Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikácia

Prijatie nariadenia Rady o zriadení nového spoločného podniku EuroHPC

Rada pre hospodárske a finančné záležitosti prijala 13. júla nariadenie Rady o zriadení nového spoločného podniku pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku (EuroHPC JU).

graphic - evocation of supercomputing

© DrAfter123 - DigitalVision Vectors via Getty.

Znamená to začiatok schopnosti EÚ a spoločného podniku EuroHPC čerpať finančné prostriedky z programov Horizont Európa, Digitálna Európa a Nástroj na prepájanie Európy, ktoré spolu s investíciami zúčastnených štátov a súkromných členov EuroHPC budú mať hodnotu približne 7 miliárd EUR. Cieľom je, aby sa Európa stala svetovým lídrom v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky a kvantovej výpočtovej techniky. Podpora týchto dvoch oblastí je nevyhnutná, pretože sú strategickým zdrojom na podporu inovačných aplikácií s cieľom pochopiť a navrhnúť efektívne riešenia mnohých zložitých spoločenských, vedeckých a priemyselných výziev.

Superpočítače

Vďaka takýmto investíciám vo výške 7 miliárd EUR dosiahne Európa ďalšiu hranicu vysokovýkonnej výpočtovej techniky: nadobudnutie exaflopových superpočítačov. Tieto superpočítače sú schopné vykonávať viac ako miliardu operácií za sekundu (v porovnaní s desiatimi miliardami operácií za sekundu bežného laptopového zariadenia). Európska komisia takisto očakáva, že vyvinie prvé počítače, ktoré budú využívať vlastnosti, ktoré sú základom kvantovej mechaniky. V rámci digitálneho desaťročia a nášho cieľa mať bezpečné a udržateľné digitálne infraštruktúry plánujeme vybudovať najmodernejšie pilotné kvantové počítače do roku 2025. Tieto počítače by fungovali ako urýchľovače prepojené s superpočítačmi spoločného podniku EuroHPC a vytvárali by „hybridné“ stroje, ktoré spájajú najlepšie kvantové a klasické výpočtové technológie.

Prepojiteľnosť energetických sietí

Investície a činnosť sa však nezastavia. Investovanie do takýchto počítačov by nemalo veľký význam, ak by neexistovalo prepojenie medzi strojmi a prístupom pre používateľov, ani ak by neexistovalo žiadne prepojenie týchto strojov s dátovými priestormi, Destináciou Zem, EOSC, umelou inteligenciou a inými digitálnymi infraštruktúrami. Preto bude spoločný podnik EuroHPC investovať do prepojenia prostredníctvom terabitových sietí tejto superpočítačovej infraštruktúry, ako aj do umožnenia prístupu z cloudu veľkému počtu verejných a súkromných používateľov z celej Európy.

Žiadosti o doživotný život

Pokiaľ ide o praktické využívanie tejto prepojenej superpočítačovej infraštruktúry, investície spoločného podniku EuroHPC do superpočítačov novej generácie umožnia ďalší rozvoj nových vedeckých a priemyselných aplikácií. Príkladom je presná medicína, vývoj nových liekov a liečebných postupov, zmena klímy, vývoj nových materiálov a bioinžinierstvo, digitálne dvojča Zeme a umelá inteligencia a mnohé ďalšie.

Zručnosti a spolupráca s podnikmi

Superpočítače sa rýchlo stávajú súčasťou každodenného života. V dôsledku toho sa v nariadení zvýšia investície do zručností, vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti používania vysokovýkonnej výpočtovej techniky, aby sa mohli ďalej využívať príležitosti, ktoré môžu superpočítače ponúknuť európskym zainteresovaným stranám. Predovšetkým sa snažíme vyškoliť veľký počet MSP a verejných používateľov, aby mohli využívať naše investície do superpočítačov a profitovať z nich.

EÚ bude spolu s priemyslom investovať aj do nadobudnutia špecializovaných systémov a do vývoja rozsiahlych priemyselných aplikácií. Spoločný podnik EuroHPC zabezpečí, aby superpočítačová infraštruktúra EÚ podporovala nové aplikácie umelej inteligencie, poskytovala cloudové služby širokej škále používateľov a účinne prepájala budúce verejné dátové priestory.

