Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Leidinys

Aktyvaus ir lengvesnio gyvenimo programos (AAL2) vertinimas

Europos Komisija perdavė Europos Parlamentui ir Tarybai vertinimo ataskaitą, kurioje pateikiami Aktyvaus ir lengvesnio gyvenimo mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programos – KGPA2 – galutinio vertinimo rezultatai.

Vectors of seniors using technology for different activities

iStockImages - Royalty Free

Komisija atliko galutinį ALG2 programos vertinimą ir parengė ataskaitą, kurioje pateikti šio vertinimo rezultatai. Programa AAL2 buvo sukurta 2014 m. kaip bendros programos „ Kasdienį gyvenimą palengvinanti aplinka“ tęsinys. Programą kartu įgyvendina 21 dalyvaujanti šalis ir Komisija, pasitelkdama viešojo sektoriaus subjektų partnerystę (SESV 185 straipsnio iniciatyva), pasinaudodama nacionaliniu, regioniniu ir programos „Horizontas 2020“ finansavimu.

Galutiniame vertinime, apimančiame 2014–2021 m. veiksmus, užfiksuotas teigiamas mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programos, kuria sprendžiamas dvejopas demografinių pokyčių ir skaitmeninės transformacijos iššūkis, poveikis. Programa buvo sukurta siekiant skatinti kurti naujoviškus IRT pagrįstus produktus, paslaugas ir sistemas, kurie atitiktų mūsų senėjančios visuomenės poreikius. Jame dalyvavo visos vertės grandinės suinteresuotieji subjektai ir įrodyta, kad ES intervencija buvo būtina ir veiksminga užtikrinant skaitmenines inovacijas aktyvaus ir sveiko senėjimo srityje įvairiose srityse, įskaitant sveikatos priežiūrą ir priežiūrą; komunikacija ir informacija; saugą ir saugumą, laisvalaikis ir kultūra; darbas ir mokymas; kelionės ir transportas.

AAL2 veiksmais aktyviai prisidėta prie teigiamo požiūrio į senėjimą plėtojimo, o programa sukurta neutrali erdvė, suburiant suinteresuotųjų subjektų grupes, kurios anksčiau buvo mažai bendradarbiavusios arba visai bendravo tiek privačiojo, tiek viešojo sektoriaus, įskaitant MVĮ, galutinių vartotojų organizacijas ir visus atitinkamus valdžios lygmenis, atsakingus už sveikatos ir priežiūros sistemų tvarumą ir pertvarkymą.

Iš viso pagal KGPA2 buvo finansuotas 151 bendras mokslinių tyrimų ir inovacijų projektas. Pagal programą buvo remiami 705 paramos gavėjai, iš kurių 40,3 proc. buvo MVĮ, 26,8 proc. universitetai ir mokslinių tyrimų institutai ir 26,3 proc. galutinių vartotojų organizacijos. Vertinimas parodė, kad ALG2 suburia geriausias Europos mokslinių tyrimų įstaigas su MVĮ ir galutinių naudotojų organizacijomis, kurios paprastai nedalyvauja programoje „Horizontas 2020“. Iš pastarųjų matyti, kad ALG2 ir kitos programos „Horizontas 2020“ dalys labai papildo dalyvių profilius: 56,2 proc. AAL2 dalyvių nedalyvavo programos „Horizontas 2020“ projekte (ne MAL2); MVĮ – 62,8 proc.

Komisija mano, kad būsimi politikos veiksmai turėtų būti toliau grindžiami AAL2 sukurtos suinteresuotųjų subjektų bendruomenės įsipareigojimu, skatinti skaitmeninių sprendimų potencialą senjorų ekonomikai ir derinti paslaugų inovacijas, verslo inovacijas ir skaitmenines inovacijas, kad žmonės galėtų rūpintis savo sveikata ir priimti informacija pagrįstus sprendimus sveikatos srityje. Spartų novatoriškų skaitmeninių sveikatos priežiūros ir slaugos sprendimų diegimą geriausiai galima pasiekti bendradarbiaujant ES lygmeniu, dalijantis patirtimi diegiant, vertinant poveikį ir perduodant inovacijas tarp valstybių narių ir regionų. Akivaizdu, kad nėra vieno visiems tinkančio požiūrio.

COVID-19 pandemija akimis pakeitė Europą ir pasaulį. Tai aiškiai parodė skaitmeninių paslaugų svarbą ir gerokai paspartino jų naudojimą mūsų visuomenėje. Tai liks ilgalaikis poveikis mūsų gyvenimo ir darbo būdui, nes skaitmeninės technologijos bus naudojamos visur. Pandemija parodė, kad sveikata, gerovė ir socialinė įtrauktis yra tarpusavyje susijusios ir dažnai sutampa. Ataskaitoje rekomenduojama remtis patirtimi, išmoktomis pamokomis ir persvarstyti politiką bei praktiką, numatančią platesnio masto visuomenės sektorius ir į juos įtraukiant tradicinius ir naujus suinteresuotuosius subjektus. Norint sėkmingai sukurti „trigubą naudą“, kuri būtų naudinga žmonėms, sveikatos sistemoms ir rinkai, labai svarbu, kad visos šalys, kaip ir programoje AAL2, aktyviai dalyvautų vietoje ir prisitaikytų prie regioninių skirtumų.

Daugiau įžvalgų apie pagal ALG2 programą remiamas iniciatyvas ir veiksmus ir išsamų programos pasiekimų vertinimą galima rasti programos interneto svetainėje ir Komisijos ataskaitoje Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Aktyvaus ir lengvesnio gyvenimo mokslinių tyrimų ir plėtros programos galutinio vertinimo.

Pagal ALG2 programą nebus pradėta jokių naujų iniciatyvų, tačiau ji ir toliau tęs savo veiklą bent iki 2025 m. vidurio, nes 40 % projektų vis dar vykdomi. Tikimasi, kad programa bus užbaigta ne vėliau kaip 2027 m. pabaigoje.

 

Susijusios nuorodos: