Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikácia

Európa začína druhú fázu svojho programu pre výskum a inováciu 6G

Spoločný podnik pre inteligentné siete a služby (SNS) prijal svoj druhý pracovný program v oblasti výskumu a inovácií (2023) na podporu výskumu 6G v Európe.

photo of 3 wooden blocks stacked upon each other with 4G 5G and 6G written on them

iStock photo Getty images plus

Spoločný podnik pre inteligentné siete a služby prijal 14.decembra 2022 svoj pracovný program pre výskum a inovácie na roky 2023 – 2024 vrátane informácií o výzve na predkladanie návrhov projektov na rok 2023 v rámci programu Horizont Európa.

Pracovný program v oblasti výskumu a inovácie (PRÍLOHA II k ročnému pracovnému programu SNS na rok 2023) bude základom druhej výzvy na predkladanie návrhov SNS s vyčlenenými verejnými finančnými prostriedkami vo výške 132 miliónov EUR. Začne sa 17. januára2023 a bude zahŕňať tieto tri doplnkové okruhy:

  1. Okruh B: Výskum revolučných technologických pokrokov v rámci prípravy na 6G a revolučný pokrok internetu vecí, zariadení a softvéru so zameraním na nízke až stredné úrovne technologickej pripravenosti (TRL) s cieľom poskytovať inovačné riešenia smerom k sieťam v reálnom živote v dlhodobom horizonte. Zahŕňa medzinárodnú spoluprácu s USA.
  2. Okruh C: Nástroje umožňujúce systém SNS a dôkaz o pojmoch (PoCs) s cieľom ďalej rozvíjať, združovať a konsolidovať celoeurópsku experimentálnu infraštruktúru (infraštruktúry) na podporu rôznych fáz SSS.
  3. Okruh D: Rozsiahle skúšky SNS a pilotné projekty s vertikálami vrátane požadovanej infraštruktúry na preskúmanie a demonštráciu technológií a pokročilých aplikácií a služieb pre vertikálne oblasti so zameraním na 2 priority, ktoré sú menej zahrnuté v predchádzajúcej výzve, a to:
    • automobilový priemysel
    • zdravotníctvo, inteligentné mestá, poľnohospodárstvo alebo vzdelávanie.

Tieto tri okruhy budú doplnené o koordinačnú a podpornú akciu SNS zameranú na riešenie spoločenských výziev súvisiacich s technológiami SNS.

V pracovnom programe SNS v oblasti výskumu a inovácie na rok 2023 sa takisto zdôrazňujú niektoré orientačné témy výskumu a inovácie na rok 2024, ktoré dosiahnu stabilnú verziu na schválenie neskôr v roku 2023 a budú základom pre tretiu výzvu SNS v roku 2024 s finančnými prostriedkami EÚ vo výške približne 129 miliónov EUR.

Okruh A sa považuje za dokončený s prvou vlnou projektov a pri prechode na normalizáciu 6G od roku 2025.

Plán 6G SNS s harmonogramom

Stiahnuť plán (.pdf)

Pracovný program SNS v oblasti výskumu a inovácie na rok 2023 nadväzuje na druhú fázu plánu SNS a rozšíri sa na 35 výskumných a inovačných projektov fázy 1 SNS, ktoré sa začnú v januári 2023.

Pracovný program bude dopĺňať výskum a inováciu v oblasti podporných technológií výskumom zameraným viac na systém a špecializovaným prototypom a experimentovaním, ako aj dlhodobým výskumom a inováciou v oblasti prevratných koncepcií. Bude sa ďalej zaoberať technologickou a podnikateľskou realizáciou vízie 6G a podporou fázy normalizácie 6G zahrnutím priemyselných a obchodných aspektov, udržateľnosti a spoločenských výziev, spoločných činností v oblasti mikroelektroniky a súboru cielených činností medzinárodnej spolupráce.

Informačný deň o druhej výzve SNS zorganizujú spoločne spoločný podnik SNS, EK a 6GIA a uskutoční sa 23.januára 2023 od 10.00 do 13.00 hod. SEČ ako online podujatie. Ďalšie informácie, program podujatia a registrácia nájdete tu. Ak sa už chcete podeliť o svoje prvé nápady a nájsť partnerov, môžete sa zapojiť do sprostredkovateľskej platformy SNS.

Okolnosti predchádzajúce sporu

V novembri 2021 sa nariadením Rady 2021/2085 zriadil spoločný podnik pre inteligentné siete a služby (ďalej len „spoločný podnik SNS“) ako právny a financujúci subjekt a jedno z 10 európskych partnerstiev programu Horizont Európa, ktorého osobitným účelom je vybudovať kapacity výskumu a inovácií pre systémy 6G a vytvoriť vedúce trhy pre infraštruktúru 5G ako základ pre digitálnu a zelenú transformáciu v Európe. Partnerstvo spoločne vedú EK a Združenie priemyslu inteligentných sietí a služieb 6G (6G-IA).

Spoločný podnik SNS umožňuje združovať zdroje EÚ a priemyslu do investícií do inteligentných sietí a služieb. Podporuje aj zosúladenie s členskými štátmi v oblasti výskumu a inovácií 6G a zavádzania pokročilých sietí 5G. Spoločný podnik SNS stanovuje ambicióznu misiu s rozpočtom EÚ vo výške 900 miliónov EUR na obdobie 2021 – 2027. Súkromný sektor prispeje aspoň rovnakými zdrojmi (t. j. 900 miliónov EUR) na činnosti spoločného podniku SNS.

Prvá výzva na predkladanie návrhov SNS v rámci programu Horizont Európa bola uverejnená 18. januára 2022 a uzavretá 26. apríla 2022. Po vyhodnotení návrhov predložených v rámci prvej výzvy bolo vybraných celkovo 35 projektov v oblasti výskumu a inovácií.