Okrem toho spoločný podnik Euro HPC vytvorí centrá excelentnosti HPC, ktoré budú podporovať využívanie exaflopových výpočtových kapacít. Národné kompetenčné centrá HPC sa budú podporovať aj v každom účastníckom štáte EuroHPC JU s cieľom zlepšiť poskytovanie služieb HPC pre priemysel (vrátane MSP), akademickú obec a verejnú správu a poskytovať riešenia prispôsobené širokej škále používateľov, ktoré podporia širšie využívanie HPC v Európe. Všetky tieto prvky sú kľúčovými prvkami širšej digitálnej stratégie EÚ.

Technologické činnosti

Európska únia v súčasnosti nevyrába špičkové procesory, ktoré môžu dosiahnuť úroveň výkonnosti požadovanú pre superpočítače svetovej úrovne. Spoločný podnik EuroHPC preto spustí naše vlastné výskumné a inovačné programy pre vývoj špičkových európskych technológií, napríklad v rámci európskej iniciatívy pre procesor (EPI).

Spoločný podnik EuroHPC sa zameria aj na energeticky účinné technológie HPC, ktoré budú pokrývať odvetvie HPC aj širšie technologické odvetvia a trhy, ako sú autonómne vozidlá, extrémne veľké dáta a aplikácie založené na edge computingu. V priebehu niekoľkých rokov bude Európa schopná vyrábať konkurencieschopnú technológiu, ktorú možno začleniť do superpočítačov, ktoré budú súčasťou svetového trhu. Je to aj hlavný cieľ digitálnej autonómie Európy a zníženia jej závislosti od výpočtovej techniky v zahraničí.

Vykonaná práca

Celá táto práca vyplýva zo zriadenia prvého spoločného podniku EuroHPC v roku 2018 a pridelenia 1,5 miliardy EUR už v rokoch 2019 – 2020 na nadobudnutie špičkovej vysokovýkonnej výpočtovej infraštruktúry a vývoj technológií a aplikácií HPC.

Pri tejto investícii sa už zaznamenalo nadobudnutie siedmich superpočítačov svetovej triedy vrátane našich petaflopových superpočítačov: Vega v Slovinsku, Discoverer v Bulharsku, Karolina v Česku, MeluXina v Luxembursku (v poradí číslo 4 na svete pre jeho energetickú efektívnosť), Deucalion v Portugalsku a naše predexaflopové superpočítače: Leonardo v Taliansku a LUMI vo Fínsku. V súčasnosti prebieha nadobúdanie ôsmeho predexaflopového superpočítača.

Dva z nich, Vega v Slovinsku a MeluXina v Luxembursku, vstúpili do služby, pričom zvyšných päť z nich začne svoju činnosť v rokoch 2021 a 2022.

Okolnosti predchádzajúce sporu

Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku (EuroHPC JU) je právny a financujúci subjekt, ktorý bol zriadený v roku 2018 a sídli v Luxemburgu. Spoločný podnik EuroHPC dosiahol samostatnosť v septembri 2020. Spoločný podnik EuroHPC umožňuje Európskej únii a krajinám zúčastňujúcim sa na EuroHPC koordinovať svoje úsilie a združovať svoje zdroje s cieľom dosiahnuť, aby sa Európa stala svetovým lídrom v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky (HPC).

Spoločný podnik EuroHPC tvoria títo členovia: Európska únia zastúpená Komisiou, členské štáty, krajiny pridružené k programu Horizont Európa, programu Digitálna Európa alebo Nástroja na prepájanie Európy, združenia zastupujúce ich zakladajúce subjekty a iné organizácie s výslovným a aktívnym zapojením do tvorby výsledkov výskumu a inovácií v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky alebo kvantovej výpočtovej techniky.

Riadenie spoločného podniku EuroHPC zabezpečujú dva orgány: správna rada a priemyselná a vedecká poradná rada. Správna rada bude zložená zo zástupcov Európskej únie (50 % hlasovacích práv) a zúčastnených štátov a bude zodpovedná za strategickú tvorbu politiky a rozhodnutia o financovaní týkajúce sa činností spoločného podniku vrátane všetkých činností verejného obstarávania.

Odvetvová a vedecká poradná rada bude pozostávať zo zástupcov akademickej obce a priemyslu ako používateľov a dodávateľov technológií. Správna rada by mala poskytovať nezávislé poradenstvo týkajúce sa strategického výskumného a inovačného programu, nadobúdania a prevádzky superpočítačov vo vlastníctve spoločného podniku, programu činností budovania kapacít a rozširovania a programu činností v oblasti federácie, konektivity a medzinárodnej spolupráce.

Viac informácií