Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publicatie

Nieuwe Europese partnerschappen opgezet om de ambities van de EU voor het digitale decennium waar te maken

Om investeringen in onderzoek en innovatie op digitaal gebied te stimuleren, heeft de Commissie samen met het bedrijfsleven en de academische wereld nieuwe Europese partnerschappen opgezet in het kader van het programma Horizon Europa. De partnerschappen zullen streven naar innovatieve oplossingen op grote schaal, waarbij inspanningen, middelen en investeringen worden gebundeld die een positief langetermijneffect zullen genereren, het Europese concurrentievermogen en de technologische soevereiniteit zullen stimuleren en banen en groei zullen creëren.

photo of a hands of  team member connecting pieces of gears

iStock photo Getty Images plus

De nieuwe Europese partnerschappen op digitaal gebied

Europees partnerschap voor kunstmatige intelligentie, data en robotica

Om Europa de grootste voordelen te bieden op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), gegevens en robotica, zal dit partnerschap de innovatie, acceptatie en toepassing van deze technologieën stimuleren, ten behoeve van zowel burgers en bedrijven als het milieu. Het zal het onderzoek naar en de ontwikkeling van deze technologieën, alsook de uitrol ervan, ondersteunen, nieuwe toepassingen bevorderen en publieke en particuliere investeringen stimuleren om economische, technologische en maatschappelijke waarde voor het bedrijfsleven, de burgers en het milieu te creëren en een mensgerichte en betrouwbare Europese visie op AI mogelijk te maken.

Dit partnerschap heeft tot doel:

  • De EU ondersteunen bij het tot stand brengen van soevereiniteit en leiderschap op het gebied van AI-, data- en roboticatechnologieën, alsook bij het versterken van haar sterke en mondiale concurrentiepositie;
  • Het gebruik van innovatieve, mensgerichte en betrouwbare AI, data en robotica bevorderen en zorgen voor de opschaling van nieuwe markten, waarbij de economische voordelen ervan in alle sectoren en regio’s in Europa worden gemaximaliseerd om een sterk en doeltreffend ecosysteem op te bouwen;
  • De toepassing door de industrie in alle sectoren te versnellen en tegelijkertijd onderzoek te leiden en te ondersteunen om uiteindelijk de stand van zaken op het gebied van AI, data en robotica in de EU te verhogen; initiatieven ondersteunen die kmo’s en start-ups erbij betrekken en die het opbouwen van AI-vaardigheden bevorderen, en werken aan het op elkaar afstemmen van wettelijke kaders, normen en regelgeving.

In totaal zal 2.6 miljard EUR worden besteed aan het partnerschap voor AI, data en robotica, met gelijke bijdragen van de Europese Commissie en de particuliere sector, die de roboticagemeenschap vertegenwoordigen.

Europees partnerschap voor fotonica (lichte technologieën)

Het partnerschap zal fotonische innovaties voor een digitale en groene toekomst versnellen, de technologische soevereiniteit van Europa veiligstellen, het concurrentievermogen van de Europese economie vergroten en het scheppen van banen en welvaart op lange termijn bevorderen. Voortbouwend op de werkzaamheden van de fotonics21 in het kader van Horizon 2020 zal dit partnerschap in de eerste plaats helpen om de belangrijkste spelers op het gebied van fotonica met elkaar in contact te brengen en de kennisstroom te vergemakkelijken, zodat de technologische ontwikkeling op verschillende gebieden kan worden hergebruikt. Ten tweede zal het de industriële leveranciers, die voornamelijk kleine en middelgrote ondernemingen zijn, helpen om sneller op de markt te komen op basis van de resultaten van gezamenlijk onderzoek. Dit zal bedrijven helpen sneller te groeien en minder kwetsbaar te maken voor overnames door buitenlandse investeerders.

Dit partnerschap heeft tot doel:

  • Voorzien in kritische fotonische componenten, systemen en processen voor toepassingen, producten en processen van de volgende generatie die relevant zijn voor maatschappelijke en economische uitdagingen.
  • Leiderschap behouden op het gebied van fotonicatechnologieën en de toepassing van fotonica door te zorgen voor gemeenschappelijke strategische onderzoeks- en investeringsverbintenissen van de fotonica-industrie, eindgebruikers en de Europese Commissie.
  • Het internationale concurrentievermogen van de Europese economie vergroten en zorgen voor werkgelegenheid en welvaart op lange termijn in Europa, voor de fotonica-industrie en voor de downstreamsectoren die fotonicatechnologieën gebruiken, door de toepassing van technologie en de omzetting daarvan in nieuwe producten en diensten te vergroten.

In totaal zal 680 miljoen EUR worden besteed aan het fotonica-partnerschap met gelijke bijdragen van de Europese Commissie en andere partners.

Daarnaast heeft de Commissie ook de volgende twee partnerschappen opgezet om de digitale ambities te helpen verwezenlijken:

Europees partnerschap voor de Europese open wetenschapscloud

Dit partnerschap heeft tot doel tegen 2030 een open, betrouwbare virtuele omgeving in te voeren en te consolideren om de naar schatting 2 miljoen Europese onderzoekers in staat te stellen onderzoeksgegevens over de grenzen en disciplines heen op te slaan, te delen en te hergebruiken.

Europees partnerschap in Europa

Dit partnerschap moet de drijvende kracht worden achter Europees leiderschap op het gebied van duurzame productie in Europa, door toepassing van de beginselen van de circulaire economie (afvalvrije en andere), digitale transformatie en klimaatneutrale productie.

Achtergrond

Deze partnerschappen worden aangevuld met nog eens zeven partnerschappen die vandaag zijn gestart om de grote uitdagingen op het gebied van klimaat en duurzaamheid het hoofd te bieden, in overeenstemming met de dubbele digitale en groene doelstellingen. In totaal zullen de 11 nieuwe partnerschappen meer dan 8 miljard EUR ontvangen uit Horizon Europa, het nieuwe EU-programma voor onderzoek en innovatie voor 2021-2027. In totaal, dus samen met de vastleggingen van particuliere partners en lidstaten, wordt 22 miljard euro gereserveerd. Vandaag vond tijdens de Europese onderzoeks- en innovatiedagen een ondertekeningsceremonie voor de memoranda van overeenstemming plaats.

Verdere informatie

Europese partnerschappen in Horizon Europa — Europese Commissie (europa.eu)