Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Väljaanne

Euroopa käivitab oma 6G teadusuuringute ja innovatsiooni programmi teise etapi

Nutivõrkude ja -teenuste ühisettevõte (SNS JU) võttis vastu oma teise teadusuuringute ja innovatsiooni tööprogrammi (2023), et edendada 6G teadusuuringuid Euroopas.

photo of 3 wooden blocks stacked upon each other with 4G 5G and 6G written on them

iStock photo Getty images plus

14.detsembril 2022 võttis nutivõrkude ja -teenuste ühisettevõte (SNS JU) vastu oma teadusuuringute ja innovatsiooni tööprogrammi aastateks 2023–2024, sealhulgas teabe 2023. aasta projektikonkursside kohta programmi „Euroopa horisont“ raames.

Teise suhtlusvõrgu projektikonkursi aluseks on teadusuuringute ja innovatsiooni tööprogramm (SNSi2023. aasta tööprogrammi II LISA), mille jaoks eraldatakse avaliku sektori vahenditest 132 miljonit eurot. See käivitatakse 17. jaanuaril2023 ja hõlmab järgmist kolme täiendavat voogu:

  1. B-suund: Teadusuuringud revolutsioonilise tehnoloogia arenguks 6G ettevalmistamisel ning asjade interneti, seadmete ja tarkvara revolutsioonilised edusammud, mis on suunatud madalale või keskmisele tehnoloogilise valmisoleku tasemele (TRL), eesmärgiga pakkuda pikas perspektiivis uuenduslikke lahendusi reaalsete võrkude jaoks. See hõlmab rahvusvahelist koostööd USAga.
  2. Töösuund C: Suhtlusvõrgu süsteemi võimaldajad ja kontseptsioonide tõendamine eesmärgiga arendada, ühendada ja konsolideerida kogu Euroopat hõlmavaid eksperimentaaltaristuid, et toetada suhtlusvõrgu eri etappe.
  3. D töösuund: Ulatuslikud suhtlusvõrgu katsed ja vertikaalidega katseprojektid, sealhulgas vajalik taristu, et uurida ja tutvustada vertikaalsete valdkondade tehnoloogiaid ning kõrgtehnoloogilisi rakendusi ja teenuseid, keskendudes kahele prioriteedile, mida eelmises konkursikutses vähem käsitleti, nimelt:
    • autotööstus
    • tervishoid, arukad linnad, põllumajandus või haridus.

Neid kolme tegevussuunda täiendab suhtlusvõrkude koordineerimis- ja toetusmeede, mille eesmärk on tegeleda suhtlusvõrkude tehnoloogiatega seotud ühiskondlike probleemidega.

Sotsiaalkindlustuse teadusuuringute ja innovatsiooni 2023. aasta tööprogrammis tõstetakse esile ka mõned soovituslikud teadusuuringute ja innovatsiooni teemad 2024. aastaks, mis jõuavad stabiilse versioonini, mis kiidetakse heaks 2023. aasta lõpus ja mis on aluseks kolmandale suhtlusvõrkude projektikonkursile 2024. aastal, millele eraldatakse ELi vahenditest ligikaudu 129 miljonit eurot.

A-suunda peetakse lõpetatuks esimese laine projektidega ja alates 2025. aastast 6G standardimisele üleminekul.

6G SNSi tegevuskava koos ajakavaga

Tegevuskava allalaadimine (.pdf)

Sotsiaalkindlustuse teadusuuringute ja innovatsiooni 2023. aasta tööprogrammis tuginetakse suhtlusvõrkude tegevuskava teisele etapile ning laiendatakse 35 SNSi 1. etapi teadus- ja innovatsiooniprojektile, mis käivitatakse 2023. aasta jaanuaris.

Tööprogrammis keskendutakse teadusuuringutele ja innovatsioonile, mis hõlmab progressi võimaldavaid tehnoloogiaid, rohkem süsteemile orienteeritud teadusuuringuid, sihtotstarbelist prototüüpimist ja eksperimenteerimist ning murranguliste kontseptsioonidega seotud pikaajalisi teadusuuringuid ja innovatsiooni. Selles käsitletakse täiendavalt 6G visiooni tehnoloogilist ja ärilist elluviimist ning toetust 6G standardimise etapile, hõlmates tööstus- ja äriaspekte, jätkusuutlikkust ja ühiskondlikke probleeme, ühistegevust mikroelektroonika valdkonnas ja sihipärast rahvusvahelist koostööd.

SNSi ühisettevõte, Euroopa Komisjon ja 6GIA korraldavad ühiselt teabepäeva teise suhtlusvõrgu projektikonkursi kohta ning see toimub 23.jaanuaril 2023 kell 10.00–13.00 Kesk-Euroopa aja järgi veebiüritusena. Lisateabe, ürituse päevakorra ja registreerimise saamiseks klõpsake siin. Kui soovite juba jagada oma esimesi ideid ja leida partnereid, võite liituda suhtlusvõrgu maaklerluse platvormiga.

Taust

2021. aasta novembris loodi nõukogu määrusega (EL) 2021/2085 nutivõrkude ja -teenuste ühisettevõte (SNS JU) kui juriidiline ja rahastav üksus ning üks kümnest programmi „ Euroopa horisont“ Euroopa partnerlusest, mille erieesmärk on luua teadusuuringute ja innovatsiooni suutlikkus 6G-süsteemide jaoks ning töötada välja 5G-taristu juhtivad turud, mis on Euroopa digi- ja rohepöörde aluseks. Partnerlust juhivad ühiselt Euroopa Komisjon ning 6G nutivõrkude ja -teenuste tööstuse ühendus (6G-IA).

SNS ühisettevõte võimaldab ühendada ELi ja tööstuse ressursid arukate võrkude ja teenuste investeeringuteks. Samuti edendab see 6G teadusuuringute ja innovatsiooni ühtlustamist liikmesriikidega ning kõrgetasemeliste 5G-võrkude kasutuselevõttu. Ühisettevõte SNS seab endale ambitsioonika missiooni, mille ELi eelarve aastateks 2021–2027 on 900 miljonit eurot. Erasektor panustab vähemalt võrdsete vahenditega (s.o 900 miljonit eurot) ühisettevõtte tegevusse.

Esimene suhtlusvõrgu projektikonkurss programmi „Euroopa horisont“ raames avaldati 18. jaanuaril 2022 ja lõppes 26. aprillil 2022. Esimese projektikonkursi raames esitatud taotluste hindamise tulemusel valiti välja kokku 35 teadus- ja innovatsiooniprojekti.