Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Франция в индекса за дигитална икономика и общество

Тук ще намерите най-новите анализи и данни за цифровизацията във Франция, обхващащи теми като свързаност, цифрови умения, електронно управление и др.

    знамето на Франция

От 2014 г. насам Европейската комисия наблюдава напредъка на държавите членки в областта на цифровите технологии чрез докладите на индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI). Считано от 2023 г. и в съответствие с програмата за политиката в областта на цифровото десетилетие за 2030 г., DESI вече е интегрирана в доклада за състоянието на цифровото десетилетие и се използва за наблюдение на напредъка по отношение на цифровите цели. Можете също така конкретно да се обърнете към докладите по държави.

Публикации за 2022 г.

Графичен преглед на Франция в DESI, показващ класиране от 12 и 53.3

Публикации за 2021 г.

Публикации за 2020 г.

Публикации за 2019 г.

Публикации за 2018 г.

Доклад на Европа за напредъка в областта на цифровите технологии за 2017 г. 

Докладът EDPR (Доклад на Европа за напредъка в областта на цифровите технологии) съчетава количествените данни от DESI (Индекс за цифровата икономика и обществото) със специфични за всяка държава информация за политиките, което ни позволява да следим напредъка, постигнат от всяка държава членка по отношение на цифровизацията, и да осигурим важна обратна връзка за изготвянето на политики на равнището на ЕС.

Профил на EDPR на Франция: Изтегляне на PDF (EN) или изтегляне на PDF (FR)

Информационни фишове в областта на далекосъобщенията на EDPR: Изтегляне на PDF (EN)

Индекс на цифровата икономика и обществото за 2017 г.

Франция се нарежда на 16-то място в индекса DESI (Digital Economy and Society Index) 2017. Той се представя добре в областта на цифровите умения (9-и ранг) и електронното управление (9-и ранг). От друга страна, тя е под средната за ЕС по отношение на интеграцията на цифровите технологии от страна на дружествата, свързаността и използването на интернет от физически лица.

Desi профил на Франция: Изтегляне на пълен профил PDF (EN) или изтегляне на резюме PDF (FR)

Публикации за 2016 г.

 Изтеглете профила на държавата в индекса за цифрова икономика и общество (DESI) като pdf (EN); резюме pdf (FR)

 Изтегляне на основните показатели на държавата като представяне на Power Point (EN)

 Изтеглете доклада по държави на Европейския доклад за напредъка в областта на цифровите технологии (EDPR*) като pdf (EN) (FR)

 Изтеглете информационните фишове в областта на далекосъобщенията на EDPR като pdf (EN)

*Докладът на EDPR съчетава количествените данни от DESI (Индекс за цифровата икономика и обществото) със специфични за всяка държава политически прозрения, което ни позволява да следим напредъка, постигнат от всяка държава членка по отношение на цифровизацията, и осигуряваме важна обратна връзка за изготвянето на политики на равнището на ЕС.

Съдържание по темата

Обща картина

Резултати на държавите в областта на цифровизацията

В докладите по държави за цифровото десетилетие на 2023 г. се очертава как всяка държава членка прави по отношение на кардиналните точки на цифровото десетилетие: Цифрови умения, цифрови инфраструктури, цифровизация на предприятията и цифровизация на обществените услуги.

Вижте също