Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Leidinys

Bazinės skaitmeninės technologijos. nauja partnerystė, padėsianti paspartinti perėjimą prie žaliosios ir skaitmeninės Europos

Komisija paskelbė apie naują partnerystę, kuria siekiama stiprinti Europos inovacijų potencialą, didinti jos konkurencingumą ir užtikrinti technologinį suverenumą elektronikos srityje.

 

Naujai pradėta Bazinių skaitmeninių technologijų partnerystė, įvardyta kaip vienas iš Europos skaitmeninio suverenumo užtikrinimo prioritetų, padės vykdyti visų ekonomikos ir visuomenės sektorių skaitmeninę transformaciją, užtikrinti, kad pertvarka būtų naudinga Europai, ir remti Europos žaliąjį kursą, prisidedant prie ES tikslo iki 2050 m. tapti pirmuoju pasaulyje neutralaus poveikio klimatui žemynu. Žaliojo kurso elementai, kaip antai švarios, įperkamos ir saugios energijos tiekimas, efektyviai išteklius naudojantys pastatai, tvarus ir išmanusis judumas, taip pat sveikos ir aplinką tausojančios maisto tiekimo grandinės, priklauso nuo BDT, kad būtų pasiekti jų užmojai. 

Bazinių skaitmeninių technologijų partnerystė yra vienas iš veiksmų, susijusių su procesoriais ir puslaidininkių technologijomis, kuriuos planuoja įgyvendinti Europos Komisija, valstybės narės ir pramonė. Kiti veiksmai yra deklaracija dėl Europos iniciatyvos dėl procesorių ir puslaidininkių technologijų, kurią pasirašė 20 valstybių narių, mikroelektronikos pramonės aljansas ir galimas naujas bendriems Europos interesams svarbus mikroelektronikos projektas.

Komisija investuoja beveik 10 mlrd. EUR, kad sukurtų iš viso dešimt Sąjungos, valstybių narių ir pramonės partnerysčių, kurių bendras visa apimantis tikslas – paspartinti perėjimą prie žaliosios, neutralaus poveikio klimatui ir skaitmeninės Europos. Šiandien priimtas pasiūlymas, kuriuo skatinama partnerystė, įskaitant BDT partnerystę. ES finansavimą papildys privačių partnerių ir valstybių narių investicijos, o bendros investicijos padės kurti daugiau darbo vietų ir kartu mažinti klimato kaitą.

Ką tai reiškia praktiškai?

Naująja BST partneryste siekiama:

  • Teikti novatoriškus elektroninius komponentus ir sistemas, programinę įrangą ir išmaniąją integraciją skaitmeninėms vertės grandinėms, užtikrinant saugias ir patikimas technologijas, pritaikytas naudotojų pramonės ir piliečių poreikiams. Tai padės sustiprinti Europos inovacijų potencialą.
  • Kurti ir taikyti šias technologijas siekiant spręsti pagrindines pasaulines judumo, sveikatos, energetikos, saugumo, gamybos ir skaitmeninių ryšių problemas. Tai padės kurti ir stiprinti Europos mokslines ir technologines bazes.
  • Geriau suderinti MTI ir pramonės politiką, kad būtų laikomasi bendro požiūrio į šių inovacijų varomųjų jėgų valdymą.

Kas yra bazinės skaitmeninės technologijos?

Nustatyta, kad KDTS yra viena iš pagrindinių Europos skaitmeninio suverenumo ir jos pajėgumų gaminti aukštos kokybės mikroelektroniką varomųjų jėgų. Jie sudaro elektroninius ir fotoninius komponentus, taip pat programinę įrangą, kuri apibrėžia jų veikimą, taip paremiant visas skaitmenines sistemas, įskaitant dirbtinį intelektą ir daiktų internetą.

Puslaidininkiniai komponentai – lustai, kurie renka, saugo, apdoroja, perduoda ir veikia duomenis – dažnai yra gyvybiškai svarbios elektroninių komponentų ir sistemų sudedamosios dalys. Puslaidininkių lustai, visų pirma procesoriai, tampa vis svarbesni tvarkant duomenis duomenų infrastruktūrai ir ryšiams, aukščiausios ir bendrosios paskirties kompiuterijai ir būsimoms prietaikoms, pavyzdžiui, autonominiam vairavimui.

Kodėl reikia Bazinių skaitmeninių technologijų partnerystės?

Europos skaitmeninės ateities formavimo strategijoje Komisija išdėstė savo viziją, kaip užtikrinti, kad skaitmeninė transformacija būtų naudinga žmonėms, įmonėms ir planetai, atsižvelgiant į ES vertybes, ir kaip išlaikyti technologinį ir skaitmeninį suverenumą bei tapti pasauline skaitmeninės srities lydere.

Bazinių skaitmeninių technologijų partnerystė grindžiama dabartine bendrąja įmone „Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės“, kuri buvo įsteigta 2014 m. siekiant, kad Europa išliktų elektronikos technologijų plėtros lydere.

Šiandien Europoje pagaminama apie 9–10 proc. pasaulinės gamybos, palyginti su 6 proc. prieš penkerius metus dėl ES ECSEL iniciatyvos, kuri padėjo pakeisti šią tendenciją. Tai įrodo, kad susibūrę į Europą ir turėdami aiškų tikslą galime pasiekti realių pokyčių.

Finansavimą

2021–2027 m. Bazinių technologijų partnerystei Komisija pasiūlė 1,8 mlrd. EUR finansinį įnašą. Be to, panašiai prisideda ir dalyvaujančios valstybės narės, o pramonė, mokslinių tyrimų organizacijos, akademinė bendruomenė ir t. t. per pramonės asociacijasAENEAS, ARTEMISIA ir EPoSS skiria maždaug 2,5 mlrd. EUR. 

Bendro pobūdžio informacija

Europos partnerystės – tai iniciatyvos, pagal kurias ES kartu su privačiais ir (arba) viešaisiais partneriais įsipareigoja bendrai remti mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos programos rengimą ir įgyvendinimą, įskaitant veiklą, susijusią su įsisavinimu rinkoje, reguliavimu ar politika. Jie yra pagrindinė įgyvendinimo priemonė pagal naująją ES bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Europos horizontas“ (2021–2027 m.). Derinant Europos privačiojo ir viešojo sektorių fondus, jais papildoma esama politikos sistema, sprendžiant pasaulinius uždavinius ir sprendžiant ES prioritetus, kuriems spręsti reikia kritinės masės ir ilgalaikės vizijos konkrečiuose sektoriuose. Institucionalizuotosios Europos partnerystės yra atviros įvairiems privačiojo ir (arba) viešojo sektoriaus partneriams (pvz., pramonei, universitetams, mokslinių tyrimų organizacijoms, įstaigoms, kurioms pavesta teikti viešąsias paslaugas vietos, regioniniu, nacionaliniu ar tarptautiniu lygmeniu, arba pilietinės visuomenės organizacijoms, įskaitant fondus ir NVO), siekiant užtikrinti, kad šie sprendimai būtų įgyvendinami ir galiausiai galėtų būti pasiekti plataus užmojo tikslai.

Related content