Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikation

Utvärdering av programmet för ett aktivt liv och it-stöd (AAL2)

Europeiska kommissionen överlämnade utvärderingsrapporten om resultaten av den slutliga utvärderingen av forsknings- och utvecklingsprogrammet för ett aktivt liv och it-stöd i boende – AAL2 – till Europaparlamentet och rådet.

Vectors of seniors using technology for different activities

iStockImages - Royalty Free

Kommissionen gjorde en slutlig utvärdering av AAL2-programmet och utarbetade en rapport med resultaten av denna utvärdering. AAL2-programmet inrättades 2014 som ett efterföljare till det gemensamma programmet för it-stöd i boende. Programmet genomförs gemensamt av 21 deltagande länder och kommissionen genom ett offentlig-offentligt partnerskap (artikel 185 i EUF-fördraget) som utnyttjar nationell och regional finansiering samt Horisont 2020-finansiering.

I den slutliga utvärderingen, som omfattar åtgärder från 2014 till 2021, dokumenteras de positiva effekterna av forsknings- och utvecklingsprogrammet, som tog itu med den dubbla utmaning som demografiska förändringar och digital omvandling innebär. Programmet utformades för att främja utvecklingen av innovativa IKT-baserade produkter, tjänster och system som tillgodoser behoven i vårt åldrande samhälle. Det involverade berörda parter längs hela värdekedjan och visade att EU:s insatser har varit både nödvändiga och effektiva när det gäller att åstadkomma digital innovation i aktivt och hälsosamt åldrande på en rad olika områden, bland annat hälso- och sjukvård. kommunikation och information, säkerhet; fritid och kultur. arbete och utbildning. resor och transporter.

AAL2-åtgärderna bidrog aktivt till att utveckla ett positivt perspektiv på åldrande och programmet skapade ett neutralt utrymme som sammanförde grupper av berörda parter som tidigare hade liten eller ingen interaktion, både privata och offentliga, inbegripet små och medelstora företag, slutanvändarorganisationer och även alla relevanta förvaltningsnivåer med ansvar för hälso- och sjukvårdssystemens hållbarhet och omvandling.

Totalt finansierades 151 samarbetsprojekt för forskning och innovation genom AAL2. Programmet gav stöd till 705 stödmottagare, varav 40,3 % var små och medelstora företag, 26,8 % universitet och forskningsinstitut och 26,3 % slutanvändarorganisationer. Utvärderingen visade att AAL2 sammanför ledande forskningsorgan i Europa med små och medelstora företag och slutanvändarorganisationer som normalt inte deltar i Horisont 2020. Det sistnämnda bevisar en stark komplementaritet mellan AAL2 och andra delar av Horisont 2020-programmet när det gäller deltagarnas profiler: 56,2 % av deltagarna i AAL2 har inte deltagit i ett Horisont 2020-projekt (utanför AAL2). för små och medelstora företag är denna andel 62,8 %.

Kommissionen anser att framtida politiska åtgärder bör bygga vidare på engagemanget från de berörda parter som inrättades genom AAL2, främja potentialen hos digitala lösningar för silverekonomin och kombinera tjänsteinnovation, företagsinnovation och digital innovation för att ge människor möjlighet att ta hand om sin hälsa och göra välinformerade hälsoval. Ett snabbt införande av innovativa lösningar för digital vård och omsorg kan bäst uppnås genom samarbete på EU-nivå, utbyte av erfarenheter av spridning, mätning av effekter och överföring av innovation mellan medlemsstater och regioner. Det står klart att det inte finns någon universallösning.

Covid-19-pandemin har förändrat Europa och världen inom ramen för ett öga. Den visade tydligt vikten – och avsevärt påskyndade – användningen av digitala tjänster i vårt samhälle. Detta kommer att ge en bestående inverkan på vårt sätt att leva och arbeta, med den allmänt utbredda förekomsten av digital teknik. Pandemin visade oss hur hälsa, välbefinnande och social delaktighet hänger samman och ofta överlappar varandra. I rapporten rekommenderas att man drar nytta av erfarenheter, lärdomar och omprövning av politik och praxis som rör och ingriper i bredare samhällssektorer, och att traditionella och nya aktörer inkluderas. Samtidigt som vi banar väg för verkligheten på fältet och anpassar oss till regionala skillnader är det viktigt att alla parter aktivt engagerar sig, liksom i AAL2-programmet, om vi ska lyckas skapa en ”tredubbel vinst” som gynnar människor, hälso- och sjukvårdssystem och marknaden.

Ytterligare insikter om de initiativ och åtgärder som stöds av AAL2-programmet och en detaljerad utvärdering av programmets resultat finns på programmets webbplats och i kommissionens rapport till Europaparlamentet och rådet om den slutliga utvärderingen av forsknings- och utvecklingsprogrammet för ett aktivt liv och it-stöd i boende.

Inga nya initiativ kommer att lanseras inom ramen för AAL2-programmet, men verksamheten kommer att fortsätta åtminstone fram till mitten av 2025, eftersom 40 % av projekten fortfarande pågår. Programmet förväntas avslutas senast i slutet av 2027.

 

Länkar: