Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikācija

Jaunas Eiropas partnerības, kas uzsāktas, lai īstenotu ES mērķus digitālajai desmitgadei

Lai veicinātu pētniecības un inovācijas investīcijas digitālajā jomā, Komisija programmas “Apvārsnis Eiropa” ietvaros kopā ar rūpniecību un akadēmiskajām aprindām ir izveidojusi jaunas Eiropas partnerības. Partnerības centīsies rast inovatīvus risinājumus plašā mērogā, apvienojot centienus, resursus un ieguldījumus, kas radīs pozitīvu ilgtermiņa ietekmi, veicinās Eiropas konkurētspēju un tehnoloģisko suverenitāti, kā arī radīs darbvietas un izaugsmi.

photo of a hands of  team member connecting pieces of gears

iStock photo Getty Images plus

Jaunās Eiropas partnerības digitālajā jomā

Eiropas partnerība mākslīgā intelekta, datu un robotikas jomā

Lai sniegtu Eiropai vislielākās priekšrocības, ko sniedz mākslīgais intelekts (MI), dati un robotika, šī partnerība veicinās inovāciju, šo tehnoloģiju pieņemšanu un ieviešanu iedzīvotāju un uzņēmumu, kā arī vides labā. Tā atbalstīs šo tehnoloģiju pētniecību un izstrādi, kā arī to ieviešanu, veicinās jaunus lietojumus un stimulēs publiskās un privātās investīcijas, lai radītu ekonomisku, tehnoloģisku un sociālu vērtību uzņēmumiem, iedzīvotājiem un videi un nodrošinātu antropocentrisku un uzticamu Eiropas redzējumu par mākslīgo intelektu.

Šīs partnerības mērķis ir:

  • Atbalstīt ES suverenitātes un līderības panākšanā MI, datu un robotikas tehnoloģiju jomā, kā arī stiprināt tās spēcīgo un globālo konkurētspēju;
  • Veicināt inovatīvu antropocentrisku un uzticamu MI, datu un robotikas izmantošanu un nodrošināt jaunu tirgu paplašināšanos, vienlaikus maksimāli palielinot tā ekonomiskos ieguvumus visās nozarēs un reģionos Eiropā, lai veidotu spēcīgu un efektīvu ekosistēmu;
  • Paātrināt ieviešanu rūpniecībā visās nozarēs, vienlaikus vadot un atbalstot pētniecību, lai galu galā uzlabotu mākslīgā intelekta, datu un robotikas jaunākos sasniegumus ES; atbalstīt iniciatīvas, kas iesaista MVU un jaunuzņēmumus un veicina MI prasmju veidošanu, kā arī strādā pie tiesiskā regulējuma, standartu un regulējuma saskaņošanas.

Kopā 2,6 miljardi eiro tiks atvēlēti AI, datu un robotikas partnerībai ar vienādu ieguldījumu no Eiropas Komisijas un privātā sektora, kas pārstāv robotikas kopienu.

Eiropas partnerība fotofonijas jomā (vieglās tehnoloģijas)

Partnerība paātrinās fotonikas inovācijas digitālai un zaļai nākotnei, nodrošinot Eiropas tehnoloģisko suverenitāti, palielinot Eiropas ekonomikas konkurētspēju un veicinot ilgtermiņa darbvietu radīšanu un labklājību. Pamatojoties uz programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros izveidotās Photonics21 darbu, šī partnerība, pirmkārt, palīdzēs savienot galvenos fotonikas dalībniekus un veicinās zinātības plūsmu, lai tehnoloģiju attīstību varētu atkārtoti izmantot dažādās jomās. Otrkārt, tas palīdzēs rūpnieciskajiem piegādātājiem, kas galvenokārt ir MVU, ātrāk iekļūt tirgū, pamatojoties uz sadarbības pētījumu rezultātiem. Tas palīdzēs uzņēmumiem augt ātrāk un mazinās to neaizsargātību pret ārvalstu ieguldītāju veiktām iegādēm.

Šīs partnerības mērķis ir:

  • Nodrošināt kritiski svarīgus fotonikas komponentus, sistēmas un procesus nākamās paaudzes lietojumiem, produktiem un procesiem, kas atbilst sabiedrības un ekonomikas problēmām.
  • Saglabāt vadošo lomu fotonikas pamattehnoloģijās, kā arī fotonikas izmantošanā, nodrošinot fotonikas nozares, tiešo lietotāju un Eiropas Komisijas kopīgas stratēģiskās pētniecības un ieguldījumu saistības.
  • Paaugstināt Eiropas ekonomikas starptautisko konkurētspēju un nodrošināt ilgtermiņa darbvietu un labklājības radīšanu Eiropā fotonikas rūpniecībai, kā arī pakārtotajām nozarēm, kas izmanto fotonikas tehnoloģijas, palielinot tehnoloģiju ieviešanu un to pārvēršanu jaunos produktos un pakalpojumos.

Kopā EUR 680 miljoni tiks atvēlēti Photonics partnerībai ar līdzvērtīgu ieguldījumu no Eiropas Komisijas un citiem partneriem.

Turklāt, lai palīdzētu sasniegt digitālos mērķus, Komisija izveidoja arī šādas divas partnerības:

Eiropas partnerība Eiropas atvērtās zinātnes mākonī

Šīs partnerības mērķis ir līdz 2030. gadam izvērst un konsolidēt atvērtu un uzticamu virtuālo vidi, lai aptuveni 2 miljoni Eiropas pētnieku varētu glabāt, kopīgot un atkārtoti izmantot pētniecības datus pāri robežām un disciplīnām.

Eiropas partnerība “Ražots Eiropā”

Šai partnerībai būtu jākļūst par virzītājspēku Eiropas līderībai ilgtspējīgā ražošanā Eiropā, piemērojot aprites ekonomikas (nulles atkritumi un citi), digitālās pārveides un klimatneitrālas ražošanas principus.

Pamatinformācija

Šīs partnerības papildina vēl septiņas šodien uzsāktās partnerības, kuru mērķis ir pārvarēt galvenās klimata un ilgtspējas problēmas saskaņā ar diviem digitālajiem un zaļajiem mērķiem. Kopumā 11 jaunās partnerības saņems vairāk nekā 8 miljardus eiro no jaunās ES pētniecības un inovācijas programmas 2021.–2027. gadam “Apvārsnis Eiropa”. Kopējās saistības, tostarp saistības no privātiem partneriem un dalībvalstīm, ir aptuveni 22 miljardi eiro. Šodien Eiropas Pētniecības un inovācijas dienu laikā notika saprašanās memorandu parakstīšanas ceremonija.

Papildu informāciju

Eiropas partnerības pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa” Eiropas Komisija (europa.eu).