir 2023, 10:00-13:00 Am Lár na hEorpa, mar imeacht ar líne. Le haghaidh tuilleadh eolais, clár oibre na n-imeachtaí agus clárú, cliceáil anseo. Más mian leat cheana féin a roinnt do chéad smaointe agus comhpháirtithe a aimsiú, is féidir leat a bheith ar an ardán bróicéireachta SNS.

Cúlra

I mí na Samhna 2021, bunaíodh an Comhghnóthas um Líonraí agus Seirbhísí Cliste (Comhghnóthas SNS) le Rialachán 2021/2085 ón gComhairle mar eintiteas dlíthiúil agus cistiúcháin, agus ceann de na 10 gComhpháirtíochtaí Eorpacha de chuid Fís Eorpach, a bhfuil sé mar chuspóir sonrach aige acmhainneachtaí T & N a thógáil do chórais 6G agus príomhmhargaí a fhorbairt do bhonneagar 5G mar bhonn don chlaochlú digiteach agus glas san Eoraip. Tá an Chomhpháirtíocht faoi stiúir an CE agus Chumann Thionscal na Líonraí agus na Seirbhísí Cliste 6G (6G-IA) i gcomhpháirt.

Cumasaíonn Comhghnóthas SNS acmhainní an Aontais agus an tionscail a chomhthiomsú le hinfheistíocht líonraí agus seirbhísí cliste. Cothaíonn sé freisin ailíniú leis na Ballstáit maidir le Taighde agus Nuálaíocht 6G agus imscaradh ardlíonraí 5G. Leagann Comhghnóthas SNS misean uaillmhianach amach le buiséad AE de EUR 900 milliún don tréimhse 2021-2027. Rannchuideoidh an earnáil phríobháideach ar a laghad leis na hacmhainní céanna (i.e. EUR 900 milliún) le gníomhaíochtaí Chomhghnóthas SNS.

Foilsíodhan chéad ghlao ar thograí SNS faoin gclár Fís Eorpach an 18 Eanáir 2022 agus dúnadh é an 26 Aibreán 2022. Roghnaíodh 35 thionscadal Taighde agus Nuálaíochta (T & N) san iomlán tar éis na meastóireachta ar thograí a cuireadh isteach faoin gcéad ghlao